کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - با آزمون 15050 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز ترویج و آموزش کشاورزی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 15051 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز زیست شناسی زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 15052 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز شیمی محض زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 15053 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 15054 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز علوم و مهندسی محیط زیست زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 15055 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مهندسی شیلات زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 18709 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز اقتصاد کشاورزی زن - مرد 19
تجربی - با آزمون 18710 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز حسابداری زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 18711 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز روانشناسی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 18712 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز شیمی کاربردی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 18713 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز علوم اقتصادی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 18714 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مدیریت بازرگانی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 18715 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مدیریت جهانگردی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 18716 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مدیریت دولتی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 18717 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مدیریت صنعتی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 15056 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز زمین شناسی زن - مرد 40
تجربی - صرفا سوابق 15057 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز زیست شناسی گیاهی زن - مرد 40
تجربی - صرفا سوابق 18718 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز علوم ورزشی زن - مرد 30