دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشگاه علوم پزشکی گناباد

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11648 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی پزشکی با آزمون هردو 36
11649 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی اتاق عمل با آزمون هردو 20
11650 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی بهداشت عمومی با آزمون هردو 25
11651 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی پرستاری با آزمون هردو 30
11652 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی پرستاری با آزمون هردو 28
11653 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون هردو 20
11654 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 25
11655 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی مامایی با آزمون زن 20
11656 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 24
11657 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی مهندسی بهداشت محیط با آزمون هردو 25
11658 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی هوشبری با آزمون هردو 20
11659 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی پزشکی با آزمون هردو 10
رشته های تحصیلی مخصوص استان بومی و دارای تعهد خدمت در دانشگاه های علوم پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12540 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی پزشکی با آزمون هردو 4 مخصوص داوطلبان استان خراسان رضوی دانشگاه علوم پزشکی گناباد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل بـرای خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم پزشکی گناباد
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27084 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 18