کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه کردستان - سنندج

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه کردستان - سنندج
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - با آزمون 10621 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان زمین شناسی زن - مرد 45
تجربی - با آزمون 10622 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان زیست فناوری زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 10623 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان شیمی محض زن - مرد 45
تجربی - با آزمون 10624 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10625 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی زیست فناوری کشاورزی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10626 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی فضای سبز زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10627 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی گیاه پزشکی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 17977 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان اقتصاد کشاورزی زن - مرد 19
تجربی - با آزمون 17978 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حسابداری زن - مرد 11
تجربی - با آزمون 17979 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان روانشناسی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 17980 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان شیمی کاربردی زن - مرد 34
تجربی - با آزمون 17981 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم اقتصادی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 17982 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدیریت بازرگانی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 17983 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدیریت جهانگردی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 10628 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10629 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی زیست فناوری کشاورزی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10630 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی گیاه پزشکی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 17984 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان اقتصاد کشاورزی زن - مرد 19
تجربی - با آزمون 17985 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حسابداری زن - مرد 11
تجربی - با آزمون 17986 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان روانشناسی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 17987 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم اقتصادی زن - مرد 12
تجربی - صرفا سوابق 10631 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و مهندسی خاک زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10632 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و مهندسی محیط زیست زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10633 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی جنگلداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10634 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10635 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی شیلات زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10636 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی علوم باغبانی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10637 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی علوم دامی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10638 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10639 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و مهندسی خاک زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10640 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و مهندسی محیط زیست زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10641 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی جنگلداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10642 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10643 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی شیلات زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10644 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی علوم باغبانی زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10645 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی علوم دامی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10646 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 20
تجربی - مناطق محروم 13433 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان زیست فناوری زن - مرد 2
تجربی - مناطق محروم 13434 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی شیلات زن - مرد 2
تجربی - مناطق محروم 13494 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدیریت جهانگردی زن - مرد 2
تجربی - نیمه متمرکز 21869 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم ورزشی زن - مرد 36