دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در استان لرستان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10001 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان شیمی محض با آزمون هردو 70
22551 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم اقتصادی با آزمون هردو 22
10002 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان شیمی محض با آزمون هردو 20
22552 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم اقتصادی با آزمون هردو 6
10684 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان دامپزشکی با آزمون هردو 25
10685 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زیست شناسی جانوری با آزمون هردو 45
10686 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زیست شناسی گیاهی با آزمون هردو 45
10687 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی محض با آزمون هردو 45
10688 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی گیاه پزشکی با آزمون هردو 25
22974 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم اقتصادی با آزمون هردو 12
22975 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان روانشناسی با آزمون هردو 11
22976 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی کاربردی با آزمون هردو 36
22977 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 9
10689 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان دامپزشکی با آزمون هردو 20
10690 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زیست شناسی جانوری با آزمون هردو 15
10691 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی محض با آزمون هردو 15
22978 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم اقتصادی با آزمون هردو 12
22979 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی کاربردی با آزمون هردو 12
22980 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 9
10692 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 45
10693 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی علوم باغبانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10694 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی جنگلداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10695 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم و مهندسی خاک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10696 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10697 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی طبیعت صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10698 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10699 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10700 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10701 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی علوم باغبانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10702 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی جنگلداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10703 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم و مهندسی خاک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10704 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی گیاه پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10705 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10706 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی طبیعت صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10707 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
22981 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی الشتر) لرستان مدیریت بازرگانی با آزمون زن 15
22982 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی الشتر) لرستان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی زن 15
22983 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر) لرستان حسابداری با آزمون مرد 12
22984 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر) لرستان روانشناسی با آزمون مرد 12
22985 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر) لرستان حسابداری با آزمون مرد 5
22986 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر) لرستان روانشناسی با آزمون مرد 5
10708 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر) لرستان مهندسی گیاه پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی مرد 25
22987 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر) لرستان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی مرد 15
10709 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر) لرستان مهندسی گیاه پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی مرد 15
22988 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی نورآباددلفان) لرستان حسابداری با آزمون مرد 12
22989 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی نورآباددلفان) لرستان روانشناسی با آزمون مرد 12
22990 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی نورآباددلفان) لرستان مدیریت بازرگانی با آزمون مرد 12
22991 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی نورآباددلفان) لرستان حسابداری با آزمون مرد 6
22992 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی نورآباددلفان) لرستان روانشناسی با آزمون مرد 6
22993 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی نورآباددلفان) لرستان مدیریت بازرگانی با آزمون مرد 6
11689 روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان پزشکی با آزمون هردو 20 محدودیت خوابگاه
11690 روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان پزشکی با آزمون هردو 42 محدودیت خوابگاه
11691 روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان داروسازی با آزمون هردو 20 محدودیت خوابگاه
11692 روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان دندانپزشکی با آزمون هردو 22 محدودیت خوابگاه
11693 روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان اتاق عمل با آزمون هردو 20 فاقد خوابگاه
11694 روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان بهداشت عمومی با آزمون هردو 20 فاقد خوابگاه
11695 روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان بهداشت عمومی با آزمون هردو 15 فاقد خوابگاه
11696 روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان پرستاری با آزمون هردو 36 فاقد خوابگاه
11697 روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان پرستاری با آزمون هردو 34 فاقد خوابگاه
11698 روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون هردو 22 فاقد خوابگاه
11699 روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 20 فاقد خوابگاه
11700 روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 20 فاقد خوابگاه
11701 روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان علوم تغذیه با آزمون هردو 20 فاقد خوابگاه
11702 روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان فناوری اطلاعات سلامت با آزمون هردو 25 فاقد خوابگاه
11703 روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان مامایی با آزمون زن 20 فاقد خوابگاه
11704 روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 20 فاقد خوابگاه
11705 روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی بهداشت محیط با آزمون هردو 20 فاقد خوابگاه
11706 روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان هوشبری با آزمون هردو 20 فاقد خوابگاه
11707 روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان کاردانی تکنسین پروتزهای دندانی با آزمون هردو 15 فاقد خوابگاه
11708 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان پزشکی با آزمون هردو 20 فاقد خوابگاه
11709 روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری الیگودرز) لرستان اتاق عمل با آزمون هردو 15 فاقد خوابگاه
11710 روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری الیگودرز) لرستان پرستاری با آزمون هردو 26 فاقد خوابگاه
11711 روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری پلدختر) لرستان پرستاری با آزمون هردو 32 فاقد خوابگاه
11712 روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری پلدختر) لرستان هوشبری با آزمون هردو 20 فاقد خوابگاه
11713 روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری بروجرد) لرستان پرستاری با آزمون هردو 32 فاقد خوابگاه
رشته های تحصیلی مخصوص استان بومی و دارای تعهد خدمت در دانشگاه های علوم پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12524 روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان داروسازی با آزمون هردو 4 مخصوص داوطلبان استان ایلام دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل برای استان ایلام
12654 روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان پزشکی با آزمون هردو 24 مخصوص داوطلبان استان لرستان دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12655 روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان داروسازی با آزمون هردو 10 مخصوص داوطلبان استان لرستان دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12656 روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان دندانپزشکی با آزمون هردو 8 مخصوص داوطلبان استان لرستان دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
کد رشته دانشگاه های تحصیلی سهمیه مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12818 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان دامپزشکی با آزمون مرد 3 مخصوص داوطلبان استان لرستان دانشگاه لرستان - خرم آباد
رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان (مراکز تربیت معلم سابق) ویژه داوطلبان آزاد
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16115 روزانه پردیس آیت اله کمالوند خرمآباد لرستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 6 پردیس آیتاله کمالوند خرمآباد/ مخصوص داوطلبان بومی ازنا، بروجرد، الیگودرز، درود/محل خدمت بروجرد، اشترینان، الیگـودرز، ازنـا، ززومـاهرو، سیلاخور، دورود
16116 روزانه پردیس علامه طباطبائی خرمآباد لرستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 8 پردیس علامه طباطبائی خرمآباد/ مخصوص داوطلبان بومی ازنا، بروجرد، الیگودرز، درود/محل خدمت بروجرد، اشـترینان، الیگـودرز، ازنـا، ززومـاهرو، سیلاخور، دورود
16119 روزانه پردیس آیت اله کمالوند خرمآباد لرستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس آیتاله کمالوند خرمآباد/ مخصوص داوطلبان بومی پلـدختر، کوهدشـت، رومشـگان/محـل خـدمت کوهدشـت، طرحـان، کوهنـانی، پلـدختر، معمـولان، رومشگان
16120 روزانه پردیس علامه طباطبائی خرمآباد لرستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 3 پردیس علامه طباطبائی خرمآباد/ مخصوص داوطلبان بومی پلدختر، کوهدشت، رومشگان/محل خدمت کوهدشت، طرحان، کوهنانی، پلدختر، معمولان، رومشگان
16128 روزانه پردیس آیت اله کمالوند خرمآباد لرستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 6 پردیس آیتاله کمالوند خرمآباد/ مخصوص داوطلبان بومی خرمآباد، دوره، چگنی/محل خدمت خرمآباد، عشایری، بیرانشهر، زاغه، پاپی، ویسیان، چگنی
16129 روزانه پردیس علامه طباطبائی خرمآباد لرستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 8 پردیس علامه طباطبائی خرمآباد/ مخصوص داوطلبان بومی خرمآباد، دوره، چگنی/محل خدمت خرمآباد، عشایری، بیرانشهر، زاغه، پاپی، ویسیان، چگنی
16134 روزانه پردیس آیت اله کمالوند خرمآباد لرستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 3 پردیس آیتاله کمالوند خرمآباد/ مخصوص داوطلبان بومی نورآباد، سلسله/محل خدمت نورآباد، کاکاوند، الشتر
16139 روزانه پردیس علامه طباطبائی خرمآباد لرستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 4 پردیس علامه طباطبائی خرمآباد/ مخصوص داوطلبان بومی نورآباد، سلسله/محل خدمت نورآباد، کاکاوند، الشتر
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25791 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آفرینش - بروجرد لرستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26314 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم آموزان افلاک - پلدختر لرستان لرستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26315 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم آموزان افلاک - پلدختر لرستان لرستان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26316 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم آموزان افلاک - پلدختر لرستان لرستان کاردانی امور مالی و مالیاتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26317 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم آموزان افلاک - پلدختر لرستان لرستان کاردانی امور بیمه صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26318 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم آموزان افلاک - پلدختر لرستان لرستان کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26587 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی یاسین - بروجرد لرستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26588 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی یاسین - بروجرد لرستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27086 روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 18 فاقد خوابگاه
27087 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر) لرستان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 17 فاقد خوابگاه
27156 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم ورزشی با آزمون مرد 18 -
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19150 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19151 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19152 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
25207 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25208 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25209 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25210 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25211 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25212 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
19153 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19154 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
25213 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25214 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25215 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25216 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25217 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25218 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
19130 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19131 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19132 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19133 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
25157 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
25158 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25159 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25160 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 32
25161 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25162 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25163 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
19134 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19135 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19136 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
25164 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25165 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25166 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25167 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25168 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 32
25169 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25170 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25171 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25172 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد لرستان حسابداری با آزمون هردو 15
25173 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد لرستان روانشناسی با آزمون هردو 15
25174 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد لرستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25175 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد لرستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
19137 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر لرستان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19138 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر لرستان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
25176 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر لرستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25177 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر لرستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25178 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر لرستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25179 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر لرستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
19139 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون هردو 20
25180 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان حسابداری با آزمون هردو 15
25181 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان روانشناسی با آزمون هردو 15
25182 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 15
25183 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان مدیریت دولتی با آزمون هردو 15
19140 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19141 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19142 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19143 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19144 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19145 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
25184 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25185 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
25186 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25187 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 32
25188 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25189 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25190 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
19146 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19147 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
25191 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
25192 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25193 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25194 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25195 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25196 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25197 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25198 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
19148 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19149 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
25199 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
25200 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25201 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25202 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25203 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25204 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25205 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25206 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15