دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11234 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان پزشکی با آزمون هردو 20
11235 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان اتاق عمل با آزمون هردو 15
11236 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان بهداشت عمومی با آزمون هردو 25 ممنوعیت نقل و انتقال به سایر دانشگاهها
11237 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان پرستاری با آزمون هردو 24
11238 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان مامایی با آزمون زن 20
11239 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان مهندسی بهداشت محیط با آزمون هردو 25
11240 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان هوشبری با آزمون هردو 25
11241 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان پزشکی با آزمون هردو 7
رشته های تحصیلی مخصوص استان بومی و دارای تعهد خدمت در دانشگاه های علوم پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12632 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان پرستاری با آزمون هردو 14 مخصوص داوطلبان استان کرمان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت - مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی - تعهد خدمت بر اساس مصوبات مربوط
12633 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 20 مخصوص داوطلبان استان کرمان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت -دارای تعهد خدمت مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی - تعهد خدمت بر اساس مصوبات مربوط
12634 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان پزشکی با آزمون هردو 6 مخصوص داوطلبان استان کرمان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل برای خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم پزشکی جیرفت
12641 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان اتاق عمل با آزمون هردو 8 مخصوص داوطلبان استان کرمان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
12642 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان مامایی با آزمون زن 5 مخصوص داوطلبان استان کرمان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت دارای تعهد خدمت