دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشگاه علوم پزشکی تهران

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
دانشکده علوم پزشکی تهران در سال 1313 دانشکده پزشکی دانشگاه تهران به عنوان اولین دانشکده این دانشگاه افتتاح و شروع به کار کرده به تدریج دانشکده‌های دندانپزشکی، داروسازی، بهداشت، پرستاری، مامایی و پیراپزشکی و ابوریحان به مجموعه دانشگاه افوزده شدند. در سال 1364 مجموعه دانشکده‌های فوق‌الذکر از دانشگاه تهران جدا شده و تحت عنوان دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه فعالیت دادند. در سال 1373 سازمان منطقه‌ای خدمات بهداشت و درمان تهران به دانشگاه علوم پزشکی تهران منتقل گردید و از این زمان به بعد این دانشگاه تحت نام دانشگاه علوم پزکش یو خدمات بهداشتی درمانی تهران به فعالیت ادامه داد.   رشته- مقطع‌های ارائه شده: مقطعرشتهدانشکده متولیاولین سال پذیرشتوضیحات فلوشیپویتره‌ورتینپزشکی-- فلوشیپقرنیهپزشکی-- فلوشیپاسترابیسمپزشکی-- فلوشیپجراحی سر و گردنپزشکی-- فلوشیپپیوند کلیهپزشکی-- فلوشیپاروانکولوژیپزشکی-- فلوشیپنازائیپزشکی-- فلوشیپانکولوژی زنانپزشکی-- فلوشیپاینترونشنال کاردیولوژیپزشکی-- فلوشیپاتولوژی و نورواتولوژیپزشکی-- فوق تخصصجراحی قلب و عروقپزشکی-- فوق تخصصجراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگیپزشکی-- فوق تخصصجراحی توراکسپزشکی-- فوق تخصصجراحی کودکانپزشکی-- فوق تخصصغدد درون‌ریز و متابولیسمپزشکی-- فوق تخصصکلیه بالغینپزشکی-- فوق تخصصخون و سرطان بالغینپزشکی-- فوق تخصصگوارش بالغینپزشکی-- فوق تخصصروماتولوژیپزشکی-- فوق تخصصریهپزشکی-- فوق تخصصقلب و عروقپزشکی-- فوق تخصصنوزادانپزشکی-- فوق تخصصکلیه کودکانپزشکی-- فوق تخصصگوارش کودکانپزشکی-- فوق تخصصعفونی کودکانپزشکی-- فوق تخصصغدد کودکانپزشکی-- فوق تخصصروان‌پزشکی کودکانپزشکی-- فوق تخصصایمونولوژی و آلرژی کودکانپزشکی-- دکتری تخصصیآسیب‌شناسیپزشکی-- دکتری تخصصیمغز و اعصابپزشکی-- دکتری تخصصیپزشکی اجتماعیپزشکی-- دکتری تخصصیپوستپزشکی-- دکتری تخصصیداخلیپزشکی-- دکتری تخصصیعفونیپزشکی-- دکتری تخصصیقلب و عروقپزشکی-- دکتری تخصصیکودکانپزشکی-- دکتری تخصصیطب کارپزشکی-- دکتری تخصصیروان‌پزشکیپزشکی-- دکتری تخصصیپرتوشناسی تشخیصیپزشکی-- دکتری تخصصیپرتودرمانیپزشکی-- دکتری تخصصیپزشکی هسته‌ایپزشکی-- دکتری تخصصیزنان و زایمانپزشکی-- دکتری تخصصیجراحی عمومیپزشکی-- دکتری تخصصیجراحی مغز و اعصابپزشکی-- دکتری تخصصیبیهوشیپزشکی-- دکتری تخصصیپزشکی قانونیپزشکی-- دکتری تخصصیچشم‌پزشکیپزشکی-- دکتری تخصصیجراحی استخوان و مفاصلپزشکی-- دکتری تخصصیجراحی کلیه و مجاری ادراری، تناسلیپزشکی-- دکتری تخصصیگوش و حلق و بینیپزشکی-- دکتری تخصصیارتودنتیکسدندانپزشکی-- دکتری تخصصیآسیب‌شناسی دهاندندانپزشکی-- دکتری تخصصیدندانپزشکی کودکاندندانپزشکی-- دکتری تخصصیاندودنتیکسدندانپزشکی-- دکتری تخصصیبیماری‌های دهان و تشخیصدندانپزشکی-- دکتری تخصصیپروتز دندانیدندانپزشکی-- دکتری تخصصیپریودنتیکسدندانپزشکی-- دکتری تخصصیجراحی فک و صورتدندانپزشکی-- دکتری تخصصیدندانپزشکی ترمیمیدندانپزشکی-- دکتری تخصصیپرتوشناسی تشخیصی دندان، فک و صورتدندان‌پزشکی-- دکتری تخصصیاپیدمیولوژیبهداشت-- Ph.D.آسیب‌شناسی دهاندندان‌پزشگی-- Ph.D.آمار حیاتیبهداشت-- Ph.D.آموزش بهداشتبهداشت-- Ph.D.انگل‌شناسی پزشکیبهداشت-- Ph.D.ایمونولوژی پزشکیپزشکی-- Ph.D.آسیب‌شناسی دهاندندان‌پزشکی-- Ph.D.بافت‌شناسی پزشکیپزشکی-- Ph.D.باکتری‌شناسیبهداشت-- Ph.D.باکتری‌شناسیپزشکی-- Ph.D.بهداشت حرفه‌ایبهداشت-- Ph.D.بهداشت عمومیبهداشت-- Ph.D.بیوتکنولوژیداروسازی-- Ph.D.بیوشیمی بالینیپزشکی-- Ph.D.پرستاریپرستاری و مامایی-- Ph.D.حشره‌شناسی پزشکیبهداشت-- Ph.D.ژنتیک پزشکیبهداشت-- Ph.D.سم‌شناسی- داروشناسیداروسازی-- Ph.D.سم‌شناسی عمومیداروسازی-- Ph.D.شیمی داروییداروسازی-- Ph.D.آناتومیپزشکی-- Ph.D.علوم تغذیهبهداشت-- Ph.D.فارماسیوتیکسداروسازی-- Ph.D.فاماکوگنوزیداروسازی-- Ph.D.فارماکولوژیداروسازی-- Ph.D.فیزیک پزشکیپزشکی-- Ph.D.فیزیوتراپیتوانبخشی-- Ph.D.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11173 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران پزشکی با آزمون هردو 160
11174 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران داروسازی با آزمون هردو 82
11175 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران دندانپزشکی با آزمون هردو 50
11176 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران اتاق عمل با آزمون هردو 22
11177 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران پرستاری با آزمون هردو 60
11178 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران پرستاری با آزمون هردو 30 953/005 مورخ 41/4/59 که مابین دانشـگاه و بیمارسـتانهـای عرصه آموزشی بر اساس تفاهم نامههای موضـوع بخشـنامه شـماره تابعه دانشگاه در سطح استان منعقد شده است، خواهد بود.
11179 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران پرستاری با آزمون هردو 30 953/005 مورخ 41/4/59 که مابین دانشـگاه و بیمارسـتانهـای عرصه آموزشی بر اساس تفاهم نامههای موضـوع بخشـنامه شـماره تابعه دانشگاه در سطح استان منعقد شده است، خواهد بود.
11180 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران پرستاری با آزمون هردو 44
11181 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون هردو 25
11182 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران شنوایی شناسی با آزمون هردو 14
11183 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 30
11184 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران فناوری اطلاعات سلامت با آزمون هردو 20
11185 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران فیزیوتراپی با آزمون هردو 18
11186 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران گفتار درمانی با آزمون هردو 14
11187 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران مامایی با آزمون زن 20
11188 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران هوشبری با آزمون هردو 22
11194 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران داروسازی با آزمون هردو 40 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
11189 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران پرستاری با آزمون هردو 10
11190 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران شنوایی شناسی با آزمون هردو 3
11191 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران فیزیوتراپی با آزمون هردو 4
11192 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران گفتار درمانی با آزمون هردو 3
11193 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران مامایی با آزمون زن 2