دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11081 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پزشکی با آزمون هردو 24
11082 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پزشکی با آزمون هردو 32
11083 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان داروسازی با آزمون هردو 22
11084 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان دندانپزشکی با آزمون هردو 18
11085 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان اتاق عمل با آزمون هردو 20
11086 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان بهداشت عمومی با آزمون هردو 25
11087 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها با آزمون هردو 25
11088 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پرستاری با آزمون هردو 36
11089 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پرستاری با آزمون هردو 12 953/005 مورخ 41/4/59 که مابین دانشـگاه و بیمارسـتانهـای عرصه آموزشی بر اساس تفاهم نامههای موضـوع بخشـنامه شـماره
11090 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پرستاری با آزمون هردو 34
11091 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون هردو 25
11092 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 25
11093 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان فناوری اطلاعات سلامت با آزمون هردو 25
11094 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان مامایی با آزمون زن 20
11095 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 25 ممنوعیت نقل و انتقال
11096 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان مهندسی بهداشت محیط با آزمون هردو 25 ممنوعیت نقل و انتقال
11097 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان هوشبری با آزمون هردو 20 ممنوعیت نقل و انتقال
11101 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پزشکی با آزمون هردو 40 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11102 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان دندانپزشکی با آزمون هردو 15 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11098 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان داروسازی با آزمون هردو 6
11099 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پرستاری با آزمون هردو 15
رشته های تحصیلی مخصوص استان بومی و دارای تعهد خدمت در دانشگاه های علوم پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12665 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پزشکی با آزمون هردو 18 مخصوص داوطلبان استان هرمزگان دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12666 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان داروسازی با آزمون هردو 8 مخصوص داوطلبان استان هرمزگان دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12667 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان دندانپزشکی با آزمون هردو 6 مخصوص داوطلبان استان هرمزگان دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12668 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پرستاری با آزمون هردو 12 مخصوص داوطلبان استان هرمزگان که مابین دانشگاه و بیمارستانهای تابعه دانشگاه در سطح استان منعقد شده است ، خواهد بـود.تعهـد خـدمت محضـری سـه برابـر دوره
کد رشته دانشگاه های تحصیلی سهمیه مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12669 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پزشکی با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان هرمزگان دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس
12670 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان دندانپزشکی با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان هرمزگان دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس
12671 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پزشکی با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان هرمزگان دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس
12672 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان دندانپزشکی با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان هرمزگان دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس
12673 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پزشکی با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان هرمزگان دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس
12674 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان دندانپزشکی با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان هرمزگان دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس
12675 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پزشکی با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان هرمزگان دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس
12676 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان دندانپزشکی با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان هرمزگان دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27057 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 25
27038 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان کاردانی تکنسین سلامت دهان صرفا با سوابق تحصیلی مرد 15 محل تحصیل دانشکده دندانپزشکی