دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشگاه علوم پزشکی دزفول

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11255 روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان پزشکی با آزمون هردو 30
11256 روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان اتاق عمل با آزمون هردو 18
11257 روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان پرستاری با آزمون هردو 28
11258 روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان پرستاری با آزمون هردو 20
11259 روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 24
11260 روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان هوشبری با آزمون هردو 18
11261 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان پزشکی با آزمون هردو 10
11262 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان اتاق عمل با آزمون هردو 4
11263 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان پرستاری با آزمون هردو 5
11264 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 5
11265 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان هوشبری با آزمون هردو 4
رشته های تحصیلی مخصوص استان بومی و دارای تعهد خدمت در دانشگاه های علوم پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12562 روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان پزشکی با آزمون هردو 6 مخصوص داوطلبان استان خوزستان دانشگاه علوم پزشکی دزفول - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل بـرای خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم پزشکی دزفول
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27066 روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 20
27529 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 4