کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - با آزمون 11744 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان دندانپزشکی زن - مرد 38
تجربی - با آزمون 11745 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پزشکی زن - مرد 52
تجربی - با آزمون 11746 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پزشکی زن - مرد 2
تجربی - با آزمون 11747 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پزشکی زن - مرد 56
تجربی - با آزمون 11748 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان فیزیوتراپی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 11749 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پرستاری زن - مرد 56
تجربی - با آزمون 11750 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پرستاری زن - مرد 34
تجربی - با آزمون 11751 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پرستاری زن 20
تجربی - با آزمون 11758 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان داروسازی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11760 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان بهداشت عمومی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11761 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11762 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11752 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پرستاری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11753 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پرستاری زن 5
تجربی - با آزمون 11759 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان داروسازی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 11763 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان بهداشت عمومی زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 11764 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 11765 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 5
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13274 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پزشکی زن - مرد 6
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13275 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان داروسازی زن - مرد 6
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13276 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان دندانپزشکی زن - مرد 6
تجربی - نیمه متمرکز 21717 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان کاردانی تکنسین سلامت دهان زن - مرد 20