کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - صرفا سوابق 15685 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد ترویج و آموزش کشاورزی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 15686 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد زمین شناسی زن - مرد 40
تجربی - صرفا سوابق 15687 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد شیمی محض زن - مرد 40
تجربی - صرفا سوابق 15688 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 15689 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد علوم و مهندسی محیط زیست زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 20613 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد اقتصاد کشاورزی زن - مرد 19
تجربی - صرفا سوابق 20614 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد حسابداری زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20615 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد روانشناسی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20616 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد علوم ورزشی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 20617 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد مدیریت بازرگانی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20618 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد مدیریت جهانگردی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20619 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد مدیریت دولتی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20620 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد مدیریت صنعتی زن - مرد 15