کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه شهید بهشتی - تهران

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه شهید بهشتی - تهران
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - با آزمون 10425 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زمین شناسی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10426 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زیست شناسی جانوری زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 10427 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زیست شناسی دریا زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10428 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زیست شناسی سلولی و مولکولی زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 10429 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زیست شناسی گیاهی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10430 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زیست فناوری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10431 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی محض زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 17818 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابداری زن - مرد 9
تجربی - با آزمون 17819 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 17820 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی کاربردی زن - مرد 23
تجربی - با آزمون 17821 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران علوم اقتصادی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 17822 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت بازرگانی زن - مرد 9
تجربی - با آزمون 17823 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت دولتی زن - مرد 9
تجربی - با آزمون 17824 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت صنعتی زن - مرد 9
تجربی - با آزمون 17825 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت مالی زن - مرد 9
تجربی - نیمه متمرکز 21860 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران علوم ورزشی زن - مرد 16