دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در استان زنجان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11320 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان پزشکی با آزمون هردو 76
11321 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان داروسازی با آزمون هردو 40
11322 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان دندانپزشکی با آزمون هردو 38
11323 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان اتاق عمل با آزمون هردو 20
11324 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان بهداشت عمومی با آزمون هردو 30
11325 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان پرستاری با آزمون هردو 46
11326 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون هردو 30
11327 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 30
11328 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان کاردرمانی با آزمون هردو 20
11329 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان مامایی با آزمون زن 25
11330 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 30
11331 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان مهندسی بهداشت محیط با آزمون هردو 30
11332 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان هوشبری با آزمون هردو 20
11333 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان کاردرمانی با آزمون هردو 5
11334 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان پزشکی با آزمون هردو 43 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11335 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان داروسازی با آزمون هردو 22 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11336 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان دندانپزشکی با آزمون هردو 15 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11337 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان محل تحصیل شهرستان ابهر زنجان پرستاری با آزمون هردو 30 مورخ 41/4/59 که مابین دانشگاه و بیمارستانهای تابعه دانشگاه در سـطح عرصه آموزشی بر اساس تفاهم نامههای موضوع بخشنامه شماره 953/005 استان منعقد شده است ، خواهد بود.
12573 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان محل تحصیل شهرستان ابهر زنجان پرستاری با آزمون هردو 60 مخصوص داوطلبان بومی شهرستانهای ابهر خدابنده عدم امکان انتقال دانشجو
رشته های تحصیلی مخصوص استان بومی و دارای تعهد خدمت در دانشگاه های علوم پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12574 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان پزشکی با آزمون هردو 10 مخصوص داوطلبان استان زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12575 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان داروسازی با آزمون هردو 4 مخصوص داوطلبان استان زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول مدت تحصیل
12576 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان دندانپزشکی با آزمون هردو 6 مخصوص داوطلبان استان زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12662 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان داروسازی با آزمون هردو 4 مخصوص داوطلبان استان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی زنجان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل بـرای خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم پزشکی اراک
رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان (مراکز تربیت معلم سابق) ویژه داوطلبان آزاد
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16707 روزانه پردیس شهید بهشتی زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 3 پردیس شهید بهشتی زنجان/ مخصوص داوطلبان بومی خدابنده، سلطانیه، ابهر، خرمدره/محل خدمت افشار
16709 روزانه پردیس شهید بهشتی زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 4 پردیس شهید بهشتی زنجان/ مخصوص داوطلبان بومی خدابنده، سلطانیه، ابهر، خرمدره/محل خدمت بزینه رود
16710 روزانه پردیس شهید بهشتی زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید بهشتی زنجان/ مخصوص داوطلبان بومی خدابنده، سلطانیه، ابهر، خرمدره/محل خدمت خدابنده
16711 روزانه پردیس فاطمه الزهرا (س) - زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ مخصوص داوطلبان بومی خدابنده، سلطانیه، ابهر، خرمدره/محل خدمت افشار
16712 روزانه پردیس فاطمه الزهرا (س) - زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ مخصوص داوطلبان بومی خدابنده، سلطانیه، ابهر، خرمدره/محل خدمت بزینه رود
16713 روزانه پردیس فاطمه الزهرا (س) - زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ مخصوص داوطلبان بومی خدابنده، سلطانیه، ابهر، خرمدره/محل خدمت خدابنده
16714 روزانه پردیس فاطمه الزهرا (س) - زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ مخصوص داوطلبان بومی خدابنده، سلطانیه، ابهر، خرمدره/محل خدمت سجاسرود
16719 روزانه پردیس شهید بهشتی زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 4 پردیس شهید بهشتی زنجان/ مخصوص داوطلبان بومی زنجان، ایجرود، ماهنشان/محل خدمت ماهنشان
16720 روزانه پردیس شهید بهشتی زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید بهشتی زنجان/ مخصوص داوطلبان بومی زنجان، ایجرود، ماهنشان/محل خدمت زنجان ناحیه یک
16721 روزانه پردیس شهید بهشتی زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید بهشتی زنجان/ مخصوص داوطلبان بومی زنجان، ایجرود، ماهنشان/محل خدمت زنجان ناحیه دو
16722 روزانه پردیس شهید بهشتی زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید بهشتی زنجان/ مخصوص داوطلبان بومی زنجان، ایجرود، ماهنشان/محل خدمت زنجانرود
16723 روزانه پردیس شهید بهشتی زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 4 پردیس شهید بهشتی زنجان/ مخصوص داوطلبان بومی زنجان، ایجرود، ماهنشان/محل خدمت انگوران
16724 روزانه پردیس شهید بهشتی زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید بهشتی زنجان/ مخصوص داوطلبان بومی زنجان، ایجرود، ماهنشان/محل خدمت ایجرود
16725 روزانه پردیس فاطمه الزهرا (س) - زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ مخصوص داوطلبان بومی زنجان، ایجرود، ماهنشان/محل خدمت زنجانرود
16726 روزانه پردیس فاطمه الزهرا (س) - زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ مخصوص داوطلبان بومی زنجان، ایجرود، ماهنشان/محل خدمت انگوران
16727 روزانه پردیس فاطمه الزهرا (س) - زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون زن 3 پردیس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ مخصوص داوطلبان بومی زنجان، ایجرود، ماهنشان/محل خدمت ایجرود
16728 روزانه پردیس فاطمه الزهرا (س) - زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ مخصوص داوطلبان بومی زنجان، ایجرود، ماهنشان/محل خدمت ماهنشان
16733 روزانه پردیس شهید بهشتی زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس شهید بهشتی زنجان/ مخصوص داوطلبان بومی طارم/محل خدمت طارم
16734 روزانه پردیس فاطمه الزهرا (س) - زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ مخصوص داوطلبان بومی طارم/محل خدمت طارم
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26126 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26127 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26128 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26129 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
17446 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان کاردانی تکنولوژی صنایع غذایی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
26245 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26246 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26247 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26248 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان کاردانی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
17452 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی - زنجان زنجان کاردانی تکنولوژی صنایع غذایی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
26268 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی - زنجان زنجان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26269 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی - زنجان زنجان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26270 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی - زنجان زنجان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26271 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی - زنجان زنجان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26272 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی - زنجان زنجان مدیریت کسب و کارهای کوچک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26273 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی - زنجان زنجان مدیریت مالی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26411 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) زنجان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26412 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) زنجان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26413 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) زنجان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26414 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) زنجان مدیریت مالی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26415 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) زنجان کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26416 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) زنجان کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26417 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) زنجان کاردانی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27070 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان محل تحصیل شهرستان ابهر زنجان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 30
27140 روزانه دانشگاه زنجان زنجان علوم ورزشی با آزمون مرد 18 -
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18890 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18891 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18892 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18893 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18894 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18895 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18896 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
24372 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24373 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24374 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24375 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 32
24376 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24377 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24378 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
18897 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز قیدار زنجان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18898 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز قیدار زنجان مهندسی شیلات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18899 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز قیدار زنجان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
24379 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز قیدار زنجان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24380 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز قیدار زنجان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24381 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز قیدار زنجان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24382 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز قیدار زنجان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24383 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز قیدار زنجان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24384 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز قیدار زنجان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24385 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز قیدار زنجان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24386 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز قیدار (محل تحصیل سجاس رود) زنجان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24387 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد ایجرود زنجان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24388 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد ایجرود زنجان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24389 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد ایجرود زنجان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24390 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد ایجرود زنجان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24391 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد خرمدره زنجان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24392 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد خرمدره زنجان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24393 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد خرمدره زنجان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24394 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد خرمدره زنجان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24395 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد خرمدره زنجان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
18900 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد سلطانیه زنجان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
24396 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد سلطانیه زنجان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24397 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد سلطانیه زنجان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24398 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد سلطانیه زنجان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24399 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد سلطانیه زنجان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24400 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد سلطانیه زنجان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24401 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد صائین قلعه زنجان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24402 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد صائین قلعه زنجان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24403 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد صائین قلعه زنجان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24404 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد صائین قلعه زنجان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
18901 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد طارم (آب بر) زنجان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18902 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد طارم (آب بر) زنجان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
24405 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد طارم (آب بر) زنجان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24406 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد طارم (آب بر) زنجان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
18903 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد ماه نشان زنجان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
24407 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد ماه نشان زنجان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24408 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد ماه نشان زنجان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24409 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد ماه نشان زنجان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24410 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد ماه نشان زنجان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
18885 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18886 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18887 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18888 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18889 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
24362 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24363 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24364 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24365 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 32
24366 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24367 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24368 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24369 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان حسابداری با آزمون هردو 15
24370 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان روانشناسی با آزمون هردو 15
24371 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 15