کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی تجربی - صرفا سوابق - 6

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی تجربی - صرفا سوابق - 6
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - صرفا سوابق 15678 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان علوم و مهندسی محیط زیست زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 15679 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مهندسی علوم دامی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 20581 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان اقتصاد کشاورزی زن - مرد 19
تجربی - صرفا سوابق 20582 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان علوم اقتصادی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20583 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان علوم ورزشی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 20584 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مدیریت جهانگردی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 15680 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد دمق همدان زیست شناسی زن - مرد 40
تجربی - صرفا سوابق 20585 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد دمق همدان حسابداری زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20586 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد دمق همدان روانشناسی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20587 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد دمق همدان علوم اقتصادی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20588 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد دمق همدان مدیریت بازرگانی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20589 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد صالح آباد همدان علوم اقتصادی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20590 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد صالح آباد همدان مدیریت بازرگانی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20591 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد صالح آباد همدان مدیریت دولتی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20592 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد صالح آباد همدان مدیریت صنعتی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 15681 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین همدان علوم و مهندسی محیط زیست زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 15682 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین همدان مهندسی علوم دامی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 20593 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین همدان اقتصاد کشاورزی زن - مرد 19
تجربی - صرفا سوابق 20594 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین همدان حسابداری زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20595 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین همدان روانشناسی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20596 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین همدان علوم اقتصادی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20597 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین همدان مدیریت بازرگانی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20598 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین همدان مدیریت جهانگردی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20599 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین همدان مدیریت دولتی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20600 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین همدان مدیریت صنعتی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20601 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قروه درجزین همدان حسابداری زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20602 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قروه درجزین همدان روانشناسی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20603 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قروه درجزین همدان مدیریت دولتی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 15683 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قهاوند همدان مهندسی علوم دامی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 20604 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قهاوند همدان اقتصاد کشاورزی زن - مرد 19
تجربی - صرفا سوابق 20605 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قهاوند همدان حسابداری زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20606 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قهاوند همدان روانشناسی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20607 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قهاوند همدان مدیریت بازرگانی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20608 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قهاوند همدان مدیریت دولتی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 15684 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد لالجین همدان مهندسی علوم دامی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 20609 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد لالجین همدان اقتصاد کشاورزی زن - مرد 19
تجربی - صرفا سوابق 20610 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد لالجین همدان حسابداری زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20611 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد لالجین همدان مدیریت بازرگانی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20612 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد لالجین همدان مدیریت جهانگردی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 15685 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد ترویج و آموزش کشاورزی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 15686 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد زمین شناسی زن - مرد 40
تجربی - صرفا سوابق 15687 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد شیمی محض زن - مرد 40
تجربی - صرفا سوابق 15688 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 15689 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد علوم و مهندسی محیط زیست زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 20613 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد اقتصاد کشاورزی زن - مرد 19
تجربی - صرفا سوابق 20614 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد حسابداری زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20615 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد روانشناسی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20616 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد علوم ورزشی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 20617 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد مدیریت بازرگانی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20618 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد مدیریت جهانگردی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20619 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد مدیریت دولتی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20620 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد مدیریت صنعتی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20621 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان (محل تحصیل عقدا) یزد حسابداری زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20622 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان (محل تحصیل عقدا) یزد مدیریت بازرگانی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 15690 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد ترویج و آموزش کشاورزی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 15691 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد علوم و مهندسی محیط زیست زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 15692 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد مهندسی شیلات زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 20623 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد اقتصاد کشاورزی زن - مرد 19
تجربی - صرفا سوابق 20624 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد حسابداری زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20625 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد روانشناسی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 20626 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد مدیریت بازرگانی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20627 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد مدیریت جهانگردی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20628 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد مدیریت دولتی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20629 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد مدیریت صنعتی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 15693 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد ترویج و آموزش کشاورزی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 15694 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد زمین شناسی زن - مرد 40
تجربی - صرفا سوابق 15695 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد زیست شناسی زن - مرد 40
تجربی - صرفا سوابق 15696 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد زیست شناسی گیاهی زن - مرد 40
تجربی - صرفا سوابق 15697 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد علوم و مهندسی محیط زیست زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 20630 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد حسابداری زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20631 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد روانشناسی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20632 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20633 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد علوم اقتصادی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20634 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد علوم ورزشی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 20635 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد مدیریت بازرگانی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20636 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد مدیریت جهانگردی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20637 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد مدیریت دولتی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20638 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد مدیریت صنعتی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 15698 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد علوم و مهندسی محیط زیست زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 20639 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد اقتصاد کشاورزی زن - مرد 19
تجربی - صرفا سوابق 20640 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد حسابداری زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20641 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد روانشناسی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 20642 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد شیمی کاربردی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 20643 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد علوم ورزشی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20644 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد مدیریت بازرگانی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20645 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد مدیریت جهانگردی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20646 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد مدیریت دولتی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20647 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد مدیریت صنعتی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20648 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد اقتصاد کشاورزی زن - مرد 19
تجربی - صرفا سوابق 20649 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد حسابداری زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20650 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد روانشناسی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 20651 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد علوم اقتصادی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20652 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد علوم ورزشی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20653 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مدیریت بازرگانی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20654 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مدیریت جهانگردی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20655 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مدیریت دولتی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20656 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مدیریت صنعتی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20657 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز (محل تحصیل هرات) یزد مدیریت جهانگردی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 15699 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد ترویج و آموزش کشاورزی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 15700 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد زیست شناسی زن - مرد 40
تجربی - صرفا سوابق 15701 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد زیست شناسی گیاهی زن - مرد 40
تجربی - صرفا سوابق 20658 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد حسابداری زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20659 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد روانشناسی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20660 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد علوم اقتصادی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20661 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد علوم ورزشی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20662 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد مدیریت بازرگانی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20663 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد مدیریت جهانگردی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20664 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد مدیریت دولتی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20665 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد مدیریت صنعتی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 15702 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد زیست شناسی زن - مرد 40
تجربی - صرفا سوابق 15703 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد زیست شناسی گیاهی زن - مرد 40
تجربی - صرفا سوابق 15704 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد شیمی محض زن - مرد 40
تجربی - صرفا سوابق 15705 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 15706 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد علوم و مهندسی محیط زیست زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 15707 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مهندسی علوم دامی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 20668 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد اقتصاد کشاورزی زن - مرد 19
تجربی - صرفا سوابق 20669 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد شیمی کاربردی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 20670 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد علوم اقتصادی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20671 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد علوم ورزشی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 20672 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مدیریت بازرگانی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20673 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مدیریت جهانگردی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20674 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مدیریت دولتی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20675 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مدیریت صنعتی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 15708 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد علوم و مهندسی محیط زیست زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 15709 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد مهندسی علوم دامی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 20676 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد اقتصاد کشاورزی زن - مرد 19
تجربی - صرفا سوابق 20677 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد حسابداری زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20678 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد روانشناسی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20679 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد مدیریت بازرگانی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20680 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد مدیریت جهانگردی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20681 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد مدیریت دولتی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20682 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد مدیریت صنعتی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20683 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد زارچ یزد حسابداری زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20684 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد زارچ یزد روانشناسی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20685 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد زارچ یزد علوم اقتصادی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20686 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد زارچ یزد مدیریت بازرگانی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20687 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد زارچ یزد مدیریت جهانگردی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20688 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد زارچ یزد مدیریت صنعتی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 15710 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد مروست یزد علوم و مهندسی محیط زیست زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 15711 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد مروست یزد مهندسی علوم دامی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 20689 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد مروست یزد حسابداری زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20690 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد مروست یزد روانشناسی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20691 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد مروست یزد مدیریت بازرگانی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20692 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد مروست یزد مدیریت دولتی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20693 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد مروست یزد مدیریت صنعتی زن - مرد 15