دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11338 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی پزشکی با آزمون هردو 22
11339 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی پزشکی با آزمون هردو 26 ممنوعیت نقل و انتقال
11340 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی اتاق عمل با آزمون هردو 25
11341 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی بهداشت عمومی با آزمون هردو 30
11342 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی پرستاری با آزمون هردو 28
11343 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی پرستاری با آزمون هردو 28
11344 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون هردو 20
11345 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 25
11346 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی مامایی با آزمون زن 20
11347 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 30
11348 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی مهندسی بهداشت محیط با آزمون هردو 30
11349 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی هوشبری با آزمون هردو 25
11350 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی پزشکی با آزمون هردو 14
رشته های تحصیلی مخصوص استان بومی و دارای تعهد خدمت در دانشگاه های علوم پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12539 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی پزشکی با آزمون هردو 6 مخصوص داوطلبان استان خراسان رضوی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل برای خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم پزشکی سبزوار
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27071 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 20