دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11266 روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان پزشکی با آزمون هردو 64
11267 روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان دندانپزشکی با آزمون هردو 24
11269 روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان اتاق عمل با آزمون هردو 22
11270 روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان بهداشت عمومی با آزمون هردو 25
11271 روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان پرستاری با آزمون هردو 42
11272 روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون هردو 21
11273 روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 24
11274 روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان مامایی با آزمون زن 25
11275 روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان مهندسی بهداشت محیط با آزمون هردو 25
11276 روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان هوشبری با آزمون هردو 20
11277 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان پزشکی با آزمون هردو 12
رشته های تحصیلی مخصوص استان بومی و دارای تعهد خدمت در دانشگاه های علوم پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12635 روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان پزشکی با آزمون هردو 4 مخصوص داوطلبان استان کرمان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل برای خدمت در مناطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم پزشکی رفسنجان
11268 روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان دندانپزشکی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان کرمان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل برای خدمت در مناطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم پزشکی جیرفت
12638 روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان دندانپزشکی با آزمون هردو 4 مخصوص داوطلبان استان کرمان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل برای خدمت در مناطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم پزشکی رفسنجان
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27067 روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 20