کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه گیلان - رشت

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه گیلان - رشت
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - با آزمون 10665 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان زیست شناسی جانوری زن - مرد 55
تجربی - با آزمون 10666 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان زیست شناسی دریا زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 10667 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 10668 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان زیست شناسی گیاهی زن - مرد 45
تجربی - با آزمون 10669 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی محض زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 10670 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم و مهندسی خاک زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10671 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10672 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10673 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی گیاه پزشکی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 17999 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان اقتصاد کشاورزی زن - مرد 19
تجربی - با آزمون 18000 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان حسابداری زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 18001 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان روانشناسی زن - مرد 14
تجربی - با آزمون 18002 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی کاربردی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 18003 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم اقتصادی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 18004 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت بازرگانی زن - مرد 14
تجربی - با آزمون 18005 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت جهانگردی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 18006 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت صنعتی زن - مرد 14
تجربی - با آزمون 18007 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان حسابداری زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 18008 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان روانشناسی زن - مرد 14
تجربی - با آزمون 18009 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم اقتصادی زن - مرد 14
تجربی - با آزمون 18010 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت بازرگانی زن - مرد 14
تجربی - با آزمون 18011 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت جهانگردی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 18012 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت صنعتی زن - مرد 14
تجربی - صرفا سوابق 10674 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی علوم باغبانی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10675 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی علوم دامی زن - مرد 25
تجربی - نیمه متمرکز 21870 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم ورزشی زن - مرد 10