دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در استان سمنان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10240 روزانه دانشگاه دامغان سمنان زیست شناسی با آزمون هردو 40
10241 روزانه دانشگاه دامغان سمنان زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون هردو 40
22685 روزانه دانشگاه دامغان سمنان شیمی کاربردی با آزمون هردو 56
10242 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان زیست شناسی با آزمون هردو 20
10243 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون هردو 20
22686 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان شیمی کاربردی با آزمون هردو 16
10244 روزانه دانشگاه دامغان سمنان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
10245 روزانه دانشگاه دامغان سمنان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
10246 روزانه دانشگاه دامغان سمنان شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 70
10247 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10248 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10249 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10330 روزانه دانشگاه سمنان سمنان دامپزشکی با آزمون هردو 25
10331 روزانه دانشگاه سمنان سمنان زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون هردو 30
10332 روزانه دانشگاه سمنان سمنان علوم آزمایشگاهی دامپزشکی با آزمون هردو 40
10333 روزانه دانشگاه سمنان سمنان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون هردو 25
22720 روزانه دانشگاه سمنان سمنان علوم اقتصادی با آزمون هردو 11
22721 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 11
22722 روزانه دانشگاه سمنان سمنان حسابداری با آزمون هردو 9
22723 روزانه دانشگاه سمنان سمنان شیمی کاربردی با آزمون هردو 32
22724 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 9
22705 روزانه دانشگاه سمنان سمنان علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 11
10275 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان دامپزشکی با آزمون هردو 15
22706 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 5
10276 روزانه دانشگاه سمنان سمنان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10277 روزانه دانشگاه سمنان سمنان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 35
10278 روزانه دانشگاه سمنان سمنان زیست شناسی جانوری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 35
10279 روزانه دانشگاه سمنان سمنان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 35
10280 روزانه دانشگاه سمنان سمنان شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 35
10281 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی علوم باغبانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10282 روزانه دانشگاه سمنان سمنان علوم و مهندسی خاک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10283 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی شیلات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10284 روزانه دانشگاه سمنان سمنان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10285 روزانه دانشگاه سمنان سمنان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10286 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی گیاه پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10287 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10288 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی صنایع چوب و فراورده های سلولزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10289 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی طبیعت صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10290 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10291 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی فضای سبز صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
22707 روزانه دانشگاه سمنان سمنان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10292 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10293 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10294 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان زیست شناسی جانوری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10295 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10296 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10297 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی علوم باغبانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10298 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان علوم و مهندسی خاک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10299 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی شیلات صرفا با سوابق تحصیلی زن 15
10300 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10301 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10302 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی گیاه پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10303 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10304 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی صنایع چوب و فراورده های سلولزی صرفا با سوابق تحصیلی مرد 15
10305 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی طبیعت صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10306 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10307 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی فضای سبز صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
22708 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 12
22709 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 12
22710 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
10308 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10309 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان مهندسی فضای سبز صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10310 روزانه دانشگاه سمنان سمنان زیست شناسی با آزمون هردو 45
10311 روزانه دانشگاه سمنان سمنان شیمی محض با آزمون هردو 45
10312 روزانه دانشگاه سمنان سمنان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون هردو 25
10313 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی گیاه پزشکی با آزمون هردو 25
22711 روزانه دانشگاه سمنان سمنان روانشناسی با آزمون هردو 9
22712 روزانه دانشگاه سمنان سمنان شیمی کاربردی با آزمون هردو 36
22713 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 11
22714 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت صنعتی با آزمون هردو 11
22715 روزانه دانشگاه سمنان سمنان کاردانی حسابداری با آزمون هردو 9
10314 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان زیست شناسی با آزمون هردو 5
10315 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان شیمی محض با آزمون هردو 5
10316 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون هردو 5
10317 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی گیاه پزشکی با آزمون هردو 5
22716 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان روانشناسی با آزمون هردو 11
22717 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان شیمی کاربردی با آزمون هردو 4
10318 روزانه دانشگاه سمنان سمنان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10319 روزانه دانشگاه سمنان سمنان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 45
10320 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی علوم باغبانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10321 روزانه دانشگاه سمنان سمنان علوم و مهندسی خاک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10322 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10323 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10324 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
10325 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
10326 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی علوم باغبانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
10327 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان علوم و مهندسی خاک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
10328 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10329 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
22725 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت کسب و کارهای کوچک با آزمون هردو 9
10334 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان دامپزشکی با آزمون هردو 20
10335 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون هردو 30
10336 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان علوم آزمایشگاهی دامپزشکی با آزمون هردو 40
10337 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون هردو 25
22726 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان علوم اقتصادی با آزمون هردو 5
22727 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 11
22728 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان حسابداری با آزمون هردو 2
22729 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان شیمی کاربردی با آزمون هردو 32
22730 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 3
22731 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت دولتی با آزمون هردو 12
22732 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت صنعتی با آزمون هردو 12
22733 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت کسب و کارهای کوچک با آزمون هردو 3
10338 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی جنگلداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10339 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی طبیعت صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10340 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10341 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی جنگلداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10342 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی طبیعت صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10343 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10344 روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصیل آموزشکده دامپزشکی شهمیرزاد) سمنان کاردانی دامپزشکی با آزمون هردو 40
10345 نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل آموزشکده دامپزشکی شهمیرزاد) سمنان کاردانی دامپزشکی با آزمون هردو 40
22734 روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) سمنان روانشناسی با آزمون هردو 12
22735 روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) سمنان علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 12
22736 نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) سمنان روانشناسی با آزمون هردو 6
22737 نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) سمنان علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 6
10346 روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی مهدی شهر) سمنان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10347 روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی مهدی شهر) سمنان مهندسی صنایع چوب و فراورده های سلولزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10348 روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی مهدی شهر) سمنان مهندسی طبیعت صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10349 نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی مهدی شهر) سمنان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
10350 نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی مهدی شهر) سمنان مهندسی صنایع چوب و فراورده های سلولزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
10351 نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی مهدی شهر) سمنان مهندسی طبیعت صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10490 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان شیمی محض با آزمون هردو 60
10491 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی گیاه پزشکی با آزمون هردو 20
22826 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان علوم اقتصادی با آزمون هردو 15
22827 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان حسابداری با آزمون هردو 12
22828 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مدیریت صنعتی با آزمون هردو 12
10492 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی گیاه پزشکی با آزمون هردو 20
22829 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان علوم اقتصادی با آزمون هردو 6
22830 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان حسابداری با آزمون هردو 12
22831 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مدیریت صنعتی با آزمون هردو 12
10493 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
10494 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی علوم باغبانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10495 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان علوم و مهندسی خاک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10496 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10497 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10498 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10499 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی علوم باغبانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
10500 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان علوم و مهندسی خاک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
10501 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
22882 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل شاهرود) سمنان علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
22883 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل شاهرود) سمنان علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
10604 روزانه دانشگاه فرزانگان (ویژه خواهران) - سمنان سمنان زیست شناسی با آزمون زن 45
10605 نوبت دوم دانشگاه فرزانگان (ویژه خواهران) - سمنان سمنان زیست شناسی با آزمون زن 40
11352 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان پزشکی با آزمون هردو 32
11353 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان پزشکی با آزمون هردو 32
11354 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان دندانپزشکی با آزمون هردو 16
11355 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان پرستاری با آزمون هردو 36
12529 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان پرستاری با آزمون هردو 10 مخصوص داوطلبان بومی استان تهران ممنوعیت انتقال به تهران
11356 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 30
11357 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان فیزیوتراپی با آزمون هردو 22
11358 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان کاردرمانی با آزمون هردو 17
11359 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان گفتار درمانی با آزمون هردو 15
11360 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان پزشکی با آزمون هردو 24
11361 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده بهداشت دامغان) سمنان بهداشت عمومی با آزمون هردو 20
11362 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده بهداشت دامغان) سمنان بهداشت عمومی با آزمون هردو 20
11363 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده بهداشت دامغان) سمنان مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 20
11364 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده بهداشت دامغان) سمنان مهندسی بهداشت محیط با آزمون هردو 20
11365 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده بهداشت دامغان) سمنان مهندسی بهداشت محیط با آزمون هردو 20
11366 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی سرخه) سمنان اتاق عمل با آزمون هردو 20
11367 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی سرخه) سمنان تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون هردو 22
11368 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی سرخه) سمنان فناوری اطلاعات سلامت با آزمون هردو 20
11369 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی سرخه) سمنان هوشبری با آزمون هردو 20
11370 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل شهرستان ارادان) سمنان علوم تغذیه با آزمون هردو 22
11371 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل شهرستان ارادان) سمنان علوم و صنایع غذایی با آزمون هردو 25
11372 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پزشکی با آزمون هردو 32 شیوه نوین آموزش پزشکی-ممنوعیت هرگونه جابجایی و انتقال
11373 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پزشکی با آزمون هردو 32 شیوه نوین آموزش پزشکی-ممنوعیت هرگونه جابجایی و انتقال
11374 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان اتاق عمل با آزمون هردو 16
12528 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان اتاق عمل با آزمون هردو 6 مخصوص داوطلبان بومی استان تهران ممنوعیت انتقال به تهران
11375 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان بهداشت عمومی با آزمون هردو 27
11376 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پرستاری با آزمون هردو 36
11377 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پرستاری با آزمون هردو 24
12530 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پرستاری با آزمون هردو 8 مخصوص داوطلبان بومی استان تهران ممنوعیت انتقال به تهران
11378 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 25
11379 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان مامایی با آزمون زن 15
11380 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان مامایی با آزمون زن 20
12531 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان مامایی با آزمون زن 5 مخصوص داوطلبان بومی استان تهران ممنوعیت انتقال به تهران
11381 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 27
11382 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان مهندسی بهداشت محیط با آزمون هردو 27
11383 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان هوشبری با آزمون هردو 16
12532 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان هوشبری با آزمون هردو 8 مخصوص داوطلبان بومی استان تهران ممنوعیت انتقال به تهران
11384 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پزشکی با آزمون هردو 7 شیوه نوین آموزش پزشکی-ممنوعیت هرگونه جابجایی و انتقال
11385 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پزشکی با آزمون هردو 7 شیوه نوین آموزش پزشکی-ممنوعیت هرگونه جابجایی و انتقال
رشته های تحصیلی مخصوص استان بومی و دارای تعهد خدمت در دانشگاه های علوم پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12577 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان پزشکی با آزمون هردو 16 مخصوص داوطلبان استان سمنان دانشگاه علوم پزشکی سمنان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل بـرای خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم پزشکی سمنان
12578 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پزشکی با آزمون هردو 6 مخصوص داوطلبان استان سمنان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل برای خدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم پزشکی شاهرود-شیوه نوین آموزش پزشکی-ممنوعیت هرگونه جابجایی و انتقال
12580 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان دندانپزشکی با آزمون هردو 4 مخصوص داوطلبان استان سمنان دانشگاه علوم پزشکی سمنان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل بـرای خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم پزشکی سمنان
12581 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان دندانپزشکی با آزمون هردو 4 مخصوص داوطلبان استان سمنان دانشگاه علوم پزشکی سمنان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل بـرای خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم پزشکی شاهرود
12582 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان پرستاری با آزمون هردو 20 مخصوص داوطلبان استان سمنان دانشگاه علوم پزشکی سمنان - عرصه آموزشی بر اساس تفاهم نامه های موضوع بخشـنامه شـماره 953/005 مـورخ 41/4/5931 که مابین دانشگاه و بیمارستانهای تابعه دانشگاه در سطح استان منعقد شده است، خواهد بود.
12583 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان پرستاری با آزمون هردو 20 مخصوص داوطلبان استان سمنان دانشگاه علوم پزشکی سمنان - عرصه آموزشی بر اساس تفاهم نامه های موضوع بخشـنامه شـماره 953/005 مـورخ 41/4/5931 که مابین دانشگاه و بیمارستانهای تابعه دانشگاه در سطح استان منعقد شده است ، خواهد بود.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی سهمیه مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12608 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان کاردرمانی با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان سیستان وبلوچستان دانشگاه علوم پزشکی سمنان
رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان (مراکز تربیت معلم سابق) ویژه داوطلبان آزاد
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16736 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی دامغان، امیرآباد/محل خدمت دامغان
16737 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی دامغان، امیرآباد/محل خدمت امیرآباد
16738 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی دامغان، امیرآباد/محل خدمت دامغان
16739 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی دامغان، امیرآباد/محل خدمت امیرآباد
16743 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 4 پردیس شهید رجایی سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی سمنان، سرخه، مهدی شهر/محل خدمت سمنان
16744 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی سمنان، سرخه، مهدی شهر/محل خدمت سرخه
16745 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون زن 8 پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی سمنان، سرخه، مهدی شهر/محل خدمت سمنان
16746 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی سمنان، سرخه، مهدی شهر/محل خدمت سرخه
16752 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس شهید رجایی سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی شاهرود، میامی، بسطام، بیارجمند/محل خدمت شاهرود
16753 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی شاهرود، میامی، بسطام، بیارجمند/محل خدمت شاهرود
16756 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس شهید رجایی سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی میامی، بیارجمند، بسطام/محل خدمت میامی
16757 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی میامی، بیارجمند، بسطام/محل خدمت بیارجمند
16758 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی میامی، بیارجمند، بسطام/محل خدمت بسطام
16759 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی میامی، بیارجمند، بسطام/محل خدمت میامی
16760 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی میامی، بیارجمند، بسطام/محل خدمت بیارجمند
16761 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی میامی، بیارجمند، بسطام/محل خدمت بسطام
16765 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی آرادان/محل خدمت آرادان
16766 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 3 پردیس شهید رجایی سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی گرمسار، آرادان/محل خدمت گرمسار
16767 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون زن 5 پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی گرمسار، آرادان/محل خدمت گرمسار
16771 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی مهدی شهر/محل خدمت مهدی شهر
16772 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی مهدی شهر/محل خدمت مهدی شهر
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25659 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان حسابداری با آزمون هردو 18
25660 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان روانشناسی با آزمون هردو 18
25661 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 18
25662 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت دولتی با آزمون هردو 18
25663 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت صنعتی با آزمون هردو 18
25664 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت مالی با آزمون هردو 18
25665 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
25666 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
25816 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان حسابداری با آزمون هردو 18
25817 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان مدیریت مالی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
25892 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی برایند - شاهرود سمنان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
25893 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی برایند - شاهرود سمنان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
25894 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی برایند - شاهرود سمنان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
25895 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی برایند - شاهرود سمنان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26203 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاهرود سمنان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26204 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاهرود سمنان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26279 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26328 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار اریا ایوانکی سمنان حسابداری با آزمون هردو 18
26374 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان سمنان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26375 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان سمنان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26376 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان سمنان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26377 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان سمنان مدیریت مالی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26378 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان سمنان کاردانی امور بیمه صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26379 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان سمنان کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26380 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان سمنان کاردانی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26453 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان سمنان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26454 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان سمنان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26455 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان سمنان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26456 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان سمنان کاردانی امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26457 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان سمنان کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26499 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی سمنان حسابداری با آزمون هردو 18
26500 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی سمنان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 18
26501 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی سمنان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26502 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی سمنان کاردانی امور مالی و مالیاتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26503 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی سمنان کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26504 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی سمنان کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26505 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی سمنان کاردانی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27072 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی سرخه) سمنان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 5 مخصوص داوطلبان بومی استان تهران
27073 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل شهرستان ارادان) سمنان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 25
27074 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی سرخه) سمنان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 25
27075 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 12
27076 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 8 مخصوص داوطلبان بومی استان تهران
27136 روزانه دانشگاه دامغان سمنان علوم ورزشی با آزمون مرد 6 مرد
27137 روزانه دانشگاه دامغان سمنان علوم ورزشی با آزمون مرد 8 -
27141 روزانه دانشگاه سمنان سمنان علوم ورزشی با آزمون مرد 16 -
27149 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان علوم ورزشی با آزمون مرد 6 -
27171 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان علوم ورزشی با آزمون مرد 5 مرد
27174 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان علوم ورزشی با آزمون مرد 6 -
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18904 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18905 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18906 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
24411 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24412 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24413 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24414 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24415 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24416 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24417 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24418 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24419 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
18907 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18908 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18909 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18910 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18911 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
24420 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24421 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24422 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24423 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24424 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24425 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24426 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24427 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24428 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24429 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان (محل تحصیل سرخه) سمنان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24430 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان (محل تحصیل سرخه) سمنان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24431 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان (محل تحصیل سرخه) سمنان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24432 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان (محل تحصیل سرخه) سمنان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
18912 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18913 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18914 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18915 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
24433 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24434 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24435 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24436 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24437 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24438 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24439 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24440 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24441 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
18916 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18917 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
24442 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24443 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24444 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24445 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24446 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24447 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24448 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24449 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24450 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24451 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد آرادان سمنان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24452 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد ایوانکی سمنان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24453 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد ایوانکی سمنان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24454 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد ایوانکی سمنان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24455 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد ایوانکی سمنان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24456 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد ایوانکی سمنان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24457 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد مهدی شهر سمنان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24458 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد مهدی شهر سمنان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24459 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد مهدی شهر سمنان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24460 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد مهدی شهر سمنان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24461 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد مهدی شهر سمنان مدیریت بیمه صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24462 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد مهدی شهر سمنان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24463 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد مهدی شهر سمنان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24464 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد میامی سمنان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24465 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد میامی سمنان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15