کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه صنعتی خاتمالانبیاء(ص) - بهبهان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه صنعتی خاتمالانبیاء(ص) - بهبهان
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - با آزمون 10483 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی خاتمالانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان زیست شناسی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10484 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی خاتمالانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان زیست شناسی گیاهی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10485 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی خاتمالانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان علوم و مهندسی محیط زیست زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 17859 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی خاتمالانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان شیمی کاربردی زن - مرد 46
تجربی - با آزمون 10486 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی خاتمالانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان زیست شناسی زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 10487 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی خاتمالانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان زیست شناسی گیاهی زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 17860 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی خاتمالانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان شیمی کاربردی زن - مرد 8
تجربی - صرفا سوابق 10488 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه صنعتی خاتمالانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی جنگلداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10489 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه صنعتی خاتمالانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی چوب و کاغذ زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10490 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه صنعتی خاتمالانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی شیلات زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10491 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه صنعتی خاتمالانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10492 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه صنعتی خاتمالانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان علوم و مهندسی محیط زیست زن - مرد 5
تجربی - صرفا سوابق 10493 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه صنعتی خاتمالانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی جنگلداری زن - مرد 5
تجربی - صرفا سوابق 10494 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه صنعتی خاتمالانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی چوب و کاغذ زن - مرد 5
تجربی - صرفا سوابق 10495 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه صنعتی خاتمالانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی شیلات زن - مرد 10
تجربی - صرفا سوابق 10496 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه صنعتی خاتمالانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 5