کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - با آزمون 15234 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان ترویج و آموزش کشاورزی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 15235 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان زیست شناسی زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 15236 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان زیست شناسی گیاهی زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 15237 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان شیمی محض زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 15238 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 15239 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان علوم و مهندسی محیط زیست زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 15240 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان مهندسی علوم دامی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 19275 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان حسابداری زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 19276 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان روانشناسی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 19277 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان شیمی کاربردی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 19278 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان علوم اقتصادی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 19279 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان مدیریت بازرگانی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 19280 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان مدیریت جهانگردی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 19281 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان مدیریت دولتی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 19282 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان مدیریت صنعتی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 15241 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان زمین شناسی زن - مرد 40
تجربی - صرفا سوابق 19283 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان اقتصاد کشاورزی زن - مرد 19
تجربی - صرفا سوابق 19284 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 19285 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان علوم ورزشی زن - مرد 30