دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در استان کردستان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10615 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان زیست فناوری با آزمون هردو 40
10616 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان شیمی محض با آزمون هردو 45
10617 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون هردو 25
10618 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی گیاه پزشکی با آزمون هردو 25
22930 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم اقتصادی با آزمون هردو 11
22931 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان اقتصاد کشاورزی با آزمون هردو 20
22932 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 12
22933 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حسابداری با آزمون هردو 11
22934 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان روانشناسی با آزمون هردو 12
22935 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان شیمی کاربردی با آزمون هردو 36
22936 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان فقه و حقوق شافعی با آزمون هردو 12 ویژه اهل سنت
22937 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 12
22938 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم اقتصادی با آزمون هردو 11
22939 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حسابداری با آزمون هردو 11
22940 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان روانشناسی با آزمون هردو 11
10619 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 45
10620 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی علوم باغبانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10621 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی جنگلداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10622 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و مهندسی خاک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10623 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی شیلات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10624 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10625 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10626 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی طبیعت صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10627 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10628 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی فضای سبز صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10629 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی علوم باغبانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10630 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی جنگلداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10631 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و مهندسی خاک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10632 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی شیلات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10633 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10634 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10635 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی گیاه پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10636 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10637 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی طبیعت صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10638 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10639 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی فضای سبز صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
22941 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
11554 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پزشکی با آزمون هردو 32
11555 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پزشکی با آزمون هردو 34
11556 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان دندانپزشکی با آزمون هردو 26
11557 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان اتاق عمل با آزمون هردو 22
11558 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان بهداشت عمومی با آزمون هردو 25
11559 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پرستاری با آزمون هردو 32
11560 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پرستاری با آزمون هردو 32
11561 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان تکنولوژی پرتو درمانی با آزمون هردو 19
11562 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون هردو 22
11563 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 20
11564 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان مامایی با آزمون زن 22
11565 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 25
11566 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان مهندسی بهداشت محیط با آزمون هردو 25
11567 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان هوشبری با آزمون هردو 20
11568 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پزشکی با آزمون هردو 27
11569 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان اتاق عمل با آزمون هردو 3
11570 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پرستاری با آزمون هردو 14
11571 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان تکنولوژی پرتو درمانی با آزمون هردو 3
11572 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون هردو 3
11573 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 3
11574 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان مامایی با آزمون زن 3
11575 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان هوشبری با آزمون هردو 3
رشته های تحصیلی مخصوص استان بومی و دارای تعهد خدمت در دانشگاه های علوم پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12623 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پزشکی با آزمون هردو 24 مخصوص داوطلبان استان کردستان دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12625 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان دندانپزشکی با آزمون هردو 10 مخصوص داوطلبان استان کردستان دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
کد رشته دانشگاه های تحصیلی سهمیه مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12603 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان تکنولوژی پرتو درمانی با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان سیستان وبلوچستان دانشگاه علوم پزشکی کردستان
12806 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان کردستان دانشگاه کردستان - سنندج
12807 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی فضای سبز صرفا با سوابق تحصیلی هردو 2 مخصوص داوطلبان استان کردستان دانشگاه کردستان – سنندج - پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی
12869 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حسابداری با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان کردستان دانشگاه کردستان - سنندج
12810 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی شیلات صرفا با سوابق تحصیلی مرد 1 مخصوص داوطلبان استان کرمانشاه دانشگاه کردستان – سنندج - پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی
12811 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون مرد 3 مخصوص داوطلبان استان کرمانشاه دانشگاه کردستان - سنندج
12812 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی مرد 1 مخصوص داوطلبان استان کرمانشاه دانشگاه کردستان – سنندج - پذیرش صرفا بر اساس سوابق تحصیلی
12813 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی فضای سبز صرفا با سوابق تحصیلی مرد 2 مخصوص داوطلبان استان کرمانشاه دانشگاه کردستان – سنندج - پذیرش صرفا بر اساس سوابق تحصیلی
12872 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدیریت جهانگردی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان استان کرمانشاه دانشگاه کردستان - سنندج
رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان (مراکز تربیت معلم سابق) ویژه داوطلبان آزاد
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16935 روزانه پردیس بنت الهدی صدر سنندج کردستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 6 پردیس بنت الهدی صدر سنندج/ مخصوص داوطلبان بومی بانه، سقز/محل خدمت سقز، بانه، زیویه
16936 روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 8 پردیس شهید مدرس سنندج/ مخصوص داوطلبان بومی بانه، سقز/محل خدمت سقز، بانه، زیویه
16939 روزانه پردیس بنت الهدی صدر سنندج کردستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس بنت الهدی صدر سنندج/ مخصوص داوطلبان بومی بیجار، دیواندره/محل خدمت بیجار، دیواندره، کرانی
16940 روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 3 پردیس شهید مدرس سنندج/ مخصوص داوطلبان بومی بیجار، دیواندره/محل خدمت بیجار، دیواندره، کرانی
16943 روزانه پردیس بنت الهدی صدر سنندج کردستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس بنت الهدی صدر سنندج/ مخصوص داوطلبان بومی قروه، دهگلان/محل خدمت قروه، دهگلان، سریشآباد
16944 روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 5 پردیس شهید مدرس سنندج/ مخصوص داوطلبان بومی قروه، دهگلان/محل خدمت قروه، دهگلان، سریشآباد
16947 روزانه پردیس بنت الهدی صدر سنندج کردستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس بنت الهدی صدر سنندج/ مخصوص داوطلبان بومی مریوان، سروآباد/محل خدمت مریوان، سروآباد
16948 روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 6 پردیس شهید مدرس سنندج/ مخصوص داوطلبان بومی مریوان، سروآباد/محل خدمت مریوان، سروآباد
16951 روزانه پردیس بنت الهدی صدر سنندج کردستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 7 پردیس بنت الهدی صدر سنندج/ مخصوص داوطلبان بومی سنندج، کامیاران/محل خدمت سنندج، کامیاران، موچش، کلاترزان
16952 روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 8 پردیس شهید مدرس سنندج/ مخصوص داوطلبان بومی سنندج، کامیاران/محل خدمت سنندج، کامیاران، موچش، کلاترزان
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27082 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 20
27154 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم ورزشی با آزمون مرد 14 -
27416 فرهنگیان پردیس شهید مدرس سنندج کردستان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی بیجار دیواندره مح ل خدمت بیجار دیواندره کرانی
27418 فرهنگیان پردیس شهید مدرس سنندج کردستان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 مخصــوص داوطلبــان بــومی مریوان، ســروآباد - محل خدمت: مریوان، سروآباد
27419 فرهنگیان پردیس شهید مدرس سنندج کردستان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 محل خدمت: سنندج،کامیاران، موچش، کلاترزان مخصوص داوطلبـان بـومی سـنندج، کامیاران -
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24789 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24790 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24791 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24792 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24793 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
19023 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان کردستان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
24794 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان کردستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24795 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان کردستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24796 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان کردستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24797 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان کردستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24798 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان کردستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
19024 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه کردستان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24799 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه کردستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24800 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه کردستان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24801 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه کردستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24802 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه کردستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24803 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه کردستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24804 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد دیواندره کردستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24805 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد دیواندره کردستان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24806 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد دیواندره کردستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24807 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد دیواندره کردستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24808 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد دیواندره کردستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24809 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد دیواندره کردستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24810 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد دیواندره کردستان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24811 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سرو آباد کردستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
19025 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
24812 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24813 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24814 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24815 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 32
24816 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24817 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24818 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24819 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24820 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24821 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
19013 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19014 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19015 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19016 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24779 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24780 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24781 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24782 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24783 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24784 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24785 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان حسابداری با آزمون هردو 15
24786 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان روانشناسی با آزمون هردو 15
19017 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19018 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19019 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19020 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19021 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19022 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
24787 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24788 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16