کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - با آزمون 11461 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پزشکی زن - مرد 80
تجربی - با آزمون 11463 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پزشکی زن - مرد 80
تجربی - با آزمون 11464 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران داروسازی زن - مرد 46
تجربی - با آزمون 11465 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران دندانپزشکی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11466 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران دندانپزشکی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11467 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران اتاق عمل زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11468 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران بهداشت عمومی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11469 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران بینایی سنجی زن - مرد 23
تجربی - با آزمون 11470 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پرستاری زن - مرد 88
تجربی - با آزمون 11471 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پرستاری زن - مرد 88
تجربی - با آزمون 11472 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران تکنولوژی پرتو درمانی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11473 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 26
تجربی - با آزمون 11474 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران شنوایی شناسی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11475 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم آزمایشگاهی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11476 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم تغذیه زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 11477 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم تغذیه زن - مرد 17
تجربی - با آزمون 11478 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم و صنایع غذایی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11479 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم و صنایع غذایی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11480 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران فیزیوتراپی زن - مرد 23
تجربی - با آزمون 11481 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران کاردرمانی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11482 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران مامایی زن 20
تجربی - با آزمون 11483 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11484 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11485 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران هوشبری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11486 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران کاردانی تکنسین پروتزهای دندانی زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 11492 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پزشکی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11493 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران داروسازی زن - مرد 23
تجربی - با آزمون 11494 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران دندانپزشکی زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 11495 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران دندانپزشکی زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 11496 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران بهداشت عمومی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 11497 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران بینایی سنجی زن - مرد 6
تجربی - با آزمون 11498 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پرستاری زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11499 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پرستاری زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11500 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران شنوایی شناسی زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 11501 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم تغذیه زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 11502 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم تغذیه زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 11503 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم و صنایع غذایی زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 11504 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم و صنایع غذایی زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 11505 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران فیزیوتراپی زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 11506 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران کاردرمانی زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 11507 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 11508 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 12
تجربی - نیمه متمرکز 21905 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پزشکی زن 2
تجربی - نیمه متمرکز 21731 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران کاردانی فوریتهای پزشکی مرد 20