کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه گلستان - گرگان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه گلستان - گرگان
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - با آزمون 10647 روزانه با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زمین شناسی زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 10648 روزانه با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زیست شناسی جانوری زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10649 روزانه با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زیست شناسی دریا زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10650 روزانه با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زیست شناسی گیاهی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 17989 روزانه با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان شیمی کاربردی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10651 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زیست شناسی جانوری زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 10652 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زیست شناسی دریا زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 10653 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زیست شناسی گیاهی زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 17990 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان شیمی کاربردی زن - مرد 8
تجربی - صرفا سوابق 17991 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه گلستان - گرگان گلستان علوم ورزشی زن - مرد 12
تجربی - صرفا سوابق 10654 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زمین شناسی زن - مرد 10