کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه شهید چمران - اهواز

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه شهید چمران - اهواز
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - با آزمون 10432 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان دامپزشکی زن - مرد 50
تجربی - با آزمون 10433 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زمین شناسی زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 10434 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زیست شناسی زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 10435 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 10436 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان شیمی محض زن - مرد 32
تجربی - با آزمون 10437 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم و مهندسی خاک زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10438 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10439 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی علوم باغبانی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10440 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی گیاه پزشکی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 17826 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حسابداری زن - مرد 11
تجربی - با آزمون 17827 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان روانشناسی زن - مرد 11
تجربی - با آزمون 17828 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان شیمی کاربردی زن - مرد 27
تجربی - با آزمون 17829 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 11
تجربی - با آزمون 17830 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم اقتصادی زن - مرد 21
تجربی - با آزمون 17831 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت بازرگانی زن - مرد 11
تجربی - با آزمون 10441 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان دامپزشکی زن - مرد 50
تجربی - با آزمون 10442 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زمین شناسی زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 10443 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زیست شناسی زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 10444 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10445 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان شیمی محض زن - مرد 3
تجربی - با آزمون 10446 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم و مهندسی خاک زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 10447 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 10448 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی علوم باغبانی زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 10449 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی گیاه پزشکی زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 17832 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حسابداری زن - مرد 11
تجربی - با آزمون 17833 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان روانشناسی زن - مرد 11
تجربی - با آزمون 17834 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان شیمی کاربردی زن - مرد 3
تجربی - با آزمون 17835 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 2
تجربی - با آزمون 17836 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم اقتصادی زن - مرد 3
تجربی - با آزمون 17837 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت بازرگانی زن - مرد 11
تجربی - نیمه متمرکز 21861 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم ورزشی زن - مرد 14