کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - صرفا سوابق 15338 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس ترویج و آموزش کشاورزی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 15339 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس زیست شناسی زن - مرد 40
تجربی - صرفا سوابق 15340 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس شیمی محض زن - مرد 40
تجربی - صرفا سوابق 19565 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس اقتصاد کشاورزی زن - مرد 19
تجربی - صرفا سوابق 19566 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس حسابداری زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 19567 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس روانشناسی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 19568 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس شیمی کاربردی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 19569 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس علوم اقتصادی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 19570 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس علوم ورزشی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 19571 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس مدیریت دولتی زن - مرد 15