دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در نوع دوره نوبت دوم

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10002 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان شیمی محض با آزمون هردو 20
22552 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم اقتصادی با آزمون هردو 6
10007 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی زیست شناسی جانوری با آزمون هردو 10
10008 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی زیست شناسی گیاهی با آزمون هردو 10
22560 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی روانشناسی با آزمون هردو 2
10012 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی مهندسی علوم باغبانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10013 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
22561 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
10016 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد کاردانی دامپزشکی با آزمون هردو 10
22566 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد اقتصاد اسلامی با آزمون هردو 2
22567 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد روانشناسی با آزمون هردو 2
22568 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مدیریت دولتی با آزمون هردو 2
10019 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مهندسی علوم باغبانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10020 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10021 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مهندسی طبیعت صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
22570 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 8
22571 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد کاردانی علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی مرد 3
10028 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی دامپزشکی با آزمون هردو 40
22586 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان علوم اقتصادی با آزمون هردو 3
22587 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان حسابداری با آزمون هردو 5
22588 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی با آزمون هردو 3
22589 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 2
22590 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت دولتی با آزمون هردو 2
22591 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت صنعتی با آزمون هردو 2
22598 نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران شیمی کاربردی با آزمون زن 48
10055 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام بهداشت مواد غذایی با آزمون هردو 20
10056 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام شیمی محض با آزمون هردو 15
10057 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام علوم آزمایشگاهی دامپزشکی با آزمون هردو 20
10058 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون هردو 15
10059 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام کاردانی دامپزشکی با آزمون هردو 15
22602 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام علوم اقتصادی با آزمون هردو 6
22603 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام حسابداری با آزمون هردو 6
22604 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 6
10065 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مهندسی علوم باغبانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10066 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مهندسی جنگلداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10067 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مهندسی گیاه پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10068 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10069 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مهندسی طبیعت صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10070 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
22605 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
22610 نوبت دوم دانشگاه بجنورد خراسان شمالی علوم اقتصادی با آزمون هردو 9
22611 نوبت دوم دانشگاه بجنورد خراسان شمالی حسابداری با آزمون هردو 9
22612 نوبت دوم دانشگاه بجنورد خراسان شمالی علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 9
22614 نوبت دوم دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی حسابداری با آزمون هردو 3
10087 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی زیست شناسی با آزمون هردو 20
10088 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی گیاه پزشکی با آزمون هردو 15
22626 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی روانشناسی با آزمون هردو 6
22627 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی شیمی کاربردی با آزمون هردو 8
22628 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 6
10097 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10098 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10099 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی علوم باغبانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10100 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم و مهندسی خاک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10101 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10102 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10103 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی طبیعت صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10104 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
22629 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 3
10122 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی دامپزشکی با آزمون هردو 15
10123 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بهداشت و بازرسی گوشت با آزمون هردو 12
10124 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمین شناسی با آزمون هردو 10
10125 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی با آزمون هردو 10
10126 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی جانوری با آزمون هردو 20
10127 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی گیاهی با آزمون هردو 10
10128 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی محض با آزمون هردو 18
10129 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون هردو 18
10130 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی گیاه پزشکی با آزمون هردو 20
22639 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم اقتصادی با آزمون هردو 11
22640 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد کشاورزی با آزمون هردو 16
22641 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 7
22642 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی با آزمون هردو 5
22643 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی کاربردی با آزمون هردو 16
22644 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 7
10134 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی علوم باغبانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10135 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم و مهندسی خاک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 9
10136 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 9
10137 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10138 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی فضای سبز صرفا با سوابق تحصیلی هردو 12
10143 نوبت دوم دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی اهر) آذربایجان شرقی مهندسی علوم باغبانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 12 امکان انتقال به دانشگاه تبریز وجود ندارد.
10144 نوبت دوم دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی اهر) آذربایجان شرقی مهندسی جنگلداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 12 امکان انتقال به دانشگاه تبریز وجود ندارد.
10145 نوبت دوم دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی اهر) آذربایجان شرقی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا با سوابق تحصیلی هردو 24 امکان انتقال به دانشگاه تبریز وجود ندارد.
10146 نوبت دوم دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی اهر) آذربایجان شرقی مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 12 امکان انتقال به دانشگاه تبریز وجود ندارد.
10152 نوبت دوم دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران بهداشت مواد غذایی با آزمون هردو 15
10153 نوبت دوم دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران بهداشت و بازرسی گوشت با آزمون هردو 15
10154 نوبت دوم دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران زیست فناوری با آزمون هردو 30
10155 نوبت دوم دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران علوم آزمایشگاهی دامپزشکی با آزمون هردو 15
10156 نوبت دوم دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران کاردانی دامپزشکی با آزمون هردو 15
10158 نوبت دوم دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10163 نوبت دوم دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10164 نوبت دوم دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی طبیعت صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10165 نوبت دوم دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10166 نوبت دوم دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
22646 نوبت دوم دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 8
10175 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران دامپزشکی با آزمون هردو 50
10198 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون هردو 10
10210 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10211 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10212 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
10213 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی علوم باغبانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10214 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان علوم و مهندسی خاک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10215 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی شیلات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10216 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10217 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی گیاه پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10218 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10219 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی طبیعت صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10220 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
22664 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 8
22665 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
10225 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زیست شناسی با آزمون هردو 14
10226 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون هردو 14
10227 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شیمی محض با آزمون هردو 12
10228 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم و مهندسی محیط زیست با آزمون هردو 12
22668 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی روانشناسی با آزمون هردو 2
22669 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شیمی کاربردی با آزمون هردو 10
10242 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان زیست شناسی با آزمون هردو 20
10243 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون هردو 20
22686 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان شیمی کاربردی با آزمون هردو 16
10247 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10248 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10249 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
22689 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان علوم اقتصادی با آزمون هردو 5
22690 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 5
10253 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان اقیانوس شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
10254 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان زیست شناسی دریا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10255 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مهندسی شیلات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10262 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه دامپزشکی با آزمون هردو 15
10263 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زیست شناسی جانوری با آزمون هردو 15
10264 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون هردو 15
10265 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زیست شناسی گیاهی با آزمون هردو 15
10266 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شیمی محض با آزمون هردو 20
22696 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم اقتصادی با آزمون هردو 14
22697 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حسابداری با آزمون هردو 21
22698 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه روانشناسی با آزمون هردو 9
22699 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شیمی کاربردی با آزمون هردو 16
22700 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
10275 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان دامپزشکی با آزمون هردو 15
22706 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 5
10292 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10293 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10294 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان زیست شناسی جانوری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10295 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10296 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10297 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی علوم باغبانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10298 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان علوم و مهندسی خاک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10299 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی شیلات صرفا با سوابق تحصیلی زن 15
10300 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10301 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10302 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی گیاه پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10303 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10304 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی صنایع چوب و فراورده های سلولزی صرفا با سوابق تحصیلی مرد 15
10305 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی طبیعت صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10306 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10307 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی فضای سبز صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
22708 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 12
22709 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 12
22710 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
10314 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان زیست شناسی با آزمون هردو 5
10315 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان شیمی محض با آزمون هردو 5
10316 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون هردو 5
10317 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی گیاه پزشکی با آزمون هردو 5
22716 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان روانشناسی با آزمون هردو 11
22717 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان شیمی کاربردی با آزمون هردو 4
10324 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
10325 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
10326 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی علوم باغبانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
10327 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان علوم و مهندسی خاک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
10328 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10329 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
22719 نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس روانشناسی با آزمون هردو 2
10334 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان دامپزشکی با آزمون هردو 20
10335 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون هردو 30
10336 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان علوم آزمایشگاهی دامپزشکی با آزمون هردو 40
10337 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون هردو 25
22726 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان علوم اقتصادی با آزمون هردو 5
22727 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 11
22728 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان حسابداری با آزمون هردو 2
22729 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان شیمی کاربردی با آزمون هردو 32
22730 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 3
22731 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت دولتی با آزمون هردو 12
22732 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت صنعتی با آزمون هردو 12
22733 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت کسب و کارهای کوچک با آزمون هردو 3
10341 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی جنگلداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10342 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی طبیعت صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10343 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10345 نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل آموزشکده دامپزشکی شهمیرزاد) سمنان کاردانی دامپزشکی با آزمون هردو 40
22736 نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) سمنان روانشناسی با آزمون هردو 6
22737 نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) سمنان علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 6
10349 نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی مهدی شهر) سمنان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
10350 نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی مهدی شهر) سمنان مهندسی صنایع چوب و فراورده های سلولزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
10351 نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی مهدی شهر) سمنان مهندسی طبیعت صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
22740 نوبت دوم دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان شیمی کاربردی با آزمون هردو 20
10354 نوبت دوم دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان مهندسی علوم باغبانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10355 نوبت دوم دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان مهندسی فضای سبز صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
22741 نوبت دوم دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10358 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون هردو 40
22749 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم اقتصادی با آزمون هردو 14
22750 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان حسابداری با آزمون هردو 8
22751 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان روانشناسی با آزمون هردو 9
22752 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت دولتی با آزمون هردو 8
22753 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت کسب و کارهای کوچک با آزمون هردو 9
22754 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت مالی با آزمون هردو 6
10362 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
10363 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
10364 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10365 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی فضای سبز صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
22755 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 9
10373 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری دامپزشکی با آزمون هردو 3
10374 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری زیست شناسی جانوری با آزمون هردو 3
10375 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون هردو 3
10376 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری زیست شناسی گیاهی با آزمون هردو 3
10377 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی گیاه پزشکی با آزمون هردو 3
22761 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 1
10386 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی علوم باغبانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 3
10387 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی جنگلداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 3
10388 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم و مهندسی خاک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 3
10389 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی شیلات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 3
10390 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 3
10391 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 3
10392 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی طبیعت صرفا با سوابق تحصیلی هردو 3
10393 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 3
10401 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان دامپزشکی با آزمون هردو 45
10402 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون هردو 10
10403 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون هردو 10
22769 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم اقتصادی با آزمون هردو 4
22770 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان حسابداری با آزمون هردو 4
22771 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان روانشناسی با آزمون هردو 5
22772 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 5
22773 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 5
10409 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
10410 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زیست شناسی جانوری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10411 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10412 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
10413 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی علوم باغبانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10414 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم و مهندسی خاک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10415 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی گیاه پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10416 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10417 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
22774 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 12
22775 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 32
22779 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی بافت) کرمان علوم اقتصادی با آزمون هردو 30
22780 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی بافت) کرمان حسابداری با آزمون هردو 30
22781 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی بافت) کرمان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 30
10433 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان دامپزشکی با آزمون هردو 50
10434 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زیست شناسی با آزمون هردو 5
10435 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون هردو 5
10436 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان شیمی محض با آزمون هردو 5
10437 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم و مهندسی خاک با آزمون هردو 5
10438 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی گیاه پزشکی با آزمون هردو 5
22796 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حسابداری با آزمون هردو 11
22797 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان روانشناسی با آزمون هردو 3
22798 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان شیمی کاربردی با آزمون هردو 4
22799 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 2
22800 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 12
10440 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 45
10441 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10478 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان زیست شناسی با آزمون هردو 5
10479 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان زیست شناسی گیاهی با آزمون هردو 5
22824 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان شیمی کاربردی با آزمون هردو 4
10485 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی جنگلداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
10486 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی شیلات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10487 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10488 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی صنایع چوب و فراورده های سلولزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 8
10489 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی طبیعت صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
10492 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی گیاه پزشکی با آزمون هردو 20
22829 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان علوم اقتصادی با آزمون هردو 6
22830 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان حسابداری با آزمون هردو 12
22831 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مدیریت صنعتی با آزمون هردو 12
10497 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10498 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10499 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی علوم باغبانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
10500 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان علوم و مهندسی خاک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
10501 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
22843 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم اقتصادی با آزمون هردو 30
22844 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 4
22845 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابداری با آزمون هردو 8
22846 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی با آزمون هردو 8
22847 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 8
22848 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 4
22849 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت بیمه با آزمون هردو 4
22850 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت دولتی با آزمون هردو 4
22851 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت صنعتی با آزمون هردو 4
22852 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت هتلداری با آزمون هردو 3
22854 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (محل تحصیل موسسه آموزش عالی بیمه اکو) تهران مدیریت بیمه اکو با آزمون هردو 9
10514 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون هردو 10
10515 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی گیاه پزشکی با آزمون هردو 10
22859 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران اقتصاد کشاورزی با آزمون هردو 8
10525 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10526 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی علوم باغبانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10527 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی جنگلداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10528 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران علوم و مهندسی خاک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10529 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی شیلات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10530 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10531 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی صنایع چوب و فراورده های سلولزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10532 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی طبیعت صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10533 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10537 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون هردو 25
10538 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی گیاه پزشکی با آزمون هردو 25
22861 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان اقتصاد کشاورزی با آزمون هردو 20
10550 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10551 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی علوم باغبانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10552 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی جنگلداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10553 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم و مهندسی خاک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10554 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی شیلات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10555 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10556 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10557 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی صنایع چوب و فراورده های سلولزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10558 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی صنایع مبلمان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10559 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی طبیعت صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10560 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10561 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی فضای سبز صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
22864 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان علوم اقتصادی با آزمون هردو 2
22865 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان مدیریت و بازرگانی دریایی با آزمون هردو 2
10566 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان اقیانوس شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
10567 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان زیست شناسی دریا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
22871 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل تهران) تهران علوم قرآن و حدیث با آزمون هردو 6
22877 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل دولت آباد اصفهان) اصفهان علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
22879 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل زابل) سیستان وبلوچستان علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
22881 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل زاهدان) سیستان وبلوچستان علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی زن 6
22886 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل شیراز) فارس علوم قرآن و حدیث با آزمون زن 3
22887 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل شیراز) فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی با آزمون مرد 3
22889 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه – قم (محل تحصیل قم) قم علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
22891 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل کرمانشاه) کرمانشاه علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
22893 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل مراغه) آذربایجان شرقی علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
22895 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل مشهد) خراسان رضوی علوم قرآن و حدیث با آزمون هردو 6
22897 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل ملایر) همدان علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
22867 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل آمل) مازندران علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
22869 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل بجنورد) خراسان شمالی علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
22873 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل خمین) مرکزی علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
22875 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل خوی) آذربایجان غربی علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
22883 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل شاهرود) سمنان علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
22899 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل میبد) یزد علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
10586 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی دامپزشکی با آزمون هردو 36
10587 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بهداشت مواد غذایی با آزمون هردو 20
10588 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زمین شناسی با آزمون هردو 15
10589 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زیست شناسی جانوری با آزمون هردو 15
10590 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون هردو 15
10591 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زیست شناسی گیاهی با آزمون هردو 15
10592 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی محض با آزمون هردو 10
10593 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی با آزمون هردو 20
10594 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی علوم باغبانی با آزمون هردو 10
10595 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم و مهندسی خاک با آزمون هردو 15
10596 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی شیلات با آزمون هردو 15
10597 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون هردو 10
10598 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم و مهندسی محیط زیست با آزمون هردو 15
10599 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی گیاه پزشکی با آزمون هردو 10
10600 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی تولیدات گیاهی با آزمون هردو 10
10601 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی طبیعت با آزمون هردو 15
10602 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی فضای سبز با آزمون هردو 10
22909 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم اقتصادی با آزمون هردو 5
22910 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اقتصاد کشاورزی با آزمون هردو 8
22911 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حسابداری با آزمون هردو 8
22912 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روانشناسی با آزمون هردو 6
22913 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی کاربردی با آزمون هردو 8
22914 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 3
22915 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 3
22916 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت دولتی با آزمون هردو 3
22917 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت صنعتی با آزمون هردو 3
10603 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10605 نوبت دوم دانشگاه فرزانگان (ویژه خواهران) - سمنان سمنان زیست شناسی با آزمون زن 40
10607 نوبت دوم دانشگاه فسا فارس علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون هردو 5
10609 نوبت دوم دانشگاه فسا فارس مهندسی طبیعت صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10613 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان زیست فناوری با آزمون هردو 9
10614 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان شیمی محض با آزمون هردو 10
22927 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان روانشناسی با آزمون هردو 3
22928 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان شیمی کاربردی با آزمون هردو 8
22929 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 3
22938 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم اقتصادی با آزمون هردو 11
22939 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حسابداری با آزمون هردو 11
22940 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان روانشناسی با آزمون هردو 11
10629 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی علوم باغبانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10630 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی جنگلداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10631 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و مهندسی خاک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10632 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی شیلات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10633 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10634 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10635 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی گیاه پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10636 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10637 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی طبیعت صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10638 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10639 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی فضای سبز صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
22941 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
10642 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زیست شناسی جانوری با آزمون هردو 10
22946 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان شیمی کاربردی با آزمون هردو 8
22947 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 3
10646 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10647 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زیست شناسی دریا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10648 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
22949 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 3
10658 نوبت دوم دانشگاه گنبد گلستان مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10665 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون هردو 20
10666 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی گیاه پزشکی با آزمون هردو 25
22967 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم اقتصادی با آزمون هردو 14
22968 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان اقتصاد کشاورزی با آزمون هردو 16
22969 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 11
22970 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان حسابداری با آزمون هردو 11
22971 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان روانشناسی با آزمون هردو 14
22972 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 14
22973 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت صنعتی با آزمون هردو 14
10672 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی علوم باغبانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10673 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم و مهندسی خاک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10674 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10675 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10680 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا) گیلان مهندسی جنگلداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10681 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا) گیلان مهندسی شیلات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10682 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا) گیلان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10683 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا) گیلان مهندسی طبیعت صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10689 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان دامپزشکی با آزمون هردو 20
10690 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زیست شناسی جانوری با آزمون هردو 15
10691 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی محض با آزمون هردو 15
22978 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم اقتصادی با آزمون هردو 12
22979 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی کاربردی با آزمون هردو 12
22980 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 9
10699 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10700 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10701 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی علوم باغبانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10702 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی جنگلداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10703 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم و مهندسی خاک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10704 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی گیاه پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10705 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10706 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی طبیعت صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10707 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
22985 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر) لرستان حسابداری با آزمون مرد 5
22986 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر) لرستان روانشناسی با آزمون مرد 5
10709 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر) لرستان مهندسی گیاه پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی مرد 15
22991 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی نورآباددلفان) لرستان حسابداری با آزمون مرد 6
22992 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی نورآباددلفان) لرستان روانشناسی با آزمون مرد 6
22993 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی نورآباددلفان) لرستان مدیریت بازرگانی با آزمون مرد 6
10715 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زیست شناسی جانوری با آزمون هردو 20
10716 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون هردو 25
10717 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی محض با آزمون هردو 25
10718 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران میکروبیولوژی با آزمون هردو 25
23001 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم اقتصادی با آزمون هردو 15
23002 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 9
23003 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حسابداری با آزمون هردو 9
23004 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران روانشناسی با آزمون هردو 8
23005 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی کاربردی با آزمون هردو 20
23006 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 11
23007 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت صنعتی با آزمون هردو 11
10720 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اقیانوس شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10721 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
23009 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری نوشهر) مازندران مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 8
10745 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون هردو 5
10746 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی زیست فناوری با آزمون هردو 5
10747 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی محض با آزمون هردو 5
10748 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی گیاه پزشکی با آزمون هردو 5
10749 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی میکروبیولوژی با آزمون هردو 10
23016 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی روانشناسی با آزمون هردو 2
23017 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی کاربردی با آزمون هردو 4
10753 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی علوم باغبانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
10754 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی علوم و مهندسی خاک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
10755 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23020 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان روانشناسی با آزمون هردو 14
10766 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان علوم و مهندسی خاک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10767 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان مهندسی شیلات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10768 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10769 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10770 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان مهندسی طبیعت صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10771 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10772 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان مهندسی فضای سبز صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
23025 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان حسابداری با آزمون هردو 5
23026 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 5
23027 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مدیریت دولتی با آزمون هردو 5
23028 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مدیریت کسب و کارهای کوچک با آزمون هردو 5
10776 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10777 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی علوم باغبانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10778 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23034 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان اقتصاد اسلامی با آزمون هردو 6
23035 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان حسابداری با آزمون هردو 6
10783 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی علوم باغبانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10784 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان علوم و مهندسی خاک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10785 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی گیاه پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10786 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10788 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان شیمی محض با آزمون هردو 10
23043 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان حسابداری با آزمون هردو 3
23044 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان روانشناسی با آزمون هردو 3
23045 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت امور گمرکی با آزمون هردو 3
23046 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 3
23047 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت دولتی با آزمون هردو 3
23048 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت صنعتی با آزمون هردو 3
10794 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان اقیانوس شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10795 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10796 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان زیست شناسی دریا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10797 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی شیلات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10798 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی طبیعت صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
23049 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
10802 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب) هرمزگان مهندسی علوم باغبانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10803 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب) هرمزگان مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10804 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب) هرمزگان مهندسی فضای سبز صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10807 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد شیمی محض با آزمون هردو 15
10808 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی گیاه پزشکی با آزمون هردو 10
23053 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد علوم اقتصادی با آزمون هردو 3
23054 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد روانشناسی با آزمون هردو 3
10814 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10815 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی جنگلداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10816 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10817 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی طبیعت صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10818 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
23056 نوبت دوم دانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده نفت و گاز گچساران) کهگیلویه وبویراحمد شیمی کاربردی با آزمون هردو 8
23066 نوبت دوم دانشگاه یزد (محل تحصیل پردیس مهریز) یزد حسابداری با آزمون هردو 12
23067 نوبت دوم دانشگاه یزد (محل تحصیل پردیس مهریز) یزد روانشناسی با آزمون هردو 12
23068 نوبت دوم دانشگاه یزد (محل تحصیل پردیس مهریز) یزد مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 12
10828 نوبت دوم آموزشکده کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی - کرج البرز کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
23073 نوبت دوم دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم حسابداری با آزمون زن 11
23074 نوبت دوم دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم علوم قرآن و حدیث با آزمون زن 11
23075 نوبت دوم دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم فقه و حقوق اسلامی با آزمون زن 11
23076 نوبت دوم دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم مدیریت بازرگانی با آزمون زن 8
23078 نوبت دوم دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی تهران حسابداری با آزمون زن 9
10839 نوبت دوم دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10840 نوبت دوم دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی مهندسی علوم باغبانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10841 نوبت دوم دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10842 نوبت دوم دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی مهندسی صنایع چوب و فراورده های سلولزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10843 نوبت دوم دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی مهندسی طبیعت صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10844 نوبت دوم دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10847 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) همدان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی زن 20
10848 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) همدان مهندسی علوم باغبانی صرفا با سوابق تحصیلی زن 20
23081 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) همدان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی زن 16
23082 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) همدان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی زن 3
23086 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 3
23087 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی-مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 3
23088 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی-مدیریت هتلداری با آزمون هردو 3
23090 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان مدیریت هتلداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 3
23092 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان حسابداری با آزمون هردو 6
10858 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10859 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی علوم باغبانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10860 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی گیاه پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10861 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10862 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی طبیعت صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10863 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10864 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10865 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10866 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان کاردانی تولید و فرآوری خرما صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
23095 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
23096 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
23100 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی شیمی کاربردی با آزمون هردو 2
23101 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 2
23102 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مدیریت صنعتی با آزمون هردو 2
10870 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
10871 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی علوم باغبانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10872 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی طبیعت صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27168 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان علوم ورزشی با آزمون مرد 2 -
27169 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان علوم ورزشی با آزمون مرد 2 مرد
27170 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم ورزشی با آزمون مرد 8 -
27171 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان علوم ورزشی با آزمون مرد 5 مرد
27172 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم ورزشی با آزمون مرد 1 مرد
27173 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم ورزشی با آزمون مرد 6 -
27174 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان علوم ورزشی با آزمون مرد 6 -
27175 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم ورزشی با آزمون مرد 6 -
27176 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان علوم ورزشی با آزمون مرد 2 مرد
27177 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان علوم ورزشی با آزمون مرد 2 محل تحصیل پردیس خواهران
27178 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم ورزشی با آزمون مرد 12 -
27179 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم ورزشی با آزمون مرد 12 -
27180 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 12 مرد
27181 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 مرد