دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشگاه علوم پزشکی قم

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11516 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم پزشکی با آزمون هردو 40
11517 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم دندانپزشکی با آزمون هردو 24
11518 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم اتاق عمل با آزمون هردو 20
11519 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم بهداشت عمومی با آزمون هردو 25
11520 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم پرستاری با آزمون هردو 26
11521 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم پرستاری با آزمون هردو 10 953/005 مورخ 41/4/59 که مابین دانشـگاه و بیمارسـتانهـای عرصه آموزشی بر اساس تفاهم نامههای موضـوع بخشـنامه شـماره تابعه دانشگاه در سطح استان منعقد شده است، خواهد بود.
11522 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم پرستاری با آزمون هردو 24
11523 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 21
11524 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم مامایی با آزمون زن 20
11525 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 22
11526 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم مهندسی بهداشت محیط با آزمون هردو 30
11527 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم هوشبری با آزمون هردو 20
11528 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی قم قم پزشکی با آزمون هردو 10
11529 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی قم قم اتاق عمل با آزمون هردو 3
11530 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی قم قم پرستاری با آزمون هردو 10
11531 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی قم قم پرستاری با آزمون هردو 10
11532 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی قم قم علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 3
11533 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی قم قم مامایی با آزمون زن 4
11534 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی قم قم هوشبری با آزمون هردو 3
رشته های تحصیلی مخصوص استان بومی و دارای تعهد خدمت در دانشگاه های علوم پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12621 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم پزشکی با آزمون هردو 10 مخصوص داوطلبان استان قم دانشگاه علوم پزشکی قم - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12622 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم دندانپزشکی با آزمون هردو 6 مخصوص داوطلبان استان قم دانشگاه علوم پزشکی قم - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27081 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 20
27530 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی قم قم کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 3