کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - صرفا سوابق 15693 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد ترویج و آموزش کشاورزی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 15694 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد زمین شناسی زن - مرد 40
تجربی - صرفا سوابق 15695 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد زیست شناسی زن - مرد 40
تجربی - صرفا سوابق 15696 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد زیست شناسی گیاهی زن - مرد 40
تجربی - صرفا سوابق 15697 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد علوم و مهندسی محیط زیست زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 20630 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد حسابداری زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20631 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد روانشناسی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20632 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20633 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد علوم اقتصادی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20634 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد علوم ورزشی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 20635 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد مدیریت بازرگانی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20636 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد مدیریت جهانگردی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20637 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد مدیریت دولتی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20638 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد مدیریت صنعتی زن - مرد 15