کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - با آزمون 11298 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی پزشکی زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 11299 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی پزشکی زن - مرد 26
تجربی - با آزمون 11300 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی دندانپزشکی زن - مرد 14
تجربی - با آزمون 11301 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی اتاق عمل زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11302 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی بهداشت عمومی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11303 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی علوم آزمایشگاهی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11304 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی مامایی زن 20
تجربی - با آزمون 11305 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11306 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11307 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی هوشبری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11310 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی پرستاری زن - مرد 34
تجربی - با آزمون 11308 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی پزشکی زن - مرد 12
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13203 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی پزشکی زن - مرد 2
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13204 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی پزشکی زن - مرد 10
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13206 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی دندانپزشکی زن - مرد 2
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13207 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی دندانپزشکی زن - مرد 6
تجربی - نیمه متمرکز 21757 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 18