دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در استان قم

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22658 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) قم حسابداری با آزمون هردو 8 رعایت حجاب اسلامی با پوشش چادر برای بانوان الزامی میباشد.
22659 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) قم مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 8 رعایت حجاب اسلامی با پوشش چادر برای بانوان الزامی میباشد.
22660 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) قم مدیریت دولتی با آزمون هردو 8 رعایت حجاب اسلامی با پوشش چادر برای بانوان الزامی میباشد.
22661 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) قم مدیریت مالی با آزمون هردو 8 رعایت حجاب اسلامی با پوشش چادر برای بانوان الزامی میباشد.
22888 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه – قم (محل تحصیل قم) قم علوم قرآن و حدیث با آزمون هردو 6
22889 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه – قم (محل تحصیل قم) قم علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
10610 روزانه دانشگاه قم قم زیست شناسی جانوری با آزمون هردو 115
22918 روزانه دانشگاه قم قم علوم اقتصادی با آزمون هردو 55
22919 روزانه دانشگاه قم قم حسابداری با آزمون هردو 24
22920 روزانه دانشگاه قم قم شیمی کاربردی با آزمون هردو 100
22921 روزانه دانشگاه قم قم علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 30
22922 روزانه دانشگاه قم قم مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 26
22923 روزانه دانشگاه قم قم مدیریت صنعتی با آزمون هردو 29
23069 روزانه دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم حسابداری با آزمون زن 11
23070 روزانه دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم علوم قرآن و حدیث با آزمون زن 11
23071 روزانه دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم فقه و حقوق اسلامی با آزمون زن 11
23072 روزانه دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم مدیریت بازرگانی با آزمون زن 8
23073 نوبت دوم دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم حسابداری با آزمون زن 11
23074 نوبت دوم دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم علوم قرآن و حدیث با آزمون زن 11
23075 نوبت دوم دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم فقه و حقوق اسلامی با آزمون زن 11
23076 نوبت دوم دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم مدیریت بازرگانی با آزمون زن 8
23106 مجازی موسسه اموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)- قم قم معارف اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36 محل تحصیل مرکز آموزش مجازی و نیمه حضوری
23107 مجازی موسسه اموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)- قم قم معارف اسلامی تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36 محل تحصیل مرکز آموزش مجازی و نیمه حضوری
23108 مجازی موسسه اموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)- قم قم معارف اسلامی کلام صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36 محل تحصیل مرکز آموزش مجازی و نیمه حضوری
11516 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم پزشکی با آزمون هردو 40
11517 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم دندانپزشکی با آزمون هردو 24
11518 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم اتاق عمل با آزمون هردو 20
11519 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم بهداشت عمومی با آزمون هردو 25
11520 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم پرستاری با آزمون هردو 26
11521 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم پرستاری با آزمون هردو 10 953/005 مورخ 41/4/59 که مابین دانشـگاه و بیمارسـتانهـای عرصه آموزشی بر اساس تفاهم نامههای موضـوع بخشـنامه شـماره تابعه دانشگاه در سطح استان منعقد شده است، خواهد بود.
11522 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم پرستاری با آزمون هردو 24
11523 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 21
11524 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم مامایی با آزمون زن 20
11525 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 22
11526 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم مهندسی بهداشت محیط با آزمون هردو 30
11527 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم هوشبری با آزمون هردو 20
11528 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی قم قم پزشکی با آزمون هردو 10
11529 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی قم قم اتاق عمل با آزمون هردو 3
11530 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی قم قم پرستاری با آزمون هردو 10
11531 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی قم قم پرستاری با آزمون هردو 10
11532 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی قم قم علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 3
11533 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی قم قم مامایی با آزمون زن 4
11534 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی قم قم هوشبری با آزمون هردو 3
رشته های تحصیلی مخصوص استان بومی و دارای تعهد خدمت در دانشگاه های علوم پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12621 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم پزشکی با آزمون هردو 10 مخصوص داوطلبان استان قم دانشگاه علوم پزشکی قم - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12622 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم دندانپزشکی با آزمون هردو 6 مخصوص داوطلبان استان قم دانشگاه علوم پزشکی قم - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان (مراکز تربیت معلم سابق) ویژه داوطلبان آزاد
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16911 روزانه پردیس آیت اله طالقانی قم قم آموزش ابتدایی با آزمون مرد 6 پردیس آیتاله طالقانی قم/ مخصوص داوطلبان بومی استان قم/محل خدمت ناحیه 1 قم
16912 روزانه پردیس آیت اله طالقانی قم قم آموزش ابتدایی با آزمون مرد 6 پردیس آیتاله طالقانی قم/ مخصوص داوطلبان بومی استان قم/محل خدمت ناحیه 2 قم
16913 روزانه پردیس آیت اله طالقانی قم قم آموزش ابتدایی با آزمون مرد 6 پردیس آیتاله طالقانی قم/ مخصوص داوطلبان بومی استان قم/محل خدمت ناحیه 3 قم
16914 روزانه پردیس آیت اله طالقانی قم قم آموزش ابتدایی با آزمون مرد 6 پردیس آیتاله طالقانی قم/ مخصوص داوطلبان بومی استان قم/محل خدمت ناحیه 4 قم
16915 روزانه پردیس آیت اله طالقانی قم قم آموزش ابتدایی با آزمون مرد 3 پردیس آیتاله طالقانی قم/ مخصوص داوطلبان بومی استان قم/محل خدمت کهک
16916 روزانه پردیس آیت اله طالقانی قم قم آموزش ابتدایی با آزمون مرد 3 پردیس آیتاله طالقانی قم/ مخصوص داوطلبان بومی استان قم/محل خدمت جعفرآباد
16917 روزانه پردیس آیت اله طالقانی قم قم آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس آیتاله طالقانی قم/ مخصوص داوطلبان بومی استان قم/محل خدمت خلجستان
16918 روزانه پردیس حضرت معصومه(س) قم قم آموزش ابتدایی با آزمون زن 5 پردیس حضرت معصومه(س) قم/ مخصوص داوطلبان بومی استان قم/محل خدمت ناحیه 1 قم
16919 روزانه پردیس حضرت معصومه(س) قم قم آموزش ابتدایی با آزمون زن 5 پردیس حضرت معصومه(س) قم/ مخصوص داوطلبان بومی استان قم/محل خدمت ناحیه 2 قم
16920 روزانه پردیس حضرت معصومه(س) قم قم آموزش ابتدایی با آزمون زن 5 پردیس حضرت معصومه(س) قم/ مخصوص داوطلبان بومی استان قم/محل خدمت ناحیه 3 قم
16921 روزانه پردیس حضرت معصومه(س) قم قم آموزش ابتدایی با آزمون زن 5 پردیس حضرت معصومه(س) قم/ مخصوص داوطلبان بومی استان قم/محل خدمت ناحیه 4 قم
16922 روزانه پردیس حضرت معصومه(س) قم قم آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس حضرت معصومه(س) قم/ مخصوص داوطلبان بومی استان قم/محل خدمت کهک
16923 روزانه پردیس حضرت معصومه(س) قم قم آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس حضرت معصومه(س) قم/ مخصوص داوطلبان بومی استان قم/محل خدمت جعفرآباد
16924 روزانه پردیس حضرت معصومه(س) قم قم آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس حضرت معصومه(س) قم/ مخصوص داوطلبان بومی استان قم/محل خدمت خلجستان
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25643 مجازی غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم شیعه شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36 دوره مجازی
25718 مجازی غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم (محل تحصیل قم) قم علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60 دوره مجازی
25719 مجازی غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم (محل تحصیل قم) قم فقه و حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36 دوره مجازی
25722 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم (محل تحصیل قم) قم علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی زن 42 محل تحصیل واحد قم
25723 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم (محل تحصیل قم) قم فقه و حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18 محل تحصیل واحد قم
25747 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 14
25757 غیر انتفاعی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل قم) قم زبان و ادبیات عربی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
25758 غیر انتفاعی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل قم) قم علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
25759 غیر انتفاعی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل قم) قم فقه و حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
25760 غیر انتفاعی دانشکده غیرانتفاعی الهیات و معارف اسلامی هدی جامعه الزهرا(س) – قم (ویژه خواهران) قم روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی زن 18
25805 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اجتهاد - قم قم علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
25938 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
25994 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکمت - قم قم حسابداری با آزمون هردو 18
26136 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رهپویان - قم (ویژه خواهران) قم شیعه شناسی صرفا با سوابق تحصیلی زن 18
26229 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم حسابداری با آزمون هردو 18
26230 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مدیریت صنعتی با آزمون هردو 18
26231 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26232 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26233 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26262 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی مرد 12 محل تحصیل واحد برادران
26263 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی مرد 18 محل تحصیل واحد برادران
26264 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی مرد 12 محل تحصیل واحد برادران
26265 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی زن 12 محل تحصیل واحد خواهران
26266 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی زن 18 محل تحصیل واحد خواهران
26267 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی زن 12 محل تحصیل واحد خواهران
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19002 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم زیست شناسی با آزمون هردو 40
19003 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم شیمی محض با آزمون هردو 40
19004 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون هردو 20
24758 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم حسابداری با آزمون هردو 15
24759 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم روانشناسی با آزمون هردو 30
24760 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم شیمی کاربردی با آزمون هردو 32
24761 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 15
24762 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مدیریت دولتی با آزمون هردو 15
24763 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مدیریت صنعتی با آزمون هردو 15
19005 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19006 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19007 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19008 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
24764 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24765 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24766 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24767 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24768 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
19009 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد جعفریه قم علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19010 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد جعفریه قم مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
24769 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد جعفریه قم اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24770 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد جعفریه قم حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
19011 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد دستجرد خلجستان قم زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24771 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد دستجرد خلجستان قم اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24772 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد دستجرد خلجستان قم حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24773 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد دستجرد خلجستان قم روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24774 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد دستجرد خلجستان قم مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24775 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد سلفچگان قم حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
19012 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد کهک قم زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24776 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد کهک قم اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24777 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد کهک قم حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24778 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد کهک قم مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15