دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در رشته مربیگری ورزشی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27166 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 12 مرد
27167 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مربیگری ورزشی با آزمون مرد 8 -
27180 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 12 مرد
27181 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 مرد
27189 فرهنگیان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مربیگری ورزشی با آزمون مرد 2 محل خدمت مناطق 51 تا 91تهران مخصوص داوطلبان بومی شهر ته ران ش میرانات
27190 فرهنگیان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 مخصــوص داوطلبــان بــومی اســتان قــم - محــل خدمت: کهک
27193 فرهنگیان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی کرج مح ل خ دمت مناطق چهارگانه کرج
27194 فرهنگیان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بـومی نظرآبـاد، سـاوجبلاغ - محل خدمت: نظرآباد- ساوجبلاغ
27197 فرهنگیان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مربیگری ورزشی با آزمون مرد 2 محل خدمت مناطق 51 تا 91تهران مخصوص داوطلبان بومی شهر ته ران ش میرانات
27198 فرهنگیان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی کرج مح ل خ دمت مناطق چهارگانه کرج
27199 فرهنگیان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بـومی نظرآبـاد، سـاوجبلاغ - محل خدمت: نظرآباد- ساوجبلاغ
27234 فرهنگیان پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 مخصــوص داوطلبــان بــومی یزد، زارچ - محــل خدمت: یزد، زارچ
27298 فرهنگیان پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی سمنان س رخه مه دی شهر محل خدمت سمنان
27304 فرهنگیان پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 مناطق آموزشی دامنه پذیرش به انتخاب استان پاســارگاد، خــرم بید - محــل خــدمت: یکی از مخصوص داوطلبان بـومی اقلید، آبـاده، بوانـات،
27305 فرهنگیان پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 نیریز - محل خدمت: یکی از منـاطق آموزشی مخصوص داوطلبان بـومی داراب، اسـتهبان، فسـا، دامنه پذیرش به انتخاب استان
27306 فرهنگیان پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 خدمت: یکی از مناطق آموزشی دامنه پذیرش بـه خرامه، سروستان، شیراز، کوار، مرودشت - محـل مخصــوص داوطلبــان بــومی ســپیدان، ارســنجان، انتخاب استان
27307 فرهنگیان پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 محل خدمت یکی از من اطق اموزشی دامن ه مخصوص داوطلبان بومی رستم کازرون ممس نی پذیرش به انتخاب استان
27308 فرهنگیان پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 خدمت: یکی از مناطق آموزشی دامنه پذیرش بـه دشت، فراشبند، فیروزآباد، قیر و کارزین - محـل مخصوص داوطلبـان بـومی جهـرم، داراب، زرین انتخاب استان
27309 فرهنگیان پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 اموزشی دامنه پذیرش به انتخاب استان لام رد مه ر مح ل خ دمت یکی از من اطق مخصوص داوطلبان بومی خنج گ راش لارس تان
27312 فرهنگیان پردیس شهید باهنر کرمان کرمان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 مخصــوص داوطلبــان بــومی یزد، زارچ - محــل خدمت: یزد، زارچ
27344 فرهنگیان پردیس شهید بهشتی مشهد خراسان رضوی مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 بندرترکمن، کردکوی، بندرگز، گمیشان - محـل مخصــوص داوطلبــان بــومی آق قــلا، گرگــان، خدمت: گرگان
27354 فرهنگیان پردیس شهید بهشتی مشهد خراسان رضوی مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 مخصــوص داوطلبــان بــومی بیرجنــد، خوســف، درمیان - محل خدمت: بیرجند
27372 فرهنگیان پردیس شهید بهشتی مشهد خراسان رضوی مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی بجنورد محل خدمت بجنورد
27378 فرهنگیان پردیس شهید چمران تهران تهران مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استارا حویق مح ل خدمت استارا
27379 فرهنگیان پردیس شهید چمران تهران تهران مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی بندر انزلی رضوانشهر محل خدمت بندر انزلی
27383 فرهنگیان پردیس شهید چمران تهران تهران مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 کوچصفهان، سنگر، خشکبیجار، لشت نشا - محل مخصـــوص داوطلبـــان بـــومی رشـــت، خمـــام، خدمت: ناحیه یک رشت
27384 فرهنگیان پردیس شهید چمران تهران تهران مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بـومی شـفت، فـومن - محـل خدمت: شفت
27399 فرهنگیان پردیس شهید چمران تهران تهران مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بـومی بابـل ، بنـدپی شـرقی، سوادکوه، شیرگاه - محل خدمت: بابل بندپی غربی، بهنمیر ،قائم شـهر، کیاکلا، جویبـار،
27400 فرهنگیان پردیس شهید چمران تهران تهران مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بـومی بابـل ، بنـدپی شـرقی، سوادکوه، شیرگاه - محل خدمت: قائم شهر بندپی غربی، بهنمیر ،قائم شـهر، کیاکلا، جویبـار،
27416 فرهنگیان پردیس شهید مدرس سنندج کردستان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی بیجار دیواندره مح ل خدمت بیجار دیواندره کرانی
27418 فرهنگیان پردیس شهید مدرس سنندج کردستان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 مخصــوص داوطلبــان بــومی مریوان، ســروآباد - محل خدمت: مریوان، سروآباد
27419 فرهنگیان پردیس شهید مدرس سنندج کردستان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 محل خدمت: سنندج،کامیاران، موچش، کلاترزان مخصوص داوطلبـان بـومی سـنندج، کامیاران -
27502 فرهنگیان پردیس نسیبه تهران تهران مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 مخصــوص داوطلبــان بــومی آق قــلا، گرگــان، بندرترکمن، کردکوی، بندرگز، گمیشان – محل خدمت: گرگان
27510 فرهنگیان پردیس نسیبه تهران تهران مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی گنبد گ الیکش کلال ه مراوه تپه محل خدمت گنبد