کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - با آزمون 11707 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پزشکی زن - مرد 66
تجربی - با آزمون 11708 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان دندانپزشکی زن - مرد 24
تجربی - با آزمون 11709 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان اتاق عمل زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11710 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان بهداشت عمومی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11711 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پرستاری زن - مرد 36
تجربی - با آزمون 11712 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پرستاری زن - مرد 34
تجربی - با آزمون 11713 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان علوم آزمایشگاهی زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11714 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان علوم تغذیه زن - مرد 17
تجربی - با آزمون 11715 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان مامایی زن 15
تجربی - با آزمون 11716 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11717 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان هوشبری زن - مرد 16
تجربی - با آزمون 11718 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان بهداشت عمومی زن - مرد 2
تجربی - با آزمون 11719 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پرستاری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11720 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان علوم آزمایشگاهی زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 11721 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان علوم تغذیه زن - مرد 3
تجربی - با آزمون 11722 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان مامایی زن 3
تجربی - با آزمون 11723 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 2
تجربی - با آزمون 11724 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پزشکی زن - مرد 42
تجربی - با آزمون 11725 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان دندانپزشکی زن - مرد 15
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13272 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پزشکی زن - مرد 20
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13273 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان دندانپزشکی زن - مرد 8
تجربی - نیمه متمرکز 21714 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان کاردانی تکنسین سلامت دهان زن - مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21715 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان کاردانی تکنسین سلامت دهان زن - مرد 20