کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - با آزمون 15402 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم زیست شناسی زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 15403 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم زیست شناسی گیاهی زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 15404 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم شیمی محض زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 15405 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 19810 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم حسابداری زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 19811 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم روانشناسی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 19812 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم شیمی کاربردی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 19813 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مدیریت بازرگانی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 19814 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مدیریت جهانگردی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 19815 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مدیریت دولتی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 19816 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مدیریت صنعتی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 15406 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم زمین شناسی زن - مرد 40
تجربی - صرفا سوابق 15407 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم علوم و مهندسی محیط زیست زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 15408 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مهندسی علوم دامی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 19817 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم اقتصاد کشاورزی زن - مرد 19
تجربی - صرفا سوابق 19818 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 19819 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم علوم اقتصادی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 19820 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم علوم ورزشی زن - مرد 30