دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشگاه یاسوج

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
دانشگاه یاسوج دانشگاه یاسوج در سال 1362 با نام آموزشکده فنی و مهندسی شروع به فعالیت کرد. در سال 1372 با راه‌اندازی آموزشکده کشاورزی به مجتمع آموزش عالی یاسوج تغییر نام داد. پس از دو سال، موافقت اصولی تأسیس دانشگاه یاسوج از طرف وزارت علوم صادر گردید و این دانشگاه رسماً کار خود را آغاز کرد. دانشگاه یاسوج اکنون دارای چهار دانشکده (علوم پایه، علوم انسانی، فنی و مهندسی وکشاورزی) است که به تربیت دانشجو مشغول هستند.   اطلاعات کلی دانشگاه یاسوج سال تأسیس1362 سال تبدیل به دانشگاه1374 تعداد دانشکده‌های موجود4 دانشکده علوم انسانی دانشکده علوم پایه دانشکده فنی و مهندسی دانشکده کشاورزی تعداد مراکز تحقیقاتیپژوهشکده منابع طبیعی آموزشکده وابستهندارد مرکز کارآفرینیندارد تعداد گروه‌های فعال در طرح ارزیابی درونی0 تعداد رشته‌های کاردانی موجود6 رشته انجمن دانش‌آموختگانندارد     تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل روزانه دانشگاه یاسوج به تفکیک رشته در سال تحصیلی 85- 84 ردیفگروه تحصیلیرشته تحصیلیگرایش تحصیلیمقطع تحصیلیسال تحصیلی 85- 84 زنمردجمع 1علوم انسانیادبیات انگلیسیادبیاتکارشناسی271239 2علوم انسانیادبیات فارسیادبیاتکارشناسی12746173 3علوم انسانیادبیات فارسیادبیاتکارشناسی ارشد--- 4علوم انسانیادبیات فارسیآموزشکارشناسی ناپیوسته--- 5علوم انسانیدینی و عربیآموزشکارشناسی ناپیوسته--- 6علوم پایهریاضیمحضکارشناسی9069159 7علوم پایهریاضیآموزشکارشناسی ناپیوسته--- 8علوم پایهفیزیکحالت جامدکارشناسی7473147 9علوم پایهفیزیکحالت جامدکارشناسی ارشد235 10علوم پایهشیمیتجزیهکارشناسی ارشد--- 11علوم پایهشیمیآلیکارشناسی ارشد--- 12علوم پایهشیمیمعدنیکارشناسی ارشد--- 13علوم پایهشیمیمحضکارشناسی11153164 14کشاورزی و دامپروریزراعتزراعتکارشناسی9649145 15کشاورزی و دامپروریزراعتزراعتکارشناسی ارشد224 16کشاورزی و دامپروریتولیدات گیاهیتولیدات گیاهیکاردانی--- 17کشاورزی و دامپروریعلوم دامیعلوم دامیکارشناسی7069139 18کشاورزی و دامپروریتولیدات دامیتولیدات دامیکاردانی--- 19فنی و مهندسیعمرانعمرانکارشناسی3094124 20فنی و مهندسیعمرانروستاییکاردانی425698 21فنی و مهندسیعمرانزیرسازی راهکاردانی--- 22فنی و مهندسیمکانیکسیالاتکارشناسی28134162 23فنی و مهندسیمکانیکجوشکاریکاردانی127991 24فنی و مهندسیمکانیکتأسیساتکاردانی--- 25فنی و مهندسیحرفه و فنحرفه و فنکارشناسی ناپیوسته--- 26فنی و مهندسیمهندسی شیمیپالایشکارشناسی51015 جمع کل7167491465     تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل شبانه دانشگاه یاسوج به تفکیک رشته در سال تحصیلی 85- 84 ردیفگروه تحصیلیرشته تحصیلیگرایش تحصیلیمقطع تحصیلیسال تحصیلی 85- 84 زنمردجمع 1علوم انسانیادبیات انگلیسیادبیاتکارشناسی--- 2علوم انسانیادبیات فارسیادبیاتکارشناسی451358 3علوم انسانیادبیات فارسیادبیاتکارشناسی ارشد336 4علوم انسانیادبیات فارسیآموزشکارشناسی ناپیوسته--- 5علوم انسانیدینی و عربیآموزشکارشناسی ناپیوسته--- 6علوم پایهریاضیمحضکارشناسی10681187 7علوم پایهریاضیآموزشکارشناسی ناپیوسته--- 8علوم پایهفیزیکحالت جامدکارشناسی11391204 9علوم پایهفیزیکحالت جامدکارشناسی ارشد--- 10علوم پایهشیمیتجزیهکارشناسی ارشد156 11علوم پایهشیمیآلیکارشناسی ارشد235 12علوم پایهشیمیمعدنیکارشناسی ارشد426 13علوم پایهشیمیمحضکارشناسی10452156 14کشاورزی و دامپروریزراعتزراعتکارشناسی12272194 15کشاورزی و دامپروریزراعتزراعتکارشناسی ارشد--- 16کشاورزی و دامپروریتولیدات گیاهیتولیدات گیاهیکاردانی--- 17کشاورزی و دامپروریعلوم دامیعلوم دامیکارشناسی10697203 18کشاورزی و دامپروریتولیدات دامیتولیدات دامیکاردانی--- 19فنی و مهندسیعمرانعمرانکارشناسی257095 20فنی و مهندسیعمرانروستاییکاردانی--- 21فنی و مهندسیعمرانزیرسازی راهکاردانی--- 22فنی و مهندسیمکانیکسیالاتکارشناسی217091 23فنی و مهندسیمکانیکجوشکاریکاردانی-

<="" div="">

کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10805 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد شیمی محض با آزمون هردو 75
10806 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی گیاه پزشکی با آزمون هردو 25
23051 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد علوم اقتصادی با آزمون هردو 12
23052 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد روانشناسی با آزمون هردو 12
10807 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد شیمی محض با آزمون هردو 15
10808 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی گیاه پزشکی با آزمون هردو 10
23053 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد علوم اقتصادی با آزمون هردو 3
23054 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد روانشناسی با آزمون هردو 3
10809 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
10810 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی جنگلداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10811 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10812 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی طبیعت صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10813 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10814 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10815 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی جنگلداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10816 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10817 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی طبیعت صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10818 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
کد رشته دانشگاه های تحصیلی سهمیه مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12815 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 2 مخصوص داوطلبان استان کهگیلویه وبویراحمد دانشگاه یاسوج - پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی