دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11372 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پزشکی با آزمون هردو 32 شیوه نوین آموزش پزشکی-ممنوعیت هرگونه جابجایی و انتقال
11373 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پزشکی با آزمون هردو 32 شیوه نوین آموزش پزشکی-ممنوعیت هرگونه جابجایی و انتقال
11374 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان اتاق عمل با آزمون هردو 16
12528 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان اتاق عمل با آزمون هردو 6 مخصوص داوطلبان بومی استان تهران ممنوعیت انتقال به تهران
11375 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان بهداشت عمومی با آزمون هردو 27
11376 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پرستاری با آزمون هردو 36
11377 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پرستاری با آزمون هردو 24
12530 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پرستاری با آزمون هردو 8 مخصوص داوطلبان بومی استان تهران ممنوعیت انتقال به تهران
11378 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 25
11379 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان مامایی با آزمون زن 15
11380 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان مامایی با آزمون زن 20
12531 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان مامایی با آزمون زن 5 مخصوص داوطلبان بومی استان تهران ممنوعیت انتقال به تهران
11381 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 27
11382 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان مهندسی بهداشت محیط با آزمون هردو 27
11383 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان هوشبری با آزمون هردو 16
12532 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان هوشبری با آزمون هردو 8 مخصوص داوطلبان بومی استان تهران ممنوعیت انتقال به تهران
11384 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پزشکی با آزمون هردو 7 شیوه نوین آموزش پزشکی-ممنوعیت هرگونه جابجایی و انتقال
11385 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پزشکی با آزمون هردو 7 شیوه نوین آموزش پزشکی-ممنوعیت هرگونه جابجایی و انتقال
رشته های تحصیلی مخصوص استان بومی و دارای تعهد خدمت در دانشگاه های علوم پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12578 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پزشکی با آزمون هردو 6 مخصوص داوطلبان استان سمنان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل برای خدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم پزشکی شاهرود-شیوه نوین آموزش پزشکی-ممنوعیت هرگونه جابجایی و انتقال
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27075 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 12
27076 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 8 مخصوص داوطلبان بومی استان تهران