کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه لرستان - خرم آباد

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه لرستان - خرم آباد
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - با آزمون 10682 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان دامپزشکی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10683 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زمین شناسی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10684 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زیست شناسی گیاهی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10685 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی محض زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10686 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم و مهندسی خاک زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10687 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10688 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی گیاه پزشکی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 18013 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان روانشناسی زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 18014 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی کاربردی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 18015 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم اقتصادی زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 18016 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مدیریت بازرگانی زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 10689 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان دامپزشکی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10690 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زیست شناسی گیاهی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10691 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی محض زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10692 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم و مهندسی خاک زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10693 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی گیاه پزشکی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 18017 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان روانشناسی زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 18018 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی کاربردی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 18019 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم اقتصادی زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 18020 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مدیریت بازرگانی زن - مرد 8
تجربی - صرفا سوابق 10694 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی جنگلداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10695 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی علوم باغبانی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10696 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی علوم دامی زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10697 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10698 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زمین شناسی زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10699 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10700 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی علوم دامی زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10701 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 20
تجربی - مناطق محروم 13441 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان دامپزشکی مرد 3
تجربی - نیمه متمرکز 21871 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم ورزشی زن - مرد 22