کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - با آزمون 15673 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 20575 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان حسابداری زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 20576 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان روانشناسی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 20577 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان شیمی کاربردی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 20578 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مدیریت بازرگانی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 20579 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مدیریت دولتی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 20580 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مدیریت صنعتی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 15674 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان ترویج و آموزش کشاورزی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 15675 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان زمین شناسی زن - مرد 40
تجربی - صرفا سوابق 15676 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان زیست شناسی گیاهی زن - مرد 40
تجربی - صرفا سوابق 15677 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان شیمی محض زن - مرد 40
تجربی - صرفا سوابق 15678 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان علوم و مهندسی محیط زیست زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 15679 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مهندسی علوم دامی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 20581 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان اقتصاد کشاورزی زن - مرد 19
تجربی - صرفا سوابق 20582 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان علوم اقتصادی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20583 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان علوم ورزشی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 20584 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مدیریت جهانگردی زن - مرد 15