دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در استان مرکزی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10003 روزانه دانشگاه اراک مرکزی زیست شناسی جانوری با آزمون هردو 60
10004 روزانه دانشگاه اراک مرکزی زیست شناسی گیاهی با آزمون هردو 60
10005 روزانه دانشگاه اراک مرکزی شیمی محض با آزمون هردو 60
10006 روزانه دانشگاه اراک مرکزی علوم و مهندسی محیط زیست با آزمون هردو 20
22557 روزانه دانشگاه اراک مرکزی علوم اقتصادی با آزمون هردو 12
22558 روزانه دانشگاه اراک مرکزی روانشناسی با آزمون هردو 11
22559 روزانه دانشگاه اراک مرکزی شیمی کاربردی با آزمون هردو 48
10007 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی زیست شناسی جانوری با آزمون هردو 10
10008 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی زیست شناسی گیاهی با آزمون هردو 10
22560 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی روانشناسی با آزمون هردو 2
10009 روزانه دانشگاه اراک مرکزی مهندسی علوم باغبانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10010 روزانه دانشگاه اراک مرکزی مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10011 روزانه دانشگاه اراک مرکزی کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 35
10012 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی مهندسی علوم باغبانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10013 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
22561 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
22872 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل خمین) مرکزی علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
22873 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل خمین) مرکزی علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
10885 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پزشکی با آزمون هردو 34
10886 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پزشکی با آزمون هردو 32
10887 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی دندانپزشکی با آزمون هردو 24
10888 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی بهداشت عمومی با آزمون هردو 25
10889 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پرستاری با آزمون هردو 20 953/005 مورخ 41/4/59 که مابین دانشـگاه و بیمارسـتانهـای عرصه آموزشی بر اساس تفاهم نامههای موضـوع بخشـنامه شـماره تابعه دانشگاه در سطح استان منعقد شده است، خواهد بود.
10890 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی تکنولوژی پرتو درمانی با آزمون هردو 20
10891 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 24
10892 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 24
10893 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی کاردرمانی با آزمون هردو 15
10894 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی گفتار درمانی با آزمون هردو 14
10895 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 27
10896 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی مهندسی بهداشت محیط با آزمون هردو 30
10897 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی هوشبری با آزمون هردو 23
10900 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی اتاق عمل با آزمون هردو 20 محل تحصیل دانشکده پرستاری اراک
10901 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پرستاری با آزمون هردو 26 محل تحصیل دانشکده پرستاری اراک
10902 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پرستاری با آزمون هردو 24 محل تحصیل دانشکده پرستاری اراک
10903 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی مامایی با آزمون زن 15 محل تحصیل دانشکده پرستاری اراک
10898 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پزشکی با آزمون هردو 18
10899 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک (محل تحصیل دانشکده پرستاری شازند) مرکزی پرستاری با آزمون هردو 22
11881 روزانه دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی اتاق عمل با آزمون هردو 20 فاقد خوابگاه
11882 روزانه دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی پرستاری با آزمون هردو 12 فاقد خوابگاه
11883 روزانه دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 20 فاقد خوابگاه
11884 روزانه دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی هوشبری با آزمون هردو 20 فاقد خوابگاه
11889 روزانه دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی اتاق عمل با آزمون هردو 15
11890 روزانه دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی بهداشت عمومی با آزمون هردو 25
11891 روزانه دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی پرستاری با آزمون هردو 30
11892 روزانه دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی فناوری اطلاعات سلامت با آزمون هردو 15
11893 روزانه دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 20
11894 روزانه دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی مهندسی بهداشت محیط با آزمون هردو 20
11895 روزانه دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی هوشبری با آزمون هردو 18
رشته های تحصیلی مخصوص استان بومی و دارای تعهد خدمت در دانشگاه های علوم پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12661 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پزشکی با آزمون هردو 24 مخصوص داوطلبان استان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اراک - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12663 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی دندانپزشکی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اراک - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12664 روزانه دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی پرستاری با آزمون هردو 12 مخصوص داوطلبان استان مرکزی دانشکده علوم پزشکی خمین - فاقد خوابگاه
رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان (مراکز تربیت معلم سابق) ویژه داوطلبان آزاد
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16445 روزانه پردیس زینب کبری(س) اراک مرکزی آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس زینب کبری(س) اراک/ مخصوص داوطلبان بومی اراک، خنداب/محل خدمت خنداب
16448 روزانه پردیس زینب کبری(س) اراک مرکزی آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس زینب کبری(س) اراک/ مخصوص داوطلبان بومی اراک، اشتیان، تفرش، فراهان/محل خدمت آشتیان
16452 روزانه پردیس زینب کبری(س) اراک مرکزی آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس زینب کبری(س) اراک/ مخصوص داوطلبان بومی اراک، اشتیان، تفرش، فراهان/محل خدمت تفرش
16453 روزانه پردیس زینب کبری(س) اراک مرکزی آموزش ابتدایی با آزمون زن 8 پردیس زینب کبری(س) اراک/ مخصوص داوطلبان بومی استانی/محل خدمت ساوه
16458 روزانه پردیس زینب کبری(س) اراک مرکزی آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس زینب کبری(س) اراک/ مخصوص داوطلبان بومی اراک، اشتیان، تفرش، فراهان/محل خدمت فراهان
16459 روزانه پردیس زینب کبری(س) اراک مرکزی آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس زینب کبری(س) اراک/ مخصوص داوطلبان بومی کمیجان، اراک/محل خدمت کمیجان
16468 روزانه پردیس شهید باهنر اراک مرکزی آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس شهید باهنر اراک/ مخصوص داوطلبان بومی اراک، اشتیان، تفرش، فراهان/محل خدمت آشتیان
16469 روزانه پردیس شهید باهنر اراک مرکزی آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس شهید باهنر اراک/ مخصوص داوطلبان بومی اراک، اشتیان، تفرش، فراهان/محل خدمت تفرش
16470 روزانه پردیس شهید باهنر اراک مرکزی آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس شهید باهنر اراک/ مخصوص داوطلبان بومی اراک، خنداب/محل خدمت خنداب
16471 روزانه پردیس شهید باهنر اراک مرکزی آموزش ابتدایی با آزمون مرد 12 پردیس شهید باهنر اراک/ مخصوص داوطلبان بومی استانی/محل خدمت ساوه
16472 روزانه پردیس شهید باهنر اراک مرکزی آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید باهنر اراک/ مخصوص داوطلبان بومی اراک، اشتیان، تفرش، فراهان/محل خدمت فراهان
16479 روزانه پردیس شهید باهنر اراک مرکزی آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس شهید باهنر اراک/ مخصوص داوطلبان بومی کمیجان، اراک/محل خدمت کمیجان
16495 روزانه پردیس زینب کبری(س) اراک مرکزی آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس زینب کبری(س) اراک/ مخصوص داوطلبان بومی خمین، دلیجان، محلات/محل خدمت محلات
16496 روزانه پردیس زینب کبری(س) اراک مرکزی آموزش ابتدایی با آزمون زن 3 پردیس زینب کبری(س) اراک/ مخصوص داوطلبان بومی خمین، دلیجان، محلات/محل خدمت خمین
16497 روزانه پردیس زینب کبری(س) اراک مرکزی آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس زینب کبری(س) اراک/ مخصوص داوطلبان بومی خمین، دلیجان، محلات/محل خدمت دلیجان
16506 روزانه پردیس شهید باهنر اراک مرکزی آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس شهید باهنر اراک/ مخصوص داوطلبان بومی خمین، دلیجان، محلات/محل خدمت محلات
16507 روزانه پردیس شهید باهنر اراک مرکزی آموزش ابتدایی با آزمون مرد 3 پردیس شهید باهنر اراک/ مخصوص داوطلبان بومی خمین، دلیجان، محلات/محل خدمت دلیجان
16508 روزانه پردیس شهید باهنر اراک مرکزی آموزش ابتدایی با آزمون مرد 5 پردیس شهید باهنر اراک/ مخصوص داوطلبان بومی خمین، دلیجان، محلات/محل خدمت خمین
16533 روزانه پردیس زینب کبری(س) اراک مرکزی آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس زینب کبری(س) اراک/ مخصوص داوطلبان بومی ساوه، زرندیه، نوبران/محل خدمت زرندیه
16538 روزانه پردیس شهید باهنر اراک مرکزی آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید باهنر اراک/ مخصوص داوطلبان بومی ساوه، زرندیه، نوبران/محل خدمت نوبران
16539 روزانه پردیس شهید باهنر اراک مرکزی آموزش ابتدایی با آزمون مرد 3 پردیس شهید باهنر اراک/ مخصوص داوطلبان بومی ساوه، زرندیه، نوبران/محل خدمت زرندیه
16550 روزانه پردیس زینب کبری(س) اراک مرکزی آموزش ابتدایی با آزمون زن 3 پردیس زینب کبری(س) اراک/ مخصوص داوطلبان بومی اراک، شازند، سربند/محل خدمت شازند
16559 روزانه پردیس شهید باهنر اراک مرکزی آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید باهنر اراک/ مخصوص داوطلبان بومی اراک، شازند، سربند/محل خدمت سربند
16560 روزانه پردیس شهید باهنر اراک مرکزی آموزش ابتدایی با آزمون مرد 3 پردیس شهید باهنر اراک/ مخصوص داوطلبان بومی اراک، شازند، سربند/محل خدمت شازند
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25755 غیر انتفاعی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل ساوه) مرکزی علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
25756 غیر انتفاعی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل ساوه) مرکزی فقه و حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26017 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی حسابداری با آزمون هردو 18
26018 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی روانشناسی با آزمون هردو 18
26019 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26020 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی کاردانی امور بیمه صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26021 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26022 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26063 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانشستان - ساوه مرکزی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26118 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رضویه - ساوه مرکزی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26119 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رضویه - ساوه مرکزی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26120 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رضویه - ساوه مرکزی کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26348 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فخر رازی - ساوه مرکزی روانشناسی با آزمون هردو 18
26381 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فن و دانش - ساوه مرکزی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26382 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فن و دانش - ساوه مرکزی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26383 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فن و دانش - ساوه مرکزی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26384 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فن و دانش - ساوه مرکزی کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 24
26385 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فن و دانش - ساوه مرکزی کاردانی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 24
26524 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر اراک مرکزی کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
17467 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهرگان - محلات مرکزی زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17468 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهرگان - محلات مرکزی مهندسی علوم باغبانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 35
17469 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهرگان - محلات مرکزی علوم و مهندسی خاک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 35
17470 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهرگان - محلات مرکزی مهندسی گیاه پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 35
17471 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهرگان - محلات مرکزی مهندسی فضای سبز صرفا با سوابق تحصیلی هردو 35
17472 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهرگان - محلات مرکزی کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17473 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهرگان - محلات مرکزی کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
26526 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهرگان - محلات مرکزی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26527 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهرگان - محلات مرکزی کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27098 روزانه دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 15 فاقد خوابگاه
27100 روزانه دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 20
27121 روزانه دانشگاه اراک مرکزی علوم ورزشی با آزمون مرد 22 -
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19199 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون هردو 20
25327 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی حسابداری با آزمون هردو 15
25328 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی روانشناسی با آزمون هردو 15
25329 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی شیمی کاربردی با آزمون هردو 32
25330 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 15
25331 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی مدیریت صنعتی با آزمون هردو 15
19200 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19201 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19202 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19203 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19204 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19205 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
25332 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25333 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
25334 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25335 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25336 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
19206 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19207 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19208 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
25337 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25338 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
25339 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25340 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25341 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25342 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25343 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25344 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
19209 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19210 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
25345 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25346 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
25347 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25348 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25349 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 32
25350 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25351 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25352 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
19211 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19212 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19213 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
25353 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25354 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
25355 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25356 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25357 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25358 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25359 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25360 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
19214 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19215 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19216 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19217 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
25361 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25362 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25363 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25364 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25365 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25366 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25367 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
19218 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز محلات مرکزی ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19219 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز محلات مرکزی زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19220 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز محلات مرکزی زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19221 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز محلات مرکزی زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19222 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز محلات مرکزی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
25368 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز محلات مرکزی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25369 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز محلات مرکزی مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25370 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز محلات مرکزی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25371 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز محلات مرکزی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25372 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز محلات مرکزی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25373 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز محلات مرکزی مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25374 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز محلات مرکزی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25375 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد اشتیان مرکزی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25376 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد اشتیان مرکزی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25377 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد اشتیان مرکزی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25378 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد اشتیان مرکزی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25379 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد اشتیان مرکزی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
19223 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد تفرش مرکزی مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
25380 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد تفرش مرکزی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25381 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد تفرش مرکزی اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
25382 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد تفرش مرکزی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25383 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد تفرش مرکزی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25384 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد تفرش مرکزی مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25385 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد تفرش مرکزی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25386 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد غرق آباد(نوبران) مرکزی مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25387 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد غرق آباد(نوبران) مرکزی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25388 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد غرق آباد(نوبران) مرکزی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25389 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد غرق آباد(نوبران) مرکزی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25390 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد غرق آباد(نوبران) مرکزی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
19224 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد فرمهین مرکزی زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19225 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد فرمهین مرکزی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
25391 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد فرمهین مرکزی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25392 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد فرمهین مرکزی اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
25393 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد فرمهین مرکزی مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25394 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد فرمهین مرکزی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25395 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد فرمهین مرکزی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25396 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد فرمهین مرکزی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25397 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد فرمهین مرکزی مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25398 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد فرمهین مرکزی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25399 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد قورچی باشی (چهارچشمه) مرکزی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25400 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد قورچی باشی (چهارچشمه) مرکزی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25401 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد قورچی باشی (چهارچشمه) مرکزی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25402 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد قورچی باشی (چهارچشمه) مرکزی مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25403 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد قورچی باشی (چهارچشمه) مرکزی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25404 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد کمیجان مرکزی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25405 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد کمیجان مرکزی مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25406 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد کمیجان مرکزی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25407 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد کمیجان مرکزی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25408 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد کمیجان مرکزی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25409 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد کمیجان مرکزی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25410 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد میلاجرد مرکزی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25411 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد میلاجرد مرکزی مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25412 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد میلاجرد مرکزی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25413 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد میلاجرد مرکزی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25414 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد میلاجرد مرکزی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25415 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد میلاجرد مرکزی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15