کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی مهندسی چوب و کاغذ

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی مهندسی چوب و کاغذ
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - صرفا سوابق 10298 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی چوب و کاغذ زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10313 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی چوب و کاغذ مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10358 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی مهدی شهر) سمنان مهندسی چوب و کاغذ زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10361 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی مهدی شهر) سمنان مهندسی چوب و کاغذ زن - مرد 5
تجربی - صرفا سوابق 10489 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه صنعتی خاتمالانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی چوب و کاغذ زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10494 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه صنعتی خاتمالانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی چوب و کاغذ زن - مرد 5
تجربی - صرفا سوابق 10536 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی چوب و کاغذ زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 10545 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی چوب و کاغذ زن - مرد 10
تجربی - صرفا سوابق 10559 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی چوب و کاغذ زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 10661 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه گنبد گلستان مهندسی چوب و کاغذ زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10729 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی چوب و کاغذ زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10736 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی چوب و کاغذ زن - مرد 15