کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - صرفا سوابق 15690 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد ترویج و آموزش کشاورزی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 15691 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد علوم و مهندسی محیط زیست زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 15692 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد مهندسی شیلات زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 20623 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد اقتصاد کشاورزی زن - مرد 19
تجربی - صرفا سوابق 20624 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد حسابداری زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20625 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد روانشناسی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 20626 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد مدیریت بازرگانی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20627 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد مدیریت جهانگردی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20628 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد مدیریت دولتی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20629 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد مدیریت صنعتی زن - مرد 15