کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - صرفا سوابق 15351 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس ترویج و آموزش کشاورزی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 15352 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس زیست شناسی زن - مرد 40
تجربی - صرفا سوابق 15353 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس زیست شناسی گیاهی زن - مرد 40
تجربی - صرفا سوابق 15354 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس مهندسی علوم دامی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 19588 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس اقتصاد کشاورزی زن - مرد 19
تجربی - صرفا سوابق 19589 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس روانشناسی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 19590 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس مدیریت بازرگانی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 19591 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس مدیریت دولتی زن - مرد 15