کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه مازندران - بابلسر

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه مازندران - بابلسر
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - با آزمون 10704 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زیست شناسی جانوری زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10705 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زیست شناسی سلولی و مولکولی زن - مرد 60
تجربی - با آزمون 10706 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زیست شناسی گیاهی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10707 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی محض زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 18034 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حسابداری زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 18035 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران روانشناسی زن - مرد 11
تجربی - با آزمون 18036 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی کاربردی زن - مرد 19
تجربی - با آزمون 18037 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم اقتصادی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 18038 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت بازرگانی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 18039 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت جهانگردی زن - مرد 6
تجربی - با آزمون 18040 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت صنعتی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 10708 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زیست شناسی جانوری زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10709 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زیست شناسی سلولی و مولکولی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10710 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زیست شناسی گیاهی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10711 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی محض زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 18041 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حسابداری زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 18042 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران روانشناسی زن - مرد 11
تجربی - با آزمون 18043 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی کاربردی زن - مرد 19
تجربی - با آزمون 18044 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم اقتصادی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 18045 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت بازرگانی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 18046 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت جهانگردی زن - مرد 6
تجربی - با آزمون 18047 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت صنعتی زن - مرد 12
تجربی - صرفا سوابق 10712 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اقیانوس شناسی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 10713 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اقیانوس شناسی زن - مرد 30
تجربی - نیمه متمرکز 21872 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم ورزشی زن - مرد 18