کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - صرفا سوابق 15655 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان ترویج و آموزش کشاورزی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 15656 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان زمین شناسی زن - مرد 40
تجربی - صرفا سوابق 15657 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان زیست شناسی زن - مرد 40
تجربی - صرفا سوابق 15658 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان زیست شناسی گیاهی زن - مرد 40
تجربی - صرفا سوابق 15659 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان علوم و مهندسی محیط زیست زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 15660 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان مهندسی علوم دامی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 20534 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان اقتصاد کشاورزی زن - مرد 19
تجربی - صرفا سوابق 20535 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان حسابداری زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20536 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان روانشناسی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20537 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان علوم اقتصادی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20538 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان علوم ورزشی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20539 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان مدیریت بازرگانی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20540 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان مدیریت دولتی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20541 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان مدیریت صنعتی زن - مرد 15