دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10989 روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز پزشکی با آزمون هردو 40
10990 روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز پزشکی با آزمون هردو 40
10991 روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز دندانپزشکی با آزمون هردو 16
27601 روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز داروسازی با آزمون هردو 24
10992 روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز اتاق عمل با آزمون هردو 30
10993 روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز بهداشت عمومی با آزمون هردو 20
10994 روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز پرستاری با آزمون هردو 46
10995 روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 25
10996 روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 25
10997 روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز مهندسی بهداشت محیط با آزمون هردو 22
10998 روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز هوشبری با آزمون هردو 28
10999 روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز کاردانی تکنسین پروتزهای دندانی با آزمون هردو 14
11000 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز پزشکی با آزمون هردو 19
11001 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز پزشکی با آزمون هردو 19
11002 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 5
11003 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز مهندسی بهداشت محیط با آزمون هردو 5
رشته های تحصیلی مخصوص استان بومی و دارای تعهد خدمت در دانشگاه های علوم پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12521 روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز پزشکی با آزمون هردو 4 مخصوص داوطلبان استان البرز دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12522 روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز دندانپزشکی با آزمون هردو 6 مخصوص داوطلبان استان البرز دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
27602 روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز داروسازی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان البرز دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27050 روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 20
27051 روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 12 مخصوص داوطلبان بومی استان تهران