کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - با آزمون 11619 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پزشکی زن - مرد 44
تجربی - با آزمون 11620 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پزشکی مرد 5
تجربی - با آزمون 11621 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پزشکی زن - مرد 24
تجربی - با آزمون 11622 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان دندانپزشکی زن - مرد 26
تجربی - با آزمون 11623 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان اتاق عمل زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11624 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان اتاق عمل مرد 1
تجربی - با آزمون 11625 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان بهداشت عمومی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11626 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پرستاری زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 11627 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پرستاری مرد 3
تجربی - با آزمون 11628 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پرستاری زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11629 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان تکنولوژی پرتو درمانی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11630 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11631 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان تکنولوژی پرتوشناسی مرد 1
تجربی - با آزمون 11632 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان علوم آزمایشگاهی زن - مرد 19
تجربی - با آزمون 11633 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان علوم آزمایشگاهی مرد 3
تجربی - با آزمون 11634 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان مامایی زن 25
تجربی - با آزمون 11635 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11636 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11637 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان هوشبری زن - مرد 21
تجربی - با آزمون 11638 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان هوشبری مرد 1
تجربی - با آزمون 11639 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پزشکی زن - مرد 26
تجربی - با آزمون 11640 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پرستاری زن - مرد 13
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13246 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پزشکی زن - مرد 18
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13248 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان دندانپزشکی زن - مرد 10
تجربی - نیمه متمرکز 21782 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 5
تجربی - نیمه متمرکز 21783 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 7