کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - با آزمون 10714 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل زمین شناسی زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 10715 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل زیست شناسی زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 10716 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل زیست شناسی سلولی و مولکولی زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 10717 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل زیست شناسی گیاهی زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 10718 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم و مهندسی خاک زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10719 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10720 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی فضای سبز زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10721 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی گیاه پزشکی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 18049 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل روانشناسی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 18050 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل شیمی کاربردی زن - مرد 27
تجربی - با آزمون 18051 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت بازرگانی زن - مرد 11
تجربی - با آزمون 18052 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت جهانگردی زن - مرد 11
تجربی - با آزمون 10722 نوبت دوم با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل زمین شناسی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 10723 نوبت دوم با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل زیست شناسی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 10724 نوبت دوم با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل زیست شناسی سلولی و مولکولی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 10725 نوبت دوم با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل زیست شناسی گیاهی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 10726 نوبت دوم با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 10727 نوبت دوم با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی گیاه پزشکی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 18053 نوبت دوم با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل روانشناسی زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 18054 نوبت دوم با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل شیمی کاربردی زن - مرد 11
تجربی - با آزمون 18055 نوبت دوم با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت بازرگانی زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 18056 نوبت دوم با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت جهانگردی زن - مرد 5
تجربی - صرفا سوابق 10728 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی جنگلداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10729 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی چوب و کاغذ زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10730 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10731 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی علوم باغبانی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10732 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی علوم دامی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10733 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10734 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم و مهندسی خاک زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 10735 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی جنگلداری زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 10736 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی چوب و کاغذ زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 10737 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 10738 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی علوم باغبانی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 10739 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی علوم دامی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 10740 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی فضای سبز زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 10741 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 18057 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم ورزشی زن - مرد 6
تجربی - مناطق محروم 13423 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 1
تجربی - نیمه متمرکز 21873 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم ورزشی زن 9