دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در استان کرمانشاه

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10256 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه دامپزشکی با آزمون هردو 30
10257 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زیست شناسی جانوری با آزمون هردو 30
10258 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون هردو 30
10259 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زیست شناسی گیاهی با آزمون هردو 30
10260 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شیمی محض با آزمون هردو 40
10261 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی گیاه پزشکی با آزمون هردو 25
22691 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم اقتصادی با آزمون هردو 27
22692 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حسابداری با آزمون هردو 21
22693 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه روانشناسی با آزمون هردو 12
22694 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شیمی کاربردی با آزمون هردو 32
22695 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 12
10262 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه دامپزشکی با آزمون هردو 15
10263 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زیست شناسی جانوری با آزمون هردو 15
10264 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون هردو 15
10265 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زیست شناسی گیاهی با آزمون هردو 15
10266 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شیمی محض با آزمون هردو 20
22696 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم اقتصادی با آزمون هردو 14
22697 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حسابداری با آزمون هردو 21
22698 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه روانشناسی با آزمون هردو 9
22699 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شیمی کاربردی با آزمون هردو 16
10267 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10268 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی علوم باغبانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10269 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی جنگلداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10270 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم و مهندسی خاک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10271 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10272 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی طبیعت صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10273 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
22700 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
22701 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود) کرمانشاه حسابداری با آزمون هردو 15
22702 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود) کرمانشاه مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 15
22703 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود) کرمانشاه مدیریت مالی با آزمون هردو 15
22890 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل کرمانشاه) کرمانشاه علوم قرآن و حدیث با آزمون هردو 6
22891 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل کرمانشاه) کرمانشاه علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
11600 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پزشکی با آزمون هردو 68
11601 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه داروسازی با آزمون هردو 22
11602 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه دندانپزشکی با آزمون هردو 24
11603 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه اتاق عمل با آزمون هردو 22
11604 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه بهداشت عمومی با آزمون هردو 20
11605 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پرستاری با آزمون هردو 36
11606 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پرستاری با آزمون هردو 36
11607 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون هردو 22
11608 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه تکنولوژی پزشکی هستهای با آزمون هردو 19
11609 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 26
11610 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه علوم و صنایع غذایی با آزمون هردو 20
11611 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه فناوری اطلاعات سلامت با آزمون هردو 15
11612 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه مامایی با آزمون زن 15
11613 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 23
11614 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی بهداشت محیط با آزمون هردو 20
11615 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه هوشبری با آزمون هردو 20
11617 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پزشکی با آزمون هردو 35 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11618 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه داروسازی با آزمون هردو 14 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11619 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه دندانپزشکی با آزمون هردو 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11620 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه اتاق عمل با آزمون هردو 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11621 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پرستاری با آزمون هردو 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11622 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پرستاری با آزمون هردو 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11623 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون هردو 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11624 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11625 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه فناوری اطلاعات سلامت با آزمون هردو 3 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11626 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه مامایی با آزمون زن 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11627 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه هوشبری با آزمون هردو 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11616 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده پرستاری سنقر) کرمانشاه پرستاری با آزمون هردو 24
رشته های تحصیلی مخصوص استان بومی و دارای تعهد خدمت در دانشگاه های علوم پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12624 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه داروسازی با آزمون هردو 4 مخصوص داوطلبان استان کردستان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12643 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پزشکی با آزمون هردو 30 مخصوص داوطلبان استان کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12644 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه داروسازی با آزمون هردو 6 مخصوص داوطلبان استان کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12645 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه دندانپزشکی با آزمون هردو 6 مخصوص داوطلبان استان کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
کد رشته دانشگاه های تحصیلی سهمیه مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12604 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه تکنولوژی پزشکی هستهای با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان سیستان وبلوچستان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
12809 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه دامپزشکی با آزمون مرد 3 مخصوص داوطلبان استان کرمانشاه دانشگاه رازی - کرمانشاه
رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان (مراکز تربیت معلم سابق) ویژه داوطلبان آزاد
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17037 روزانه پردیس شهید رجایی کرمانشاه کرمانشاه آموزش ابتدایی با آزمون مرد 3 پردیس شهید رجایی کرمانشاه/ مخصوص داوطلبان بومی اسلامآباد غرب/محل خدمت اسلامآباد
17038 روزانه پردیس شهید رجایی کرمانشاه کرمانشاه آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی کرمانشاه/ مخصوص داوطلبان بومی اسلامآباد غرب/محل خدمت حمیل
17039 روزانه پردیس شهید صدوقی کرمانشاه کرمانشاه آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس شهید صدوقی کرمانشاه/ مخصوص داوطلبان بومی اسلامآباد غرب/محل خدمت اسلامآباد
17044 روزانه پردیس شهید رجایی کرمانشاه کرمانشاه آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی کرمانشاه/ مخصوص داوطلبان بومی پاوه/محل خدمت پاوه (اورامانات)
17045 روزانه پردیس شهید صدوقی کرمانشاه کرمانشاه آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس شهید صدوقی کرمانشاه/ مخصوص داوطلبان بومی پاوه/محل خدمت پاوه (اورامانات)
17050 روزانه پردیس شهید رجایی کرمانشاه کرمانشاه آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی کرمانشاه/ مخصوص داوطلبان بومی جوانرود/محل خدمت جوانرود
17051 روزانه پردیس شهید صدوقی کرمانشاه کرمانشاه آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس شهید صدوقی کرمانشاه/ مخصوص داوطلبان بومی جوانرود/محل خدمت جوانرود
17054 روزانه پردیس شهید رجایی کرمانشاه کرمانشاه آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی کرمانشاه/ مخصوص داوطلبان بومی دالاهو/محل خدمت کرندغرب
17055 روزانه پردیس شهید رجایی کرمانشاه کرمانشاه آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی کرمانشاه/ مخصوص داوطلبان بومی دالاهو/محل خدمت گهواره
17060 روزانه پردیس شهید رجایی کرمانشاه کرمانشاه آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی کرمانشاه/ مخصوص داوطلبان بومی روانسر/محل خدمت روانسر
17064 روزانه پردیس شهید رجایی کرمانشاه کرمانشاه آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس شهید رجایی کرمانشاه/ مخصوص داوطلبان بومی سرپل ذهاب/محل خدمت سرپل ذهاب
17065 روزانه پردیس شهید صدوقی کرمانشاه کرمانشاه آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس شهید صدوقی کرمانشاه/ مخصوص داوطلبان بومی سرپل ذهاب/محل خدمت سرپل ذهاب
17067 روزانه پردیس شهید رجایی کرمانشاه کرمانشاه آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس شهید رجایی کرمانشاه/ مخصوص داوطلبان بومی سنقرکلیایی/محل خدمت سنقرکلیایی
17068 روزانه پردیس شهید صدوقی کرمانشاه کرمانشاه آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس شهید صدوقی کرمانشاه/ مخصوص داوطلبان بومی سنقرکلیایی/محل خدمت سنقرکلیایی
17072 روزانه پردیس شهید رجایی کرمانشاه کرمانشاه آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس شهید رجایی کرمانشاه/ مخصوص داوطلبان بومی صحنه/محل خدمت صحنه
17073 روزانه پردیس شهید رجایی کرمانشاه کرمانشاه آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی کرمانشاه/ مخصوص داوطلبان بومی صحنه/محل خدمت دینور
17074 روزانه پردیس شهید صدوقی کرمانشاه کرمانشاه آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس شهید صدوقی کرمانشاه/ مخصوص داوطلبان بومی صحنه/محل خدمت صحنه
17076 روزانه پردیس شهید رجایی کرمانشاه کرمانشاه آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی کرمانشاه/ مخصوص داوطلبان بومی قصرشیرین/محل خدمت قصرشیرین
17078 روزانه پردیس شهید رجایی کرمانشاه کرمانشاه آموزش ابتدایی با آزمون مرد 4 پردیس شهید رجایی کرمانشاه/ مخصوص داوطلبان بومی کرمانشاه/محل خدمت ناحیه یک کرمانشاه
17079 روزانه پردیس شهید رجایی کرمانشاه کرمانشاه آموزش ابتدایی با آزمون مرد 3 پردیس شهید رجایی کرمانشاه/ مخصوص داوطلبان بومی کرمانشاه/محل خدمت کرمانشاه .ناحیه 2
17080 روزانه پردیس شهید رجایی کرمانشاه کرمانشاه آموزش ابتدایی با آزمون مرد 5 پردیس شهید رجایی کرمانشاه/ مخصوص داوطلبان بومی کرمانشاه/محل خدمت کرمانشاه .ناحیه 3
17081 روزانه پردیس شهید رجایی کرمانشاه کرمانشاه آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی کرمانشاه/ مخصوص داوطلبان بومی کرمانشاه/محل خدمت ماهیدشت
17082 روزانه پردیس شهید صدوقی کرمانشاه کرمانشاه آموزش ابتدایی با آزمون زن 3 پردیس شهید صدوقی کرمانشاه/ مخصوص داوطلبان بومی کرمانشاه/محل خدمت ناحیه یک کرمانشاه
17083 روزانه پردیس شهید صدوقی کرمانشاه کرمانشاه آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس شهید صدوقی کرمانشاه/ مخصوص داوطلبان بومی کرمانشاه/محل خدمت کرمانشاه .ناحیه 2
17084 روزانه پردیس شهید صدوقی کرمانشاه کرمانشاه آموزش ابتدایی با آزمون زن 5 پردیس شهید صدوقی کرمانشاه/ مخصوص داوطلبان بومی کرمانشاه/محل خدمت کرمانشاه .ناحیه 3
17091 روزانه پردیس شهید رجایی کرمانشاه کرمانشاه آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی کرمانشاه/ مخصوص داوطلبان بومی کنگاور/محل خدمت کنگاور
17092 روزانه پردیس شهید صدوقی کرمانشاه کرمانشاه آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس شهید صدوقی کرمانشاه/ مخصوص داوطلبان بومی کنگاور/محل خدمت کنگاور
17094 روزانه پردیس شهید رجایی کرمانشاه کرمانشاه آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی کرمانشاه/ مخصوص داوطلبان بومی گیلانغرب/محل خدمت گواور
17095 روزانه پردیس شهید رجایی کرمانشاه کرمانشاه آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی کرمانشاه/ مخصوص داوطلبان بومی گیلانغرب/محل خدمت گیلانغرب
17097 روزانه پردیس شهید صدوقی کرمانشاه کرمانشاه آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس شهید صدوقی کرمانشاه/ مخصوص داوطلبان بومی گیلانغرب/محل خدمت گیلانغرب
17098 روزانه پردیس شهید رجایی کرمانشاه کرمانشاه آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی کرمانشاه/ مخصوص داوطلبان بومی هرسین/محل خدمت بیستون
17099 روزانه پردیس شهید رجایی کرمانشاه کرمانشاه آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس شهید رجایی کرمانشاه/ مخصوص داوطلبان بومی هرسین/محل خدمت هرسین
17101 روزانه پردیس شهید صدوقی کرمانشاه کرمانشاه آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس شهید صدوقی کرمانشاه/ مخصوص داوطلبان بومی هرسین/محل خدمت هرسین
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17429 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زاگرس - کرمانشاه کرمانشاه شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17430 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زاگرس - کرمانشاه کرمانشاه کاردانی شیمی آزمایشگاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
26239 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهید رضایی - کرمانشاه کرمانشاه حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26240 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهید رضایی - کرمانشاه کرمانشاه مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26241 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهید رضایی - کرمانشاه کرمانشاه مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26242 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهید رضایی - کرمانشاه کرمانشاه کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26243 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهید رضایی - کرمانشاه کرمانشاه کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26244 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهید رضایی - کرمانشاه کرمانشاه کاردانی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26439 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کبیر غرب - کرمانشاه کرمانشاه حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26440 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کبیر غرب - کرمانشاه کرمانشاه مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27083 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 20
27138 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم ورزشی با آزمون مرد 22 -
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19067 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز اسلام آباد غرب کرمانشاه زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19068 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز اسلام آباد غرب کرمانشاه زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19069 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز اسلام آباد غرب کرمانشاه شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24935 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز اسلام آباد غرب کرمانشاه علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24936 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز اسلام آباد غرب کرمانشاه حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24937 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز اسلام آباد غرب کرمانشاه روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24938 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز اسلام آباد غرب کرمانشاه علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24939 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز اسلام آباد غرب کرمانشاه مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24940 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز جوانرود کرمانشاه حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24941 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز جوانرود کرمانشاه روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24942 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز جوانرود کرمانشاه مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
19070 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز سنقر کرمانشاه ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
19071 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز سنقر کرمانشاه زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24943 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز سنقر کرمانشاه اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
24944 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز سنقر کرمانشاه حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24945 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز سنقر کرمانشاه روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24946 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز سنقر کرمانشاه شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 32
24947 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز سنقر کرمانشاه مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
19072 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه زیست شناسی گیاهی با آزمون هردو 40
19073 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون هردو 20
19074 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه مهندسی علوم دامی با آزمون هردو 20
24948 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه علوم اقتصادی با آزمون هردو 15
24949 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه حسابداری با آزمون هردو 15
24950 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه روانشناسی با آزمون هردو 30
24951 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 15
24952 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه مدیریت دولتی با آزمون هردو 15
24953 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه مدیریت صنعتی با آزمون هردو 15
19075 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19076 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19077 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19078 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
24954 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24955 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24956 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 32
24957 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24958 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
19079 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد پاوه کرمانشاه مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
24959 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد پاوه کرمانشاه علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24960 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد پاوه کرمانشاه اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
24961 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد پاوه کرمانشاه حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24962 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد پاوه کرمانشاه روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24963 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد پاوه کرمانشاه مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24964 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد پاوه کرمانشاه مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24965 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد پاوه کرمانشاه مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
19080 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد تازهآباد ثلاث باباجانی کرمانشاه علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
24966 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد تازهآباد ثلاث باباجانی کرمانشاه روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24967 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد تازهآباد ثلاث باباجانی کرمانشاه مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24968 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد روانسر کرمانشاه حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24969 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد روانسر کرمانشاه روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24970 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد روانسر کرمانشاه مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
19081 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد سرپل ذهاب کرمانشاه علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
24971 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد سرپل ذهاب کرمانشاه حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24972 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد سرپل ذهاب کرمانشاه روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24973 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد سرپل ذهاب کرمانشاه مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24974 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد صحنه کرمانشاه حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24975 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد صحنه کرمانشاه روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
19082 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد قصر شیرین کرمانشاه شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24976 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد قصر شیرین کرمانشاه حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24977 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد قصر شیرین کرمانشاه روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24978 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد قصر شیرین کرمانشاه شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 32
24979 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد قصر شیرین کرمانشاه مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24980 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد کرند غرب کرمانشاه روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24981 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد کرند غرب کرمانشاه مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24982 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد کنگاور کرمانشاه علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24983 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد کنگاور کرمانشاه حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24984 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد کنگاور کرمانشاه روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24985 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد کنگاور کرمانشاه مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
19083 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد گیلان غرب کرمانشاه زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19084 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد گیلان غرب کرمانشاه شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24986 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد گیلان غرب کرمانشاه علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24987 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد گیلان غرب کرمانشاه حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24988 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد گیلان غرب کرمانشاه روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24989 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد هرسین کرمانشاه حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24990 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد هرسین کرمانشاه روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24991 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد هرسین کرمانشاه علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24992 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد هرسین کرمانشاه مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24993 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد هرسین کرمانشاه مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24994 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد هرسین کرمانشاه مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15