کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - با آزمون 11790 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پزشکی زن - مرد 54
تجربی - با آزمون 11791 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پزشکی مرد 3
تجربی - با آزمون 11792 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پزشکی زن - مرد 56
تجربی - با آزمون 11793 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران داروسازی زن - مرد 46
تجربی - با آزمون 11794 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران داروسازی مرد 1
تجربی - با آزمون 11795 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران دندانپزشکی زن - مرد 28
تجربی - با آزمون 11796 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران اتاق عمل زن - مرد 24
تجربی - با آزمون 11797 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران اتاق عمل مرد 1
تجربی - با آزمون 11798 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران بهداشت عمومی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11799 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پرستاری زن - مرد 36
تجربی - با آزمون 11800 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پرستاری زن - مرد 36
تجربی - با آزمون 11801 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 27
تجربی - با آزمون 11802 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران علوم آزمایشگاهی زن - مرد 28
تجربی - با آزمون 11803 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران علوم آزمایشگاهی مرد 1
تجربی - با آزمون 11804 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران فناوری اطلاعات سلامت زن - مرد 19
تجربی - با آزمون 11805 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران فناوری اطلاعات سلامت مرد 1
تجربی - با آزمون 11806 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران کاردرمانی زن - مرد 16
تجربی - با آزمون 11807 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران مامایی زن 25
تجربی - با آزمون 11808 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11809 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11810 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران هوشبری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11811 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران هوشبری مرد 1
تجربی - با آزمون 11812 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران دندانپزشکی زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 11813 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران اتاق عمل زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 11814 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران بهداشت عمومی زن - مرد 6
تجربی - با آزمون 11815 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پرستاری زن - مرد 7
تجربی - با آزمون 11816 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پرستاری زن - مرد 7
تجربی - با آزمون 11817 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 11818 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران علوم آزمایشگاهی زن - مرد 7
تجربی - با آزمون 11819 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران فناوری اطلاعات سلامت زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 11820 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران کاردرمانی زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 11821 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران مامایی زن 7
تجربی - با آزمون 11822 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 7
تجربی - با آزمون 11823 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 11824 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران هوشبری زن - مرد 5
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13280 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پزشکی زن - مرد 4
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13281 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران داروسازی زن - مرد 4
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13283 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران دندانپزشکی زن - مرد 2