دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در استان گیلان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10659 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان زیست شناسی جانوری با آزمون هردو 50
10660 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون هردو 45
10661 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان زیست شناسی گیاهی با آزمون هردو 45
10662 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی محض با آزمون هردو 45
10663 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون هردو 25
10664 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی گیاه پزشکی با آزمون هردو 25
22959 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم اقتصادی با آزمون هردو 14
22960 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان اقتصاد کشاورزی با آزمون هردو 20
22961 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 11
22962 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان حسابداری با آزمون هردو 11
22963 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان روانشناسی با آزمون هردو 14
22964 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی کاربردی با آزمون هردو 36
22965 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 14
22966 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت صنعتی با آزمون هردو 14
10665 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون هردو 20
10666 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی گیاه پزشکی با آزمون هردو 25
22967 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم اقتصادی با آزمون هردو 14
22968 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان اقتصاد کشاورزی با آزمون هردو 16
22969 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 11
22970 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان حسابداری با آزمون هردو 11
22971 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان روانشناسی با آزمون هردو 14
22972 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 14
22973 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت صنعتی با آزمون هردو 14
10667 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان زیست شناسی دریا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 45
10668 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی علوم باغبانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10669 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم و مهندسی خاک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10670 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10671 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10672 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی علوم باغبانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10673 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم و مهندسی خاک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10674 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10675 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10676 روزانه دانشگاه گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا) گیلان مهندسی شیلات با آزمون هردو 20
10677 روزانه دانشگاه گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا) گیلان مهندسی جنگلداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10678 روزانه دانشگاه گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا) گیلان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10679 روزانه دانشگاه گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا) گیلان مهندسی طبیعت صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10680 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا) گیلان مهندسی جنگلداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10681 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا) گیلان مهندسی شیلات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10682 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا) گیلان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10683 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا) گیلان مهندسی طبیعت صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
11660 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی لنگرود) گیلان اتاق عمل با آزمون هردو 18
11661 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی لنگرود) گیلان تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون هردو 22
11662 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی لنگرود) گیلان علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 26
11663 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی لنگرود) گیلان هوشبری با آزمون هردو 20
11664 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی لنگرود) گیلان تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون هردو 2 عدم تعهد واگذاری خوابگاه
11665 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی لنگرود) گیلان علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 5
11666 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان دندانپزشکی با آزمون هردو 36 محل تحصیل دانشکده دندانپزشکی
11667 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پزشکی با آزمون هردو 58 محل تحصیل دانشکده پزشکی
11668 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پزشکی با آزمون هردو 52 محل تحصیل دانشکده پزشکی
11669 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان فیزیوتراپی با آزمون هردو 15 محل تحصیل دانشکده پزشکی
11670 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پرستاری با آزمون هردو 56 محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت
11671 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پرستاری با آزمون هردو 24 محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت
11672 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان مامایی با آزمون زن 20 محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت
11681 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان داروسازی با آزمون هردو 30 محل تحصیل دانشکده داروسازی
11683 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان بهداشت عمومی با آزمون هردو 21 محل تحصیل دانشکده بهداشت رشت
11684 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 21 محل تحصیل دانشکده بهداشت رشت
11685 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان مهندسی بهداشت محیط با آزمون هردو 21 محل تحصیل دانشکده بهداشت رشت
11673 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پرستاری با آزمون هردو 15 محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت
11674 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پرستاری با آزمون هردو 15 محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت
11675 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان مامایی با آزمون زن 5 محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت
11682 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان داروسازی با آزمون هردو 12 محل تحصیل دانشکده داروسازی
11686 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان بهداشت عمومی با آزمون هردو 4 محل تحصیل دانشکده بهداشت رشت
11687 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 4 محل تحصیل دانشکده بهداشت رشت
11688 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان مهندسی بهداشت محیط با آزمون هردو 4 محل تحصیل دانشکده بهداشت رشت
11676 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی لنگرود) گیلان پرستاری با آزمون هردو 24
11677 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی لنگرود) گیلان مامایی با آزمون زن 18
11678 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی لنگرود) گیلان پرستاری با آزمون هردو 6
11679 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل واحد بین الملل واقع در بندر انزلی) گیلان پزشکی با آزمون هردو 35
11680 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل واحد بین الملل واقع در بندر انزلی) گیلان دندانپزشکی با آزمون هردو 22
رشته های تحصیلی مخصوص استان بومی و دارای تعهد خدمت در دانشگاه های علوم پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12651 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پزشکی با آزمون هردو 6 مخصوص داوطلبان استان گیلان دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (دانشکده پزشکی) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12652 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان داروسازی با آزمون هردو 6 مخصوص داوطلبان استان گیلان دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (دانشکده داروسازی) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12653 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان دندانپزشکی با آزمون هردو 6 مخصوص داوطلبان استان گیلان دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (دانشکده دندانپزشکی) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان (مراکز تربیت معلم سابق) ویژه داوطلبان آزاد
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17200 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس امام علی(ع) رشت/ مخصوص داوطلبان بومی آستارا، حویق/محل خدمت آستارا
17201 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس امام علی(ع) رشت/ مخصوص داوطلبان بومی آستارا، حویق/محل خدمت حویق
17202 روزانه پردیس بنت الهدی صدر رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس بنت الهدی صدر رشت/ مخصوص داوطلبان بومی آستارا، حویق/محل خدمت حویق
17203 روزانه پردیس بنت الهدی صدر رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس بنت الهدی صدر رشت/ مخصوص داوطلبان بومی آستارا، حویق/محل خدمت آستارا
17207 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس امام علی(ع) رشت/ مخصوص داوطلبان بومی آستانه اشرفیه، کیاشهر/محل خدمت بندرکیاشهر
17208 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس امام علی(ع) رشت/ مخصوص داوطلبان بومی آستانه اشرفیه، کیاشهر/محل خدمت آستانه اشرفیه
17209 روزانه پردیس بنت الهدی صدر رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس بنت الهدی صدر رشت/ مخصوص داوطلبان بومی آستانه اشرفیه، کیاشهر/محل خدمت آستانه اشرفیه
17212 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس امام علی(ع) رشت/ مخصوص داوطلبان بومی اتاقور، کومله، لنگرود، املش/محل خدمت املش
17215 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس امام علی(ع) رشت/ مخصوص داوطلبان بومی اتاقور، کومله، لنگرود، املش/محل خدمت لنگرود
17216 روزانه پردیس بنت الهدی صدر رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس بنت الهدی صدر رشت/ مخصوص داوطلبان بومی اتاقور، کومله، لنگرود، املش/محل خدمت املش
17219 روزانه پردیس بنت الهدی صدر رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس بنت الهدی صدر رشت/ مخصوص داوطلبان بومی اتاقور، کومله، لنگرود، املش/محل خدمت لنگرود
17221 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس امام علی(ع) رشت/ مخصوص داوطلبان بومی بندر انزلی، رضوانشهر/محل خدمت رضوانشهر
17223 روزانه پردیس بنت الهدی صدر رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس بنت الهدی صدر رشت/ مخصوص داوطلبان بومی بندر انزلی، رضوانشهر/محل خدمت بندرانزلی
17224 روزانه پردیس بنت الهدی صدر رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس بنت الهدی صدر رشت/ مخصوص داوطلبان بومی بندر انزلی، رضوانشهر/محل خدمت رضوانشهر
17232 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس امام علی(ع) رشت/ مخصوص داوطلبان بومی رشت، خمام، کوچصفهان، سنگر، خشکبیجار، لشت نشا/محل خدمت سنگر
17234 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس امام علی(ع) رشت/ مخصوص داوطلبان بومی رشت، خمام، کوچصفهان، سنگر، خشکبیجار، لشت نشا/محل خدمت ناحیه یک رشت
17235 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس امام علی(ع) رشت/ مخصوص داوطلبان بومی رشت، خمام، کوچصفهان، سنگر، خشکبیجار، لشت نشا/محل خدمت ناحیه دو رشت
17239 روزانه پردیس بنت الهدی صدر رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون زن 4 پردیس بنت الهدی صدر رشت/ مخصوص داوطلبان بومی رشت، خمام، کوچصفهان، سنگر، خشکبیجار، لشت نشا/محل خدمت ناحیه یک رشت
17240 روزانه پردیس بنت الهدی صدر رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون زن 3 پردیس بنت الهدی صدر رشت/ مخصوص داوطلبان بومی رشت، خمام، کوچصفهان، سنگر، خشکبیجار، لشت نشا/محل خدمت ناحیه دو رشت
17241 روزانه پردیس بنت الهدی صدر رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس بنت الهدی صدر رشت/ مخصوص داوطلبان بومی رشت، خمام، کوچصفهان، سنگر، خشکبیجار، لشت نشا/محل خدمت سنگر
17250 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس امام علی(ع) رشت/ مخصوص داوطلبان بومی عمارلو، رحمتآباد، رودبار/محل خدمت عمارلو
17251 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس امام علی(ع) رشت/ مخصوص داوطلبان بومی عمارلو، رحمتآباد، رودبار/محل خدمت رحمتآبادبلوکات
17260 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس امام علی(ع) رشت/ مخصوص داوطلبان بومی چابکسر، کلاچای، رحیمآباد، رودسر/محل خدمت چابکسر
17262 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس امام علی(ع) رشت/ مخصوص داوطلبان بومی چابکسر، کلاچای، رحیمآباد، رودسر/محل خدمت رحیمآباد
17263 روزانه پردیس بنت الهدی صدر رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس بنت الهدی صدر رشت/ مخصوص داوطلبان بومی چابکسر، کلاچای، رحیمآباد، رودسر/محل خدمت رودسر
17266 روزانه پردیس بنت الهدی صدر رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس بنت الهدی صدر رشت/ مخصوص داوطلبان بومی چابکسر، کلاچای، رحیمآباد، رودسر/محل خدمت کلاچای
17270 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس امام علی(ع) رشت/ مخصوص داوطلبان بومی ماسال، صومعه سرا، تولمات/محل خدمت صومعه سرا
17271 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس امام علی(ع) رشت/ مخصوص داوطلبان بومی ماسال، صومعه سرا، تولمات/محل خدمت ماسال وشاندرمن
17272 روزانه پردیس بنت الهدی صدر رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس بنت الهدی صدر رشت/ مخصوص داوطلبان بومی ماسال، صومعه سرا، تولمات/محل خدمت صومعه سرا
17273 روزانه پردیس بنت الهدی صدر رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس بنت الهدی صدر رشت/ مخصوص داوطلبان بومی ماسال، صومعه سرا، تولمات/محل خدمت ماسال وشاندرمن
17274 روزانه پردیس بنت الهدی صدر رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس بنت الهدی صدر رشت/ مخصوص داوطلبان بومی ماسال، صومعه سرا، تولمات/محل خدمت تولمات
17277 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 5 پردیس امام علی(ع) رشت/ مخصوص داوطلبان بومی تالش/محل خدمت تالش
17278 روزانه پردیس بنت الهدی صدر رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس بنت الهدی صدر رشت/ مخصوص داوطلبان بومی تالش/محل خدمت تالش
16041 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس امام علی(ع) رشت/ مخصوص داوطلبان بومی شفت، فومن/محل خدمت شفت
16042 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس امام علی(ع) رشت/ مخصوص داوطلبان بومی شفت، فومن/محل خدمت فومن
16043 روزانه پردیس بنت الهدی صدر رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس بنت الهدی صدر رشت/ مخصوص داوطلبان بومی شفت، فومن/محل خدمت فومن
16044 روزانه پردیس بنت الهدی صدر رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس بنت الهدی صدر رشت/ مخصوص داوطلبان بومی شفت، فومن/محل خدمت شفت
16055 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس امام علی(ع) رشت/ مخصوص داوطلبان بومی دیلمان، لاهیجان، سیاهکل، رودبنه/محل خدمت لاهیجان
16080 روزانه پردیس بنت الهدی صدر رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس بنت الهدی صدر رشت/ مخصوص داوطلبان بومی دیلمان، لاهیجان، سیاهکل، رودبنه/محل خدمت سیاهکل
16096 روزانه پردیس بنت الهدی صدر رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس بنت الهدی صدر رشت/ مخصوص داوطلبان بومی دیلمان، لاهیجان، سیاهکل، رودبنه/محل خدمت لاهیجان
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25865 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25866 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25873 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی انوارالعلوم - انزلی گیلان روانشناسی با آزمون هردو 18
25874 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی انوارالعلوم - انزلی گیلان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
25875 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی انوارالعلوم - انزلی گیلان مدیریت و بازرگانی دریایی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
25876 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی انوارالعلوم - انزلی گیلان کاردانی امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25877 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی انوارالعلوم - انزلی گیلان کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25878 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی انوارالعلوم - انزلی گیلان کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی-مدیریت هتلداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25978 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - رشت گیلان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26058 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دامون - فومن گیلان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26059 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دامون - فومن گیلان کاردانی علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
17416 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دیلمان - لاهیجان گیلان مهندسی گیاه پزشکی با آزمون هردو 60
26067 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دیلمان - لاهیجان گیلان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26083 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان حسابداری با آزمون هردو 18
26084 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان روانشناسی با آزمون هردو 18
26085 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان مدیریت امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26086 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26087 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26088 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان مدیریت مالی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26089 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26194 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سیمای دانش رشت گیلان روانشناسی با آزمون هردو 18
26195 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سیمای دانش رشت گیلان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26196 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سیمای دانش رشت گیلان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26197 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سیمای دانش رشت گیلان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26234 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهریار - آستارا گیلان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26235 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهریار - آستارا گیلان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26236 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهریار - آستارا گیلان کاردانی امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26237 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهریار - آستارا گیلان کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26238 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهریار - آستارا گیلان کاردانی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
17456 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدر - کوچصفهان رشت گیلان مهندسی فضای سبز صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17457 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدر - کوچصفهان رشت گیلان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
26393 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدر - کوچصفهان رشت گیلان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 48
26394 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدر - کوچصفهان رشت گیلان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26395 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدر - کوچصفهان رشت گیلان مدیریت هتلداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26396 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدر - کوچصفهان رشت گیلان کاردانی امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26397 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدر - کوچصفهان رشت گیلان کاردانی امور بیمه صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26398 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدر - کوچصفهان رشت گیلان کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی-مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26399 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدر - کوچصفهان رشت گیلان کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26400 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدیر - لنگرود گیلان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26401 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدیر - لنگرود گیلان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26402 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدیر - لنگرود گیلان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26403 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدیر - لنگرود گیلان مدیریت امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26404 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدیر - لنگرود گیلان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26405 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدیر - لنگرود گیلان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26406 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدیر - لنگرود گیلان کاردانی امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26449 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان روانشناسی با آزمون هردو 18
26450 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26451 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26452 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26472 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گیل - رودبار گیلان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26517 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26518 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26519 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26520 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان کاردانی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
17466 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آیین ـ بندرانزلی گیلان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا با سوابق تحصیلی هردو 35
26521 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آیین ـ بندرانزلی گیلان اقتصاد اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26522 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آیین ـ بندرانزلی گیلان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26523 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آیین ـ بندرانزلی گیلان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27085 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 25 محل تحصیل دانشکده پرسـتاری و مامـایی شـهید بهشـتی رشت
27155 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم ورزشی با آزمون مرد 40 -
27178 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم ورزشی با آزمون مرد 12 -
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19129 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل گیلان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
25150 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل گیلان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25151 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل گیلان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
25152 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل گیلان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25153 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل گیلان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
19119 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان زیست شناسی گیاهی با آزمون هردو 40
19120 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مهندسی شیلات با آزمون هردو 20
19121 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون هردو 20
19122 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان علوم و مهندسی محیط زیست با آزمون هردو 20
25103 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان حسابداری با آزمون هردو 15
25104 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 15
25105 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مدیریت دولتی با آزمون هردو 15
25106 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مدیریت صنعتی با آزمون هردو 15
19123 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19124 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19125 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
25107 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25108 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25109 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25110 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رودسر گیلان روانشناسی با آزمون هردو 15
19126 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رودسر گیلان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19127 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رودسر گیلان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
25111 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رودسر گیلان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25112 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رودسر گیلان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
25113 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رودسر گیلان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 32
25114 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رودسر گیلان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25115 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رودسر (محل تحصیل چابکسر) گیلان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25116 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رودسر (محل تحصیل چابکسر) گیلان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25117 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز صومعه سرا گیلان حسابداری با آزمون هردو 15
25118 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز صومعه سرا گیلان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25119 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز صومعه سرا گیلان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25120 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستارا گیلان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25121 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستارا گیلان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25122 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستارا گیلان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25123 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستانه اشرفیه گیلان روانشناسی با آزمون هردو 15
25124 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستانه اشرفیه گیلان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25125 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستانه اشرفیه گیلان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25126 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد املش گیلان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
25127 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد املش گیلان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25128 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد املش گیلان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25129 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد بندرانزلی گیلان حسابداری با آزمون هردو 15
19128 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد بندرانزلی گیلان مهندسی شیلات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
25130 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد بندرانزلی گیلان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25131 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد رضوانشهر گیلان روانشناسی با آزمون هردو 15
25132 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد رضوانشهر گیلان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25133 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد رضوانشهر گیلان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25134 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد سیاهکل گیلان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25135 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد سیاهکل گیلان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25136 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد شفت گیلان روانشناسی با آزمون هردو 15
25137 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد فومن گیلان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25138 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد فومن گیلان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25139 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد کلاچای گیلان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25140 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد کلاچای گیلان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25141 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد لاهیجان گیلان حسابداری با آزمون هردو 15
25142 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد لاهیجان گیلان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25143 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد لاهیجان گیلان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25144 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد لاهیجان گیلان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25145 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد لنگرود گیلان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25146 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد لنگرود گیلان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25147 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد لنگرود گیلان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25148 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد ماسال گیلان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25149 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد ماسال گیلان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25096 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان حسابداری با آزمون هردو 15
25097 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان روانشناسی با آزمون هردو 15
19115 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19116 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19117 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19118 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
25098 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25099 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25100 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 32
25101 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25102 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25154 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل گیلان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25155 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل گیلان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25156 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل گیلان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15