کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - با آزمون 11766 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان پزشکی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 11767 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان پزشکی زن - مرد 46
تجربی - با آزمون 11768 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان داروسازی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11769 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان دندانپزشکی زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11770 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان اتاق عمل زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11771 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان بهداشت عمومی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11772 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان بهداشت عمومی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11773 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان پرستاری زن - مرد 36
تجربی - با آزمون 11774 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان پرستاری زن - مرد 34
تجربی - با آزمون 11775 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11776 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان علوم آزمایشگاهی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11777 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان علوم آزمایشگاهی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11778 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان علوم تغذیه زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11779 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان فناوری اطلاعات سلامت زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11780 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان مامایی زن 20
تجربی - با آزمون 11781 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11782 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11783 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان هوشبری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11784 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان کاردانی تکنسین پروتزهای دندانی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11785 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان پزشکی زن - مرد 13
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13174 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان داروسازی زن - مرد 4
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13277 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان پزشکی زن - مرد 28
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13278 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان داروسازی زن - مرد 10
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13279 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان دندانپزشکی زن - مرد 8
تجربی - نیمه متمرکز 21789 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 17
تجربی - نیمه متمرکز 21790 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 18
تجربی - نیمه متمرکز 21718 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان کاردانی تکنسین سلامت دهان زن - مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21719 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان کاردانی تکنسین سلامت دهان زن - مرد 25
تجربی - نیمه متمرکز 21819 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان کاردانی هوشبری زن - مرد 15
تجربی - نیمه متمرکز 21820 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان کاردانی هوشبری زن - مرد 15