دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
دانشگاه علوم پزشکی مشهد اولین پیشنهاد برای راه‌اندازی دانشگاه در مشهد در سال 1313 ارائه شده است. ابتدا آموزشگاه عالی بهداری در مشهد افتتاح گردید و سپس در سال 1328 دانشکده پزشکی دانشگاه فردوسی مشهد تأسیس شد. اساسنامه اولیه این دانشگاه مشتمل بر دانشکده‌های پزشکی، ادبیات و علوم معقول و منقول تصویب گردیده است. در سال 1340 دانشکده کشاورزی، در سال 1344 دانشکده دندان‌پزشکی و بالاخره در سال 1350 دانشکده علوم دریایی و تغذیه افتتاح شد. در سال 1365 که دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور از وزارت علوم و آموزش عالی جدا و با وزارت بهداری تواماً تحت عنوان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به کار خود ادامه دادند، دانشگاه فردوسی مشهد و علوم پزشکی مشهد از یکدیگر جدا و هر کدام به طور مستقل با مدیریت جداگانه به کار خود ادامه داده‌اند.   رشته- مقطع‌های ارائه شده مقطعرشتهدانشکده متولیاولین سال پذیرشتوضیحات فلوشیپچشم‌پزشکی سگمان قدامیپزشکی-- فوق تخصصجراحی قلب و عروقپزشکی1367- فوق تخصصجراحی ترمیمی و پلاستیکپزشکی1370عدم پذیرش فوق تخصصروماتولوژیپزشکی1367- فوق تخصصریهپزشکی1367- فوق تخصصکلیه بالغینپزشکی-- فوق تخصصغدد داخلی درون‌ریز و متابولیسمپزشکی-- فوق تخصصایمونولوژی و آلرژیپزشکی1368- فوق تخصصنوزادانپزشکی1367- دکتری تخصصیپرتوشناسی تشخیصیپزشکی1348- دکتری تخصصیجراحی عمومیپزشکی1347- دکتری تخصصیکودکانپزشکی1348- دکتری تخصصیداخلیپزشکی1346- دکتری تخصصیچشم‌پزشکیپزشکی1349- دکتری تخصصیگوش و حلق و بینیپزشکی1348- دکتری تخصصیبیهوشیپزشکی1347- دکتری تخصصیقلب و عروقپزشکی1349- دکتری تخصصیپوستپزشکی1351- دکتری تخصصیعفونیپزشکی1347- دکتری تخصصیداخلی اعصابپزشکی1347- دکتری تخصصیجراحی استخوان و مفاصلپزشکی1350- دکتری تخصصیزنان و زایمانپزشکی1347- دکتری تخصصیجراحی مغز و اعصابپزشکی1361- دکتری تخصصیجراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلیپزشکی1364- دکتری تخصصیروان‌پزشکیپزشکی1349- دکتری تخصصیپرتودرمانیپزشکی1369- دکتری تخصصیآسیب‌شناسی تشریحی و بالینیپزشکی1351عدم پذیرش دکتری تخصصیآسیب‌شناسی دهان و فکدندان‌پزشکی-- دکتری تخصصیدندان‌پزشکی کودکاندندان‌پزشکی-- دکتری تخصصیپروتزهای دهانیدندان‌پزشکی-- دکتری تخصصیپریودنتیکسدندان‌پزشکی-- دکتری تخصصیارتودنتیکسدندان‌پزشکی-- دکتری تخصصیاندودنتیکسدندان‌پزشکی-- دکتری تخصصیبیماری‌های دهان و تشخیصدندان‌پزشکی-- دکتری تخصصیدندان‌پزشکی ترمیمیدندان‌پزشکی-- دکتری تخصصیجراحی دهان، فک و صورتدندان‌پزشکی1373- دکتری تخصصیرادیولوژی دندان، فک و صورتدندان‌پزشکی-- دکتری تخصصیمیکروب‌شناسیدندان‌پزشکی-- Ph.D.انگل‌شناسیپزشکی1377- Ph.D.ایمونولوژیپزشکی1377- Ph.D.علوم تشریحیپزشکی1374- Ph.D.فیزیک پزشکیپزشکی1374- Ph.D.فارماسیوتیکسپزشکی1376- Ph.D.بیوتکنولوژیداروسازی1374- Ph.D.پزشکیداروسازی1381- دکتری حرفه‌ایدندان‌پزشکیپزشکی1328- دکتری حرفه‌ایداروسازیدندان‌پزشکی1344- دکتری ناپیوستهدندان‌پزشکیداروسازی1350- کارشناسی ارشدمیکروب‌شناسیدندان‌پزشکی1372- کارشناسی ارشدانگل‌شناسیپزشکی1375- کارشناسی ارشدفیزیک پزشکیپزشکی1376- کارشناسی ارشدفیزیولوژیپزشکی1370- کارشناسی ارشدایمنی‌شناسیپزشکی1376- کارشناسی ارشدپرستاریپزشکی1369- کارشناسی ارشدماماییپرستاری و مامایی1369- کارشناسیپرستاریپرستاری و مامایی1370- کارشناسیماماییپرستاری و مامایی1337- کارشناسیبینایی‌سنجیپرستاری و مامایی1356- کارشناسیرادیولوژیپیراپزشکی1353- کارشناسیبهداشت محیطپیراپزشکی1367- کارشناسیپرستاریپیراپزشکی1381- کارشناسیپرستاریپرستاری و مامایی تربت بجنورد1370- کارشناسیپرستاریپرستاری و مامایی تربت حیدریه1372- کارشناسی ناپیوستهماماییپرستاری و مامایی تربت نیشابور1372- کارشناسی ناپیوستهعلوم آزمایشگاهیپیراپزشکی1366- کارشناسی ناپیوستهبهداشت عمومیپیراپزشکی1366- کارشناسی ناپیوستهپرستاریپرستاری و مامایی1367- کاردانیهوشبریپرستاری و مامایی1367- کاردانیاتاق عملپرستاری و مامایی1364- کاردانیبهداشت خانوادهپیراپزشکی1363- کاردانیبهداشت مبارزه با بیماری‌هاپیراپزشکی1363- کاردانیرادیولوژیپیراپزشکی1344- کاردانیبهداشت محیطپیراپزشکی1372- کاردانیمدارک پزشکیپیراپزشکی1375- کاردانیعلوم آزمایشگاهیپیراپزشکی1349- کاردانیماماییپرستاری و مامایی تربت بجنورد1370- کاردانیماماییپرستاری و مامایی تربت حیدریه1372-   بیمارستان‌های آموزشی تحت پوشش دانشگاه ردیفبیمارستان/ مرکزسال تأسیستخت فعالرشته‌های آموزشی 1امام رضا 71313876خون، روماتولوژی، ریه، غدد، قلب، کلیه، گوارش، جراحی، کودکان، زنان و زایمان، چشم‌پزشکی، گوش و حلق و بینی، جراحی استخوان و مفاصل، جراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلی، پوست، عفونی، سوختگی، رادیولوژی، رادیوتراپی، پزشکی هسته‌ای، جراحی قلب و مسمومین 2قائم(عج)1350828داخلی، داخلی اعصاب، جراحی، جراحی توراکس، کودکان، زنان و زایمان، چشم‌پزشکی، گوش و حلق و بینی، جراحی استخوان و مفاصل، جراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلی، پوست، رادیولوژی بیهوشی و نوزادان 3امید1353120انکولوژی، جراحی و چشم‌پزشکی 4دکتر شیخ1375114کودکان و رشته‌های فوق تخصص کودکان 5ابن سینا1367950روانپزشکی 6امدادی (شهید کامیاب)1348285ج
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11753 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پزشکی با آزمون هردو 46
11754 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پزشکی با آزمون هردو 74
11755 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی داروسازی با آزمون هردو 34
11756 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی دندانپزشکی با آزمون هردو 42
11757 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی اتاق عمل با آزمون هردو 20
11758 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی بینایی سنجی با آزمون هردو 18
11759 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پرستاری با آزمون هردو 42
11760 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پرستاری با آزمون هردو 42
11761 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون هردو 28
11762 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 30
11763 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی فناوری اطلاعات سلامت با آزمون هردو 20
11764 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی فیزیوتراپی با آزمون هردو 19
11765 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی گفتار درمانی با آزمون هردو 15
11766 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی مامایی با آزمون زن 25
11767 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 20
11768 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی مهندسی بهداشت محیط با آزمون هردو 20
11775 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پزشکی با آزمون هردو 45 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11776 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی داروسازی با آزمون هردو 20 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11777 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی دندانپزشکی با آزمون هردو 24 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11769 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون هردو 5
11770 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی فناوری اطلاعات سلامت با آزمون هردو 5
11771 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی گفتار درمانی با آزمون هردو 2
11772 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی مامایی با آزمون زن 5
11778 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی اتاق عمل با آزمون هردو 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11779 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی بینایی سنجی با آزمون هردو 2 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11780 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پرستاری با آزمون هردو 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11781 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پرستاری با آزمون هردو 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11782 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11783 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی فیزیوتراپی با آزمون هردو 3 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
رشته های تحصیلی مخصوص استان بومی و دارای تعهد خدمت در دانشگاه های علوم پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12541 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پزشکی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان خراسان رضوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل برای خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشکده علـوم پزشکی نیشابور
12542 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پزشکی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان خراسان رضوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل بـرای خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم پزشکی تربت حیدریه
12543 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پزشکی با آزمون هردو 20 مخصوص داوطلبان استان خراسان رضوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12544 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی داروسازی با آزمون هردو 8 مخصوص داوطلبان استان خراسان رضوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12545 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی داروسازی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان خراسان رضوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل برای خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشکده علـوم پزشکی نیشابور
12546 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی داروسازی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان خراسان رضوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل بـرای خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم پزشکی تربت حیدریه
12547 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی داروسازی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان خراسان رضوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل برای خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشکده علـوم پزشکی اسفراین
12548 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی داروسازی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان خراسان رضوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل بـرای خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم پزشکی سبزوار
12549 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی دندانپزشکی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان خراسان رضوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل بـرای خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم پزشکی تربت حیدریه
12550 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی دندانپزشکی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان خراسان رضوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل بـرای خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم پزشکی گناباد
12551 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی دندانپزشکی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان خراسان رضوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل بـرای خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم پزشکی سبزوار
12552 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی دندانپزشکی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان خراسان رضوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل برای خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشکده علـوم پزشکی نیشابور
12553 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی دندانپزشکی با آزمون هردو 8 مخصوص داوطلبان استان خراسان رضوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل